Horeca

Informatie over horecavergunningen.

Maak een afspraak

U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten direct eten en drinken bij u in uw horecazaak kunnen consumeren. Het gaat dus om horecazaken, maar ook om sportkantines. Ook voor het plaatsen van gokkasten of speelautomaten hebt u deze vergunning nodig.

Uitleg exploitatievergunning

U hebt in een exploitatievergunning nodig als u eten en drinken verkoopt dat mensen direct in uw horecazaak of op uw terras consumeren. Dat geldt niet alleen voor cafés of restaurants, maar bijvoorbeeld ook voor een lunchroom, een jongerencentrum of een sportvereniging met een kantine. U moet een vergunning aanvragen als u een nieuwe horecaonderneming start, maar ook als u een lopend bedrijf overneemt, of uw horecazaak verhuist.

Uitzonderingen

Voor een beperkt aantal categorieën 'ondergeschikte' horeca is geen exploitatievergunning nodig. Voorbeelden van 'ondergeschikte' horeca zijn o.a.: hotels met horeca voor de eigen gasten en een ziekenhuishoreca kantine of inrichtingen waarbij toegang tot de horeca-activiteiten niet los van de hoofdfunctie kan plaatsvinden.

In een exploitatievergunning o.a. worden deze zaken vastgelegd:

 • het soort ho­re­ca­be­drijf dat u hebt;
 • de on­der­ne­mings­vorm van het be­drijf;
 • de ope­nings­tij­den;
 • de toe­stem­ming voor een ter­ras.

Ook regelen - aanvullende vergunning voor alcohol schenken

Met een exploitatievergunning hebt u nog geen toestemming om alcoholhoudende dranken te mogen schenken. Daarvoor hebt u een drank- en horecawetvergunning nodig, boven op de exploitatievergunning.

Opnieuw aanvragen als de zaak wijzigt

In een aantal gevallen moet u de exploitatievergunning opnieuw aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om deze situaties:

 • als de on­der­ne­mings­vorm van uw ho­re­ca­zaak ver­an­dert (bij­voor­beeld als u van een een­mans­zaak naar een BV gaat);
 • wan­neer u een be­staan­de ho­re­ca­zaak over­neemt;
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert;
 • als de ho­re­ca­zaak ver­huist naar een an­der adres.

Voorwaarden

Als u een exploitatievergunning aanvraagt, wordt er gekeken of het bedrijf past binnen het bestemmingsplan. Ook wordt er gekeken of de eigenaar en de leidinggevenden geschikt zijn om een horecaonderneming te leiden.

Voorwaarden financiën

U moet aantonen hoe u aan het startkapitaal komt voor uw nieuwe horecabedrijf. Hiervoor wordt een Bibob onderzoek uitgevoerd.

Voorwaarden aan de zaak

 • De ho­re­ca­zaak moet pas­sen binnen het bestemmingsplan
 • De ho­re­ca­zaak mag geen na­de­li­ge in­vloed heb­ben op de om­ge­ving. Er wordt bij­voor­beeld ge­ke­ken aan wel­ke span­ning(en) de buurt bloot staat, en of dit ver­an­dert door het type ho­re­ca­zaak dat u wilt.

Voorwaarden aan de eigenaar

 • U moet vol­doen aan de re­gels over in­te­gri­teit (dit wordt ge­toetst via de Bi­bob-pro­ce­du­re).
 • U mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek).
 • U mag niet on­der cu­ra­te­le staan en niet zijn ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Voorwaarden aan de leidinggevende

 • Een lei­ding­ge­ven­de moet mi­ni­maal 21 jaar zijn.
 • Een lei­ding­ge­ven­de mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek).
 • Een lei­ding­ge­ven­de mag niet on­der cu­ra­te­le staan en niet zijn ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne. (Dit geldt al­léén voor ho­re­ca­be­drij­ven waar al­co­hol­hou­den­de dran­ken wor­den ge­schon­ken).

Aanvragen

Een exploitatievergunning vraagt u aan met het aanvraagformulier, welk u wordt aangereikt tijdens een kennismakingsgesprek. We beslissen in principe binnen 8 weken of uw een exploitatievergunning krijgt. Voor het aanvragen van een exploitatievergunning moet u een afspraak maken bij de gemeentewinkel.

Maak een afspraak

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

 • als de on­der­ne­mings­vorm van uw ho­re­ca­zaak ver­an­dert (bij­voor­beeld als u van een een­mans­zaak naar een BV gaat);
 • wan­neer u een be­staan­de ho­re­ca­zaak over­neemt;
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert;
 • als de ho­re­ca­zaak ver­huist naar een an­der adres.

Afspraak gemaakt – en dan?

Als u een afspraak hebt gemaakt, wordt u uitgenodigd om op gesprek te komen. Tijdens dit eerste gesprek wordt aan u de aanvraagformulieren aangereikt en uitgelegd wat u allemaal moet aanleveren.

Als u alle benodigde gegevens hebt verzameld, maakt u een nieuwe afspraak, dit wordt het intake gesprek genoemd. Tijdens de intake wordt een check gedaan of uw aanvraag compleet is en wordt het Bibob-formulier samen met u doorlopen en besproken.

