Bestuur en dienstverlening

Als gemeente zijn wij er voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners. In ons beleid en bij de uitvoering daarvan staat onze samenleving centraal. Dat betekent dat voor onze inwoners duidelijk is wat wel en wat niet kan. En dat wij als gemeente er alles aan doen om samen met de samenleving op te trekken. Samen maken wij onze gemeente nog mooier!

Correct bestuur

  • We werken vanuit de maatschappelijke opgaven. Alle besluiten die het college en de gemeenteraad nemen liggen in het verlengde van die opgaven. Dit is een nieuwe manier van werken, waarbij we in samenhang kijken naar de maatschappelijke problemen. En waarbij we samen met alle betrokken partijen zoeken naar oplossingen.
  • Bij opgavegericht werken hoort een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De gemeenteraad heeft de taakstellende rol in het vaststellen van de kaders. Het college bepaalt vervolgens hoe die kaders vorm krijgen. De ambtelijke organisatie voert de verschillende werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het college. Wij nemen de tijd om het opgavegericht werken in onze gemeente verder vorm te geven. Wij investeren hierbij in onszelf, in het college en in de ambtelijke organisatie.
  • Opgavegericht werken betekent voor de gemeenteraad dat het debat vooral gericht moet zijn op de hoofdlijnen van het beleid en minder op de details. We moeten hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en steeds weer het algemeen belang voor ogen blijven houden. Raadsbreed leeft de opvatting dat we daarom onze vergaderstructuur (en ook raadscultuur) moeten aanpassen. De gemeenteraad gaat hiermee in 2022 nog aan de slag.
  • Uiteraard is dit een proces waarin ook de gemeenteraad is betrokken. Anders werken, betekent namelijk voor alle betrokken partijen “anders doen”. Meer betrokkenheid van inwoners vergroot de urgentie van duidelijkheid en rolvastheid van zowel college als raad.

Inzetten op regionale samenwerking

  • Met de toename van de complexiteit en omvang van de maatschappelijke opgaven, realiseren wij ons dat geen enkele gemeente in staat is die alleen aan te pakken en op te lossen. Ook onze gemeente heeft de samenwerking met andere partners nodig om de toekomst naar de inwoners veilig te stellen.
  • Dat betekent dat we naast meer samenwerking binnen de gemeente, ook intensiever gaan samenwerken in de regio. We geven aan binnen welke beleidsvelden we willen samenwerken. En we zorgen ervoor dat hiervoor voldoende bestuurlijke en ambtelijke capaciteit beschikbaar komt. Elke wethouder heeft regionale samenwerking als specifiek aandachtspunt in zijn of haar portefeuille.

Aantrekkelijk werkgeverschap

  • We zijn een kleine gemeente met veel ambities. We hebben onze ambtenaren hard nodig om deze ambities waar te kunnen maken. Ambtenaren die werken vanuit een dienstverlenende houding, die samen willen werken aan de maatschappelijke opgaven, met een strategische blik op de regio. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in de ambtelijke organisatie (zowel in capaciteit als kennis en kunde).
  • We geven het nieuwe college de opdracht om de uitvoeringskracht van onze ambtelijke organisatie in beeld te brengen en voorstellen te doen om deze te versterken. Waarbij een belangrijk uitgangspunt is, dat we zoveel mogelijk investeren in ons eigen personeel. We beseffen ook dat op onderdelen externe inhuur een optie is. Onderdeel van de opdracht is de huisvesting van de ambtelijke organisatie, in relatie tot het opgavegericht werken en de uitgangspunten van hybride werken.

Dienstverlening

Op het gebied van dienstverlening is ons algemene uitgangspunt dat onze gemeente een bereikbare en open gemeente is. Met kundige en betrokken medewerkers in dienst van onze inwoners, die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken. Dat betekent dat onze dienstverlening dichtbij onze inwoners is en dat we werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Hierbij hanteren we een modern en klantgericht dienstverleningsconcept met duidelijke servicenormen. Daarnaast communiceren wij (ook digitaal) helder over de rechten en plichten van inwoners bij veranderingen in de omgeving.

Burgerparticipatie

Wij gaan burgerparticipatie in onze gemeente structureel vormgeven, zodat iedereen zijn/haar ideeën kan inbrengen. Hiervoor werken we de door de gemeenteraad vastgestelde nota burgerparticipatie verder uit. We brengen de consequenties van burgerparticipatie in beeld, want het maakt nogal een verschil of die participatie bestaat uit louter informatie of dat er sprake is van coproduceren.

Burgemeester Marian Witte is portefeuillehouder van Correct bestuur en organisatie, wethouder Mike Hofkens is portefeuillehouder van de opgave Dienstverlening.