Als u een horecabedrijf wilt opstarten of overnemen heeft u een exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een café, (bedrijfs)restaurant of lunchroom. In een exploitatievergunning staan voorwaarden waar u zich als horecaondernemer aan moet houden. Deze voorwaarden hebben te maken met het voorkomen van overlast en zorgen voor veiligheid in en rondom uw horecabedrijf. Een bedrijfskantine of – restaurant, en een lunchroom zonder terras hebben geen exploitatievergunning nodig.

Wilt u in uw horecabedrijf ook alcohol schenken? Dan heeft u naast een exploitatievergunning ook een alcoholvergunning nodig.

Als u een horecabedrijf in onze gemeente wil starten dan hanteren wij ook een Bibob-procedure. Hiermee controleren wij de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken. Bij het onderzoek wordt gekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt om geld wit te wassen dat afkomstig is uit strafbare feiten, dan wel om er strafbare feiten mee te plegen (artikel 3 lid 1 BIBOB). 

Wilt u alcohol schenken in de sportkantine, verzorgingshuis of een buurtvereniging? Dan heeft u een paracommerciële alcoholvergunning nodig. Deze vergunning kan alleen worden afgegeven aan een paracommerciële rechtspersoon. Dit is een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf. U heeft dan geen exploitatievergunning nodig, tenzij u een kantine in een sporthal exploiteert.

Wilt u een winkel opstarten of overnemen waar drank wordt verkocht met meer dan 15% alcohol, zoals een slijterij, dan heeft u alleen een alcoholvergunning nodig. Als u een wijnhuis of bierwinkel wilt opstarten of overnemen, heeft u geen alcoholvergunning nodig.

  1. Vraagt u een reguliere exploitatie- en/of alcoholvergunning aan? Dan bedraagt de afhandeltermijn van uw aanvraag acht weken. De termijn gaat lopen op het moment waarop uw ingediende aanvraag volledig is. Wij hebben de mogelijkheid om de termijn eenmaal te verdagen met acht weken.

    Vraagt u een alcoholvergunning aan voor een buurthuis, kantine of verzorgingshuis dan bedraagt de afhandeltermijn 26 weken. Dit komt omdat een vergunning voor een paracommercieel horecabedrijf de uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet volgen volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat eerst het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd voor een periode van 6 weken. Belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen.

 

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning.

  Tarieven 2023
Alcoholvergunning € 240,15
Exploitatievergunning € 78,45

 

Alcoholvergunningen en exploitatievergunningen zijn in principe geldig voor onbepaalde tijd. De vergunningen staan op naam van het pand en van de ondernemer. Dit betekent dat u de vergunningen niet kunt overdragen aan een andere ondernemer.

 

 

Uw vergunningen moeten altijd actueel zijn. Veranderen er zaken in uw bedrijf, dan moet u deze binnen één maand melden.

Als u een nieuwe leidinggevende wilt laten werken in uw zaak of als er een leidinggevende weggaat, hoeft u geen nieuwe Alcoholvergunning aan te vragen. U doet alleen een melding. Dit geldt voor zowel een horeca-exploitatievergunning als een alcoholvergunning.

De leidinggevende:

  • Moet minimaal 21 jaar zijn
  • Moet van goed levensgedrag zijn
  • En mag niet onder curatele staan

Als u alcohol schenkt in het bedrijf dan:

  • Moet de leidinggevende ook beschikken over een SVH-verklaring.

Formulier wijzigen leidinggevende (eHerkenning)

Als horecabedrijf moet u voldoen aan de geluidsnormen vanuit het Activiteitenbesluit. Acht keer per jaar is het mogelijk om meer geluid te produceren dan in de Activiteitenbesluit is toegestaan. U heeft bijvoorbeeld een bandje op uw terras of er vindt een bruiloft binnen plaats. U moet dan een melding incidentele festiviteit doen bij de burgemeester.