Erfgoed

Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed zoals monumenten, beeldbepalende panden en karakteristieke panden. Op deze pagina vindt u alle informatie rondom cultureel erfgoed. 

In onze gemeente vindt u rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en archeologische rijksmonumenten: lijst met alle monumenten en panden. In de erfgoedverordening staat beschreven wanneer iets een gemeentelijk monument of beeldbepalende zaak/pand is.

U bent eigenaar van een rijksmonument

Houdt er rekening mee dat speciale regels gelden voor een rijksmonument. U heeft bepaalde rechten en plichten. Deze kunt u nalezen in de gids 'monumentaal wonen'.

Verschillende instanties en stichtingen bieden hulp aan eigenaren van monumenten:

De rijksmonumenten staan beschreven in het rijksmonumentenregister. Een rijksmonument is altijd ouder dan vijftig jaar. 

Het Rijk heeft het historische deel van de kern Geertruidenberg aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit wordt via het bestemmingsplan 'Kom Geertruidenberg' beschermd. 

Monumentenschildje

De meeste monumenten en beeldbepalende panden kunt u herkennen aan het monumentenschildje. ​Alle eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden in onze gemeente kunnen gratis een schildje aanvragen. Het is niet verplicht dit schildje te bevestigen aan de gevel.

Neem hiervoor contact op met Robert Celie, beleidsmedewerker monumentenzorg via 14 0162.

Voor het behoud van cultureel erfgoed kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen. U kunt maximaal een bedrag van €50.000,- euro lenen tegen een lage rente. Deze lening krijgt u alleen als u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor een andere subsidielening, zoals de provinciale cultuurfonds-hypotheek.

Meer informatie over subsidies voor gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en karakteristieke waardevolle panden vindt u in de Subsidieverordening leningen voor restauratie

Gemeentelijke subsidie

U kunt subsidie aanvragen op basis van de gemeentelijke subsidieverordening.

Provinciale subsidie

Afhankelijk van de beschikbaarheid van budget kunt u een Cultuurfonds-hypotheek krijgen. Dit is een lening tegen een lage rente voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een Beschermd Stads- of Dorpsgezicht in Noord-Brabant. Op de website van het Restauratiefonds vindt u meer informatie en de benodigde aanvraagformulieren. Ook heeft de provincie in bepaalde gevallen subsidiemogelijkheden voor gemeentelijke monumenten en zaken die op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie staan. 

Als u wijzigingen aan een gemeentelijk of rijksmonument of een beeldbepalend pand wilt aanbrengen, het monument wilt verplaatsen, herstellen, gebruiken of laten gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Bij grootschalige restauraties, maar ook bij minder grote restauraties, en ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in het beschermd stadsgezicht kan de gemeente een bouwhistorisch of cultuurhistorisch onderzoek eisen. Daarom adviseren wij om eerste een vooroverleg te plannen met de gemeente, voordat u een vergunning aanvraagt.

Meer informatie

Meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, vindt u bij omgevingsvergunning. Specifieke informatie over monumentenzorg en archeologie kunt u krijgen via Robert Celie, beleidsmedewerker monumentenzorg via 14 0162. 

De commissie Ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van B&W over vraagstukken rondom welstand, cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. De commissie geeft alleen advies. Het college van B&W neemt het besluit. De adviezen gaan over:

  • vergunningsplichtige bouwplannen
  • plannen voor reclame
  • ruimtelijke plannen die afwijken van het bestemmingsplan
  • plannen die beschermd erfgoed en landschap raken
  • de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid

Samenwerking

De commissie werkt samen met de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant (Markt 9 in Geertruidenberg). Daarnaast is ook Stichting Monumentenhuis Brabant betrokken. Door deze samenwerking kunnen we de kwaliteit van de adviezen borgen.

Vergaderingen en verslagen

De commissie vergadert één keer per maand. De agenda publiceren we een week vooraf in de vergaderkalender. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen vindt u ook in de vergaderkalender.

De taken van de commissie vindt u in de verordening in het Gemeenteblad.

Erfgoedbeleid

We hebben een speciaal erfgoedbeleid. Hierin is vastgelegd hoe we om willen gaan met het cultureel erfgoed binnen de gemeentegrenzen. De erfgoednota gaat over bovengrondse monumentenzorg, waaronder bouwhistorie en historische geografie/landschapselementen.

Archeologiebeleid

Voor ondergronds erfgoed hebben we archeologiebeleid. Dit beleid omvat onder meer een archeologische verwachtingswaardenkaart. Deze kaart geeft per gebied aan of archeologisch onderzoek nodig is bij bodemverstoring. Denk hierbij aan graafwerkzaamheden. Het beleid is verwoord in de nota archeologie