Vergunning voor evenementen en activiteiten

Maatregelen corona

Vanaf 10 juli evenementen met vaste zitplaats toegestaan

Vanaf 10 juli gelden er nieuwe maatregelen voor evenementen. Voor eendaagse evenementen gaat een vaste zitplek gelden zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.  

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen: 

 • 1,5 meter afstand houden verplicht.
 • Een vaste zitplaats verplicht.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Meerdaagse evenementen

Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft tot in elk geval 14 augustus. 

Subsidieregeling evenementen

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er bovendien de Subsidieregeling evenementen.

Regels voor kermissen

 • De bezoekersnorm is 1 bezoeker per 5 m2 (met onderling 1,5 meter afstand).
 • Kermisexploitanten zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter afstand via crowdcontrol en werken met gescheiden bezoekersstromen.
 • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Ook wordt getoetst of de organisator zorg kan dragen dat de 1,5 meter afstand tussen publiek in acht wordt genomen. 

Evenementen zijn maatwerk. Organiseer je een kleinschalige activiteit (zie; Melding kleinschalig evenement) voor de buurt en past je evenement niet helemaal binnen bovenstaande opties? Team Bijzondere Wetten denkt met je mee om te kijken of jouw evenement toch mogelijk te maken is.

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen neem dan contact op met team Bijzondere Wetten via bijzonderewetten@geertruidenberg.nl of telefonisch via 14 0162.

Let op: vraag minstens 8 weken voor het evenement een vergunning aan.

Een vergunningaanvraag voor een evenement moet minimaal 8 weken voor het daadwerkelijk evenement zijn ontvangen bij de gemeente (afhankelijk van het type evenement). U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag en als alles in orde is bevonden, een goedkeuring. Deze goedkeuring heeft u nodig voor het houden van het evenement.

Wat bij iedere aanvraag minimaal moet worden aangeleverd:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een plattegrond op schaal van het terrein waar het evenement gehouden wordt;
 • een ingevuld veiligheidsplan en/of draaiboek van het evenement.

Adviesronde en besluitvorming

Nadat wij uw vergunningsaanvraag hebben ontvangen toetsen wij deze aan de APV en vragen wij advies aan diverse adviseurs. Deze adviseurs hebben twee weken de tijd om te reageren. Hierna besluiten wij of de evenementenvergunning wordt verleend.

Welke categorie

Evenementen waar een vergunning voor nodig is worden ingedeeld in categorie A, B of C. In welke categorie uw evenement valt, hangt onder andere af van de risico’s die het evenement met zich meebrengt. Bijvoorbeeld de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, bescherming van het milieu, geluidsoverlast, verkeer, etc. Uw evenement wordt in een categorie ingedeeld naar aanleiding van uw aanmelding.

Categorie A-evenement

Een A-evenement heeft weinig impact op de openbare orde, de directe leefomgeving en het verkeer. De minimale indientermijn is minimaal 8 weken.

Categorie B-evenement

Een B-evenement heeft een grote impact  op de openbare orde, directe leefomgeving en het verkeer. De minimale indientermijn is minimaal 12 weken.

Categorie C-evenement

Bij een C-evenement zijn er grote risico’s mogelijk en is er een grote impact op de openbare orde, gaat het om een groter gebied dan de directe leefomgeving en zijn er regionale gevolgen voor het verkeer. De indientermijn is minimaal 26 weken.

Kosten

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning brengen wij kosten in rekening: leges. Hoeveel leges u betaalt hangt af van de categorie A, B of C.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Algemene informatievraag

Heeft u vragen heeft over het organiseren van een klein evenement weet u niet zeker of uw activiteit onder een melding of evenement valt? In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om ruim van te voren contact op te nemen met de gemeente. Dit kan via info@geertruidenberg.nl of via 140162.

Evenementenvergunning aanvragen

Evenementenvergunning aanvragen (PDF) 

U kunt uw verzoek:

- via de post indienen: Gemeente Geertruidenberg, Cluster Gemeentewinkel, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer,

of

- bij de receptie van het gemeentehuis inleveren: Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer.

Let op: U kunt geen melding indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente!

 

Een melding voor een kleinschalig evenement moet minimaal 14 werkdagen voor het daadwerkelijk evenement zijn ontvangen bij de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw melding en als alles in orde is bevonden, een goedkeuring. Deze goedkeuring heeft u nodig voor het houden van het evenement. Onder klein evenement wordt bijvoorbeeld verstaan een straatfeestje (zonder wegafsluiting) of buurtbarbecue, op één dag.

Voorwaarden kleinschalig evenement: 

 • Het aantal gelijktijdig aanwezigen bedraagt maximaal 100 personen;
 • Het evenement vindt plaats tussen 10.00 en 23.00 uur (ééndaags evenement)
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 10.00 uur en/of ná 23.00 uur;
 • Het evenement vormt geen belemmering of gevaar voor verkeer en hulpdiensten, waarbij rekening gehouden moet worden dat gebouwen op minimaal 40 meter bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten;
 • Er worden slechts een paar kleine objecten geplaatst (maximaal 14m2 per object);
 • Er is een organisator;
 • De organisator heeft minimaal 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding gedaan bij de burgemeester.
 • De maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus worden nageleefd.
 • Aan elkaar gekoppelde of dicht bij elkaar geplaatste voorwerpen, zoals tenten en barbecues, gelden als één object.

De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden of aanvullende voorwaardes stellen, als er aanleiding is te vermoeden dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Algemene informatievraag

Heeft u vragen heeft over het organiseren van een klein evenement weet u niet zeker of uw activiteit onder een melding of evenement valt? In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om ruim van te voren contact op te nemen met de gemeente. Dit kan via info@geertruidenberg.nl of via 140162.

Een melding voor en klein evenement indienen

Melding indienen

U kunt uw verzoek ook:

- Via de post indienen: Gemeente Geertruidenberg, Cluster Gemeentewinkel, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer,

of

- Bij de receptie van het gemeentehuis inleveren: Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer.

Let op: U kunt geen melding indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente!

Kosten

Het in behandeling nemen van een melding klein evenement kost u geen geld.

Wilt u tijdelijk een spandoek ophangen of bord plaatsen? Dat kan via het formulier spandoeken en borden. Inloggen kan met DigiD of eHerkenning. Kijk vooraf goed naar de voorwaarden die genoemd worden in het formulier.

Inloggen met DigiD

Inloggen met eHerkenning

Agenda

Per locatie mogen maximaal twee borden en twee spandoeken worden opgehangen of geplaatst. In de bezettingsagenda's hieronder kunt u zien of er nog mogelijkheden zijn om uw bord of spandoek te plaatsen.