Wijkgericht SAMENwerken

U als inwoner van de gemeente wilt graag meedenken over uw leefomgeving en heeft daarover vast goede ideeën. Wij willen u de mogelijkheid geven uw ideeën, suggesties en wensen kenbaar en hoorbaar te maken. Daarvoor is wijkgericht SAMENwerken. Met wijkgericht SAMENwerken willen we gezamenlijk de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren en de betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

Wijkbudget aanvragen

 

Medewerkers van het team wijkgericht SAMENwerken zijn het aanspreekpunt voor de inwoners van de gemeente. Diana Kroot is de schakels tussen de inwoners, de gemeente en de verschillende samenwerkingspartners. Ze horen de vragen en suggesties van bewoners over leefbaarheid, betrokkenheid bij de leefomgeving en veiligheid aan en zet deze (indien nodig) uit binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse partners.

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met het team via d.kroot@geertruidenberg.nl of 14 0162. Ook is het wijkgericht SAMENwerken te vinden op Facebook.  

Ook kunnen de medewerkers van het team wijkgericht SAMENwerken u in contact brengen met de wijkraden die actief zijn in de gemeente.

Dit zijn:

 • Wijkraad Raamsdonksveer Zuid
 • Wijkraad Raamsdonksveer Noord

Het kan zijn dat u samen met uw buurtbewoners een idee of wens heeft over hoe de leefbaarheid in uw wijk kan worden verhoogd. Dit verstaan wij onder een burgerinitiatief. Elke inwoner kan namens hun wijk, buurt, straat of vereniging een aanvraag indienen voor het wijkbudget. Een aanvraag kan voor 2 momenten in het jaar worden ingeleverd, namelijk vóór 1 maart en 1 september. Voor het toekennen van wijkbudgetten hanteren we spelregels. 

Eisen aanvraag

 • Initiatiefnemers kunnen een aanvraag voor een wijkbudget indienen bij het team wijkgericht SAMENwerken. Het daarvoor bestemde aanvraagformulier kan worden ingediend per mail of per post. Uiteraard mag het ook afgegeven worden aan de balie in het gemeentehuis.
 • De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier en bevat de volgende gegevens:
  -naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de aanvrager;
  -een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de leefbaarheid in de wijk, buurt, straat of vereniging verbetert;
  -een kostenraming voor de uitvoering van het initiatief;
  -een mededeling of tevens elders subsidie is aangevraagd;
  -bewijsmateriaal dat voor het initiatief draagvlak bestaat in de wijk, buurt, straat of vereniging. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een handtekeningenlijst
 • Een aanvraag kan voor 2 momenten in het jaar worden ingeleverd, namelijk voor 1 maart en 1 september.

Verloop van toekenning

 • Na de 2 inlevermomenten worden de ingediende aanvragen van de desbetreffende periode besproken door het team wijkgericht SAMENwerken en de wethouder Openbare ruimte en de Wethouder Burgerparticipatie.
 • Over ingediende aanvragen wordt per kern besloten, uiterlijk 8 weken na afloop van de 2 inlevermomenten.
 • Per kern is er een bedrag gereserveerd voor de uitvoer van burgerinitiatieven. Er is flexibiliteit om, als er voor één kern meer budget aangevraagd wordt dan gereserveerd is, (een deel van) het budget van een andere kern beschikbaar te stellen. Met een voorwaarde dat het maximum bedrag van de kostenpost wijkbudget niet wordt overschreden.
 • Er wordt bij de ingekomen aanvragen onderscheid gemaakt naar doel van de aanvraag. Is het een buurtactiviteit ter bevordering van de sociale cohesie in de wijk of is het een aanpassing in de openbare ruimte. Als een buurtcomité voor de eerste keer een buurtactiviteit organiseert wordt er maximaal een budget van €300 ter beschikking gesteld. is het een aanvraag voor een herhaalde activiteit, welke al eerder georganiseerd is in de wijk, dan wordt er voor deze buurtactiviteit nog maximaal een budget €100 ter beschikking gesteld.

Wanneer kan een aanvraag geweigerd worden?

 • Als het initiatief onvoldoende bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie in de wijk, buurt, straat of vereniging;
 • Als het wijkbudget wordt ingezet voor een initiatief dat in strijd is met de wet of het gemeentebeleid;
 • Als er voor de uitvoering van het initiatief (indien nodig) niet de juiste vergunning en/of melding is aangevraagd;
 • Als het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;
 • Als het beheer en onderhoud van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;
 • Als een initiatief meer omvat dan de helft van het totale jaarbudget voor de kern;
 • Als de initiatiefnemer onvoldoende kan aantonen dat voor zijn initiatief draagvlak in de wijk, buurt, straat of vereniging bestaat;
 • Als de initiatiefnemer geen actieve rol vervult bij de voorbereiding en uitvoering van het initiatief;
 • Als het initiatief plaatsvindt buiten de gemeentelijke grenzen van Geertruidenberg;
 • Het niet meer beschikbaar zijn van middelen. Waarbij wel de mogelijkheid bestaat de aanvraag door te schuiven naar het opvolgend kalenderjaar;
 • Als het wijkbudget wordt ingezet voor eten en drinken;
 • Als het initiatief niet past binnen de beleidsterreinen: jeugd, kunst cultuur en erfgoed, participatie, sport en recreatie

Waar moet je rekening mee houden?

 • Voorbereiding: Een goed initiatief is gebaat bij een goede voorbereiding. Hierbij kunt u denken aan een duidelijke planning, taakverdeling, doelstelling en gewenst effect;
 • Uitvoering: De initiatiefnemer zorgt ervoor dat het wijkbudget wordt besteed aan de uitvoering van het initiatief;
 • Financiële verantwoording: Bij de toekenning van een bijdrage uit het wijkbudget verplicht de initiatiefnemer zich om te verantwoorden over hoe het beschikbaar gestelde bedrag besteed is;
 • Actieve rol: De initiatiefnemer vervult een actieve rol bij de voorbereiding en uitvoering van het initiatief;
 • Veranderingen De initiatiefnemer geeft zo snel mogelijk, aan het team wijkgericht SAMENwerken, veranderde omstandigheden door die betrekking hebben op het initiatief.
 • Draagvlak: De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak onder de bewoners voor zijn initiatief;
 • Deadline: Een initiatief dient in ieder geval uiterlijk 31 december van het ‘wijkbudgetjaar’ te zijn uitgevoerd. Aan de verstrekking van een wijkbudget kan de verplichting worden verbonden dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

Hoe en wanneer gaan we over tot betaling?

 • Indien het initiatief mag worden uitgevoerd neemt de initiatiefnemer zo snel mogelijk contact op met het team wijkgericht SAMENwerken om afspraken te maken over de betaling van het toegekende bedrag;
 • Betaling vindt plaats:
  -door in te kopen diensten en producten door team wijkgericht SAMENwerken te laten betalen;
  -door de facturen in te dienen bij het team wijkgericht SAMENwerken.
  -in het geval een voorschot is verleend, door verrekening van het voorschot met de werkelijke uitgaven op basis van de vaststellingsbeschikking.