Privacystatement

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente Geertruidenberg, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens geeft u bijvoorbeeld door via een formulier op deze website of telefoongesprek met de gemeente. De gemeente Geertruidenberg vindt een goede verwerking van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij respecteren de privacy van onze burgers en zorgen ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Geertruidenberg omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan gegevens als (e-mail)adres, telefoonnummer, burgerservicenummer of rekeningnummer. De gemeente Geertruidenberg verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens bedoelen we onder andere dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

De gemeente Geertruidenberg heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om iets bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Geertruidenberg verwerkt persoonsgegevens over u. Dit gebeurt doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze gegevens aan ons doorgeeft. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Pasfoto’s
 • E-mailadres

Toestemming

In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens voor uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens gebruiken we alleen voor dat doel. Soms is het toch nodig dat we uw gegevens voor andere doelen moeten gebruiken. Wanneer dit nodig is, informeren wij u daarover. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert, helpen we u nog steeds. Als u wel toestemming geeft, kunt u de toestemming weer intrekken als u dat wilt. 

Bewaartermijn

Met de verzamelde gegevens worden doelen gerealiseerd. Gemeente Geertruidenberg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig. Uw gegevens worden in een aantal gevallen wel langer bewaard. Dit is op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Gemeente Geertruidenberg zal uw gegevens alleen verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een overeenkomst met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons nodig hebben. Op deze manier zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Geertruidenberg blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Gemeente Geertruidenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gemeente Geertruidenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Dit bestand wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies. Dit doet u door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  

De AVG regelt de rechten die mensen hebben om controle te houden over hun persoonsgegevens. U kunt een beroep doen op de onderstaande rechten. U moet voor het gebruik maken van een privacyrecht kunnen aantonen dat de gegevens daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Verzoek online indienen

Gebruik het digitaal formulier AVG-verzoeken om gebruik te maken van uw privacyrecht. Bij dit formulier heeft u DigiD nodig. De gemeente is namelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen. Na het vaststellen van uw identiteit, kunnen wij uw AVG-verzoek in behandeling nemen.

AVG-verzoek indienen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook langskomen op het stadhuis in Raamsdonksveer om uw identiteit vast te laten stellen. Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u vragen om uw privacyrechten te laten gelden. Uw verzoek wordt binnen 4 tot 12 weken behandeld.

 

Verzoek per post indienen

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Let op: bij een inzageverzoek via de post moet u gebruikmaken van het inzageformulier. Neem hiervoor contact op met Omar Ahmadzai via O.ahmadzai@geertruidenberg.nl.

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben vastgesteld, laten we u binnen 4 weken onze beslissing weten. We kunnen deze termijn met maximaal 2 maanden verlengen als het gaat om een uitgebreid verzoek.


Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:

 • Recht op inzage. Met dit recht kunt u de persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt inzien door middel van een kopie. Hierdoor weet u of en welke gegevens van u worden gebruikt. Daarnaast krijg u ook informatie over het doel van het gebruik, aan wie de gegevens zijn gestuurd en waar de gegevens vandaan komen. U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en niet die van een andere persoon.
   
 • Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt vragen om uw gegevens aan te passen bij onjuistheden. Ook kunt u vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. De gemeente zorgt ervoor dat fouten of niet complete gegevens verwijderd, aangevuld of veranderd worden als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers (zoals in de basisregistratie personen). Ook geldt dit recht niet om professionele indrukken, meningen of conclusies van medewerkers aan te laten passen.
   
 • Recht op vergetelheid. U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gemeente verwijdert uw gegevens wanneer u terecht aan geeft dat de gegevens niet kloppen, niet volledig zijn, niet (meer) nodig zijn of in strijd met de wet worden gebruikt. Het recht op vergetelheid geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers (zoals basisregistratie personen). Ook worden gegevens niet verwijderd als de wet zegt dat we deze moeten bewaren.
   
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten.
   
 • Het recht op beperking van de verwerking. U kunt vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Dit kan alleen wanneer u vindt dat de gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dit te controleren. Wij mogen die gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen. Of wanneer de gemeente de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een juridische procedure of eis.
   
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die niet door een mens is gedaan. Er geldt een verbod voor het volledige geautomatiseerd beoordelen van persoonsgegevens en op basis van de geautomatiseerde beoordeling een besluit te nemen. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
   
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Ook heeft u het recht om niet afhankelijk te zijn van geautomatiseerde besluitvorming. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die niet door een mens is gedaan.

 

Bij de gemeente Geertruidenberg werkt een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente

 • Deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen 
 • Informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie.

De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen krijgt van het bestuur.

Omdat we uw privacy belangrijk vinden gebruiken we ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Als u een vraag of klacht hebt over privacy of de behandeling van uw gegevens door de gemeente Geertruidenberg, dan kunt u een bericht sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt uw bericht sturen naar fg@geertruidenberg.nl

Of telefonisch contact met hem opnemen via telefoonnummer 14 0162. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.