Als uw aanvraag volledig is ingediend en u dus alle benodigde stukken hebt ingeleverd nemen wij uw aanvraag in behandeling. In deze fase vragen wij aan verschillende instanties advies. De politie en de Justitiële Informatiedienst doen bijvoorbeeld onderzoek naar de achtergrond van de leidinggevenden (antecedentenonderzoek). Deze informatie wordt ook meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag.

Hoe lang duurt het?

De aanvraagprocedure voor een exploitatievergunning duurt 8 weken. Deze periode kan met 8 weken of meer verlengd worden. Wij informeren daarover als dat aan de orde is.

Let op: u moet voldoen aan de regels voor integriteit (Wet Bibob). Dit wordt altijd getoetst via de Bibob-procedure. Hier door duurt de aanvraagprocedure soms langer dan de termijn van 8 weken.

Als u de vergunning krijgt

Wordt uw aanvraag toegekend, dan wordt de exploitatievergunning naar u opgestuurd. U bewaart de vergunning altijd in uw zaak, zodat u de vergunning kunt laten zien wanneer dit nodig is. De vergunning heeft geen einddatum. U moet wel wijzigingen op de exploitatievergunning doorgeven. Daarna krijgt u de gewijzigde exploitatievergunning toegestuurd

Wijzigingen

Wijzigt de ondernemingsvorm van uw horecabedrijf? Wilt u bijvoorbeeld van uw eenmanszaak een bv maken? Uw café uitbreiden met een terras? Of alcohol gaan schenken? Deze wijzigingen kunt u doorgeven, maak hiervoor een afspraak met de gemeente. Denk eraan dat wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor uw andere vergunningen, bijvoorbeeld de Drank- en Horecawetvergunning.

Opzeggen

Als u stopt met uw horecazaak, stuur dan een e-mail naar bijzonderewetten@geertruidenberg.nl.


Kosten

U moet altijd betalen voor een aanvraag. U betaalt altijd voor de aanvraag. Als na behandeling van uw aanvraag blijkt dat u geen vergunning kunt krijgen, krijgt u dus geen geld terug.

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Tarief 2021
Nieuwe exploitatievergunning  € 73,65
De vergunning administratief wijzigen (bijvoorbeeld wijzigen, vennoten, terrasuitbreiding)  € 73,65
Beschrijven leidinggevenden  
Per keer dat u een extra leidinggevende(n) wilt bij- of afschrijven op de vergunning  € 73,95

U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. De drank- en Horecavergunning is geregeld in de Alcoholwet.

Uitleg drank- en horecavergunning

U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol wilt schenken aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. De drank- en horecavergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de drank- en horecavergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Er zijn twee varianten van de drank- en horecavergunning:

 • een drank- en ho­re­ca­­ver­gun­ning voor ho­re­ca­be­drij­ven waar­bij ho­re­ca het hoofd­doel is. Voor­beel­den: ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­za­ken.
 • een drank- en ho­re­ca­­ver­gun­ning voor in­stel­lin­gen waar­bij ho­re­ca niet het hoofd­doel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel ‘pa­ra­com­mer­ciële’ ho­re­ca­be­drij­ven. Dat zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen. Voor­beel­den: buurt­hui­zen en kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen.

Ook regelen - exploitatievergunning horecabedrijf

U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten direct eten en drinken bij u in uw horecazaak kunnen consumeren. Het gaat dus om horecazaken, maar ook om sportkantines. Ook voor het plaatsen van gokkasten of speelautomaten hebt u deze vergunning nodig.

Voor een horecagelegenheid hebt u ook altijd een exploitatievergunning horecabedrijf nodig.

Eisen inrichting van een horecazaak

Voor een drank- en horecavergunning moet de inrichting van uw horecazaak aan een aantal specifieke inrichtingseisen voldoen. De inrichtingseisen staan beschreven in het Bouwbesluit 2012. U krijgt alleen een drank- en horecavergunning als uw horecagelegenheid voldoet aan de bepalingen in dit besluit.

Aanvragen

 

Een drank- en horecavergunning vraagt u aan met het aanvraagformulier, welk u wordt aangereikt tijdens een kennismakingsgesprek. We beslissen in principe binnen 8 weken of uw horecabedrijf of slijterij een drank- en horecavergunning krijgt. Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning moet u een afspraak maken bij de gemeentewinkel:

Maak een afspraak

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt;
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert;
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv).

Afspraak gemaakt – en dan?

Als u een afspraak hebt gemaakt, wordt u uitgenodigd om op gesprek te komen. Tijdens dit eerste gesprek wordt aan u de aanvraagformulieren aangereikt en uitgelegd wat u allemaal moet aanleveren.

Als u alle benodigde gegevens hebt verzameld, maakt u een nieuwe afspraak, dit wordt het intakegesprek genoemd. Tijdens het intakegesprek wordt een globale check gedaan of uw aanvraag compleet is en wordt het Bibob-formulier samen met u doorlopen en besproken.

