Het omgevingsplan

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen bestaan niet meer onder de Omgevingswet. In plaats daarvan heeft elke gemeente straks één omgevingsplan, waarin alle regels over de fysieke leefomgeving staan. Bijvoorbeeld regels over het gebruik (mag hier gewoond worden of is dit gebouw bedoeld voor een kantoor?) of over bouwen (mag hier gebouwd worden en hoe hoog mag het gebouw worden?).  Ook kunnen in het omgevingsplan regels staan over het beschermen van bijvoorbeeld een natuurgebied of monumenten. 

Daarnaast geven de regels duidelijkheid of er voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld voor het bouwen van een gebouw, een omgevingsvergunning nodig is. De regels in het omgevingsplan hebben juridische werking. Dat betekent dat iedereen zich daar aan moet houden. 

Tijdelijke situatie

Op 1 januari 2024 vormen alle bestemmingsplannen, die op dat moment in gemeente Geertruidenberg gelden, eerst een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen die de Omgevingswet aan een omgevingsplan stelt. Het tijdelijk omgevingsplan wordt daarom vervangen door één nieuw omgevingsplan dat wel aan alle eisen voldoet.  Voor eind 2032 moet er door de gemeenteraad één nieuw omgevingsplan voor heel de gemeente zijn vastgesteld. 

Het maken van een omgevingsplan is ingewikkeld. Daarom doet de gemeente dit stapsgewijs door steeds een deel van het omgevingsplan te maken. In het Plan van Aanpak Omgevingsplan is een prioritering opgesteld van de gebieden die als eerste worden opgepakt. Maar er kunnen altijd ontwikkelingen voor doen die er voor zorgen dat de andere delen eerder opgepakt moeten worden.

Voor de delen van het omgevingsplan voor de bestaande omgeving proberen we zo dicht mogelijk bij de bestaande regels uit de geldende bestemmingsplannen te blijven. Dit noemen we: beleidsneutraal.

Overgangssituatie

De Omgevingswet voorziet ook in een overgangssituatie. Van bestemmingsplannen die voor 31 december 2023 als ontwerp ter inzage liggen, wordt de procedure op gebruikelijke manier afgerond. Dus de gemeenteraad besluit uiteindelijk over het wel of niet vaststellen van het bestemmingsplan. Ook deze bestemmingsplannen maken straks onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan.

Online

Het omgevingsplan (en alle daarvan deel uit makende bestemmingsplannen) zijn online te raadplegen. Dit kan via het nieuwe Omgevingsloket. Via het onderdeel ‘Regels op de kaart’ is na te gaan welke regels op een bepaalde locatie gelden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het omgevingsplan en de procedures? Maak dan online een afspraak om het omgevingsplan in te zien. Een medewerker kan samen met u kijken of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan.

Wanneer uw plan niet in het omgevingsplan past, kan de medewerker u uitleggen hoe u een verzoek voor ontheffing of wijziging kunt indienen.