Het coalitieakkoord

Eén gemeenteraad voor drie kernen is de titel van het coalitieakkoord van Keerpunt74, Lokaal+, Morgen! en de VVD. Met deze titel benadrukken we de twee speerpunten die leidend zijn voor ons beleid in de komende bestuursperiode, namelijk eenheid en verscheidenheid.

Eenheid

Want wij zijn één gemeenteraad. Ondanks alle verschillen gaan wij op zoek naar dat wat ons bindt. Als we alle verkiezingsprogramma’s naast elkaar leggen zien we natuurlijk verschillen, maar vooral overeenkomsten. Overeenkomsten in waar we als gemeente voor aan de lat staan en in onze maatschappelijke opgaven. In oplossingsrichtingen om die maatschappelijk opgaven aan te pakken. Overeenkomsten in het zoeken van verbinding binnen de gemeenteraad en de raad en het college van burgemeester en wethouders. Maar ook binnen het college zelf en in de afstemming met de ambtelijke organisatie.

Verscheidenheid

Leidraad voor ons voor de komende jaren is dat we accepteren dat er in onze gemeente drie kernen zijn met elk hun eigen identiteit. Dat het verder groeien van die drie kernen gaat in het tempo dat past bij de kernen. Waarbij de aandachtsgebieden verschillen en de uitkomsten van beleid per kern kunnen verschillen.

Als gemeente faciliteren wij het versterken van die gemeenschappen. Hierbij gaan we uit van de kracht van de drie verschillende kernen en betrekken we die gemeenschappen nadrukkelijk bij de vorming en uitvoering van ons beleid.

Onze maatschappelijke opgaven

Als gemeente staan wij de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. Deze bepalen voor een groot gedeelte de inhoud van ons coalitieakkoord. Denk hierbij aan de klimaatcrisis, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis, de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne. Opgaven die gevolgen hebben voor onze gemeente. Opgaven waar we op onderdelen als gemeente andere gemeenten en overheden bij nodig hebben.

We onderscheiden zeven maatschappelijke opgaven:

  1. Bestuur en dienstverlening
  2. Leefbaarheid
  3. Duurzaamheid
  4. Mens en zorg
  5. Wonen
  6. Economie en toerisme
  7. Financiën

Ons coalitieakkoord

Is geen opsomming van allerlei concrete maatregelen. Ook zijn er geen financiële cijfers in te vinden. Ons coalitieakkoord beperkt zich in eerste instantie tot enkele richtinggevende aandachtspunten per opgave. 

Onder leiding van het nieuwe college gaan we per maatschappelijke opgave op hoofdlijnen een collegeprogramma opstellen. Hierbij beschrijven we de te bereiken maatschappelijke effecten. We onderbouwen deze met een planning en een financiële doorrekening voor het jaar 2023. Ook maken we een meerjarige doorkijk. In het najaar van 2022 komen we met onze eerste aanzet hiervoor. Zodra meer bekend is vullen we de informatie op deze website per opgave aan.

Wilt u het coalitieakkoord bekijken? U kunt het hieronder downloaden:

Download het coalitieakkoord