Als uw aanvraag volledig is ingediend en u dus alle benodigde stukken hebt ingeleverd nemen wij uw aanvraag in behandeling. In deze fase vragen wij aan verschillende instanties advies. De politie en de Justitiële Informatiedienst doen bijvoorbeeld onderzoek naar de achtergrond van de leidinggevenden (antecedentenonderzoek). Deze informatie wordt ook meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag. Bovendien controleren wij of het pand voldoet aan alle inrichtingseisen uit het Alcoholbesluit.

Hoe lang duurt het?

De aanvraagprocedure voor een drank- en horecavergunning duurt 8 weken. Deze periode kan met 8 weken of meer verlengd worden. Wij informeren daarover als dat aan de orde is.

Als u de vergunning krijgt

Wordt uw aanvraag toegekend, dan wordt de drank- en horecavergunning naar u opgestuurd. U bewaart de vergunning altijd in uw zaak, zodat u de vergunning kunt laten zien wanneer dit nodig is. De vergunning heeft geen einddatum. U moet wel wijzigingen op de drank- en horecavergunning doorgeven. Daarna krijgt u de gewijzigde drank- en horecavergunning toegestuurd.

Let op: de drank- en horecavergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de drank- en horecavergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.


Kosten

Hieronder ziet u wat een drank- en horecawetvergunning kost. 

Tarieven drank- en horecawetvergunning (leges) Tarieven 2021
Aanvragen
U betaalt altijd voor de aanvraag. Als na behandeling van uw aanvraag blijkt dat u geen vergunning kunt krijgen, krijgt u dus geen geld terug.
€ 225,35
Wijzigen
Als uw bedrijf bijvoorbeeld van samenstelling of ondernemingsvorm verandert, moet u dat doorgeven.
€ 73,95
Bijschrijven leidinggevenden  
Per keer dat u een extra leidinggevende(n) wilt bij- of afschrijven op de vergunning € 73,95

 

Bent u eigenaar van een horecabedrijf, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een drank- en horecawetvergunning te kunnen krijgen.

 • U moet geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • U moet vol­doen aan de re­gels over in­te­gri­teit (dit wordt ge­toetst via de Bi­bob-pro­ce­du­re).
 • U mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek).
 • U mag niet on­der cu­ra­te­le staan en niet zijn ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Ook voor de leidinggevenden van uw horecabedrijf gelden speciale eisen:

 • Een lei­ding­ge­ven­de moet mi­ni­maal 21 jaar zijn.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • Een lei­ding­ge­ven­de mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek).
 • Een lei­ding­ge­ven­de mag niet on­der cu­ra­te­le staan en niet zijn ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Exploitanten en leidinggevenden vervullen een belangrijke rol als het gaat om de openbare orde en veiligheid in en rondom het horecabedrijf. Zij moeten daarom integer zijn en in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag. Informatie van de politie, justitie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag. Daarnaast staan in het Alcoholbesluit de eisen waaraan een leidinggevende moet voldoen.

 

Leidinggevenden op vergunning

Alle leidinggevenden moeten worden vermeld op de vergunning. Hebt u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof), dan bent u zelf (ook) leidinggevende. Bij een BV worden ook alle bestuurders als leidinggevenden beschouwd.

Aanwezigheidsplicht leidinggevende horecazaak

In een commerciële horecaonderneming moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als de zaak open is.

Speciale regels voor (sport)verenigingen en stichtingen

Voor een (sport)vereniging of buurthuis gelden iets andere regels.

 • Er moe­ten mi­ni­maal twee be­stuurs­le­den van de ver­e­ni­ging of stich­ting op de ver­gun­ning wor­den ver­meld. Zij moe­ten aan de­zelf­de ei­sen vol­doen als een lei­ding­ge­ven­de.
 • Er moe­ten mi­ni­maal twee per­so­nen een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne heb­ben. Dit hoe­ven niet de­zelf­de per­so­nen te zijn als die op de ver­gun­ning staan. Deze per­so­nen hoe­ven zelfs geen lid te zijn van de ver­e­ni­ging, als ze maar een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne heb­ben.
 • In de ho­re­ca­ge­le­gen­heid moet een in­struc­tie aan­we­zig zijn voor bar­per­so­neel. Alle men­sen die ach­ter de bar wer­ken moe­ten ook eerst een kor­te trai­ning heb­ben ge­volgd.
 • Bar­vrij­wil­li­gers moe­ten min­stens zes­tien jaar zijn.

Aanwezigheidsplicht (sport)verenigingen en stichtingen

Bij een vereniging, stichting of buurthuis moet altijd een van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.


Kosten

Bijschrijven leidinggevenden  
Per keer dat u een ex­tra lei­ding­ge­ven­de(n) wilt bij­- of afschrij­ven op de ver­gunning € 73,95

Een incidentele festiviteit waarbij u meer geluid verwacht, zoals een personeelsfeest of muziekoptreden, moet u minimaal 2 weken voor aanvang melden bij de gemeente. Uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging mag maximaal 8x per jaar een incidentele festiviteit organiseren.

U kunt een ontheffing aanvragen voor het schenken van zwak alcoholische dranken buiten een horecabedrijf (buitenbar) tijdens een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.