Mens en zorg

Onze gemeente kent een goed sociaal beleid. Dit willen we handhaven. In het beleidskader sociaal domein staat al dat we de volwaardige deelname van inwoners aan de samenleving centraal stellen. We werken nauw samen met tal van partners om onze doelstellingen te realiseren. Toch zijn sommige groepen kwetsbare mensen nog niet in beeld. We merken dat het sociaal stelsel zo complex is dat er allerlei hindernissen aanwezig zijn die een effectieve hulpverlening in de weg staan.

Iedereen in onze gemeente doet naar vermogen mee

De gemeente ondersteunt daarbij kwetsbare groepen en biedt deze kansen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Inwoners in onze gemeente kijken naar elkaar om en voelen zich met elkaar verbonden. Iedereen krijgt de zorg en/of hulp die nodig is. Daar waar nodig is onze inzet intensiever, bijvoorbeeld bij armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wij zetten specifiek in op het gezonder en veiliger opgroeien van kinderen en jongeren, met nadrukkelijke aandacht voor alcohol- en drugspreventie.

Ondersteuning wijken en directe omgeving

Wij bieden laagdrempelige ondersteuning aan in de wijken en de directe omgeving, zodat oplossingen ook echt dichtbij gevonden worden. Onze toegangsloketten voor professionele zorg zijn bekend en goed bereikbaar.
Omdat er een spanningsveld bestaat tussen ons niveau van voorzieningen en de beschikbare budgetten is het noodzakelijk dat we duidelijke keuzes maken. Zo zorgen we ervoor dat we de beschikbare middelen op een juiste wijze en effectief kunnen inzetten.

Randvoorwaarden subsidie verenigingen

Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven. We constateren dat er onduidelijkheid bestaat onder verenigingen over de randvoorwaarden voor subsidiëring. Maatwerkoplossingen zijn soms noodzakelijk. We willen hierover duidelijkheid verschaffen en we nemen dit thema mee in het onderzoek naar het mogelijk instellen van een sportbedrijf. Onlangs zijn de zwembaden gerenoveerd tot prachtige locaties en voldoen de zwembaden weer aan de eisen van deze tijd. We maken een plan om het beheer en het gebruik van onze zwembaden te verbeteren.

Jongeren

We willen onze jongeren meer betrekken bij onze gemeente.
We gaan op zoek naar eigentijdse en vernieