Het omgevingsplan

Van omgevingswet naar omgevingsplan

Alle regels over onze leefomgeving komen samen in een heldere wet: de Omgevingswet. De wet is gericht op duidelijkere regels, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken.

In de omgevingsvisie Geertruidenberg staat hoe wij ons leefgebied willen ontwikkelen en beschermen.

Plan van Aanpak omgevingsplan

De volgende stap is het uitwerken van de keuzes in de visie in het omgevingsplan. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Het is een globale planning. Onze gemeente kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we het omgevingsplan in delen op gaan bouwen. In 2022 starten we met het deelgebied Dombosch. Daarna gaan we aan de slag met de kern Raamsdonk en de overige bedrijventerreinen

Dit staat straks in het omgevingsplan

De gemeente kan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt.
Ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een meer globale beschrijving met randvoorwaarden.
Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Initiatiefnemers dienen dan binnen die mogelijkheden een plan in.

Ook waar het gaat om regels stellen heeft de gemeente meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen.
De gemeente kijkt welke normen zij wil toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen.
Voor sommige aspecten zijn er standaardnormen, maar de gemeente kan ook hoger of lager gaan zitten binnen een bandbreedte. Dit wordt afwegingsruimte genoemd.

Voorbeelden
Stel de gemeente wil bedrijven stimuleren zich te vestigen op een bedrijventerrein.
Dan kan zij daar bijvoorbeeld meer geluid en trillingen toestaan dan de standaardnorm.
Wil de gemeente de natuur rond een woongebied bevorderen, dan stelt ze juist strengere normen.
Kortom, het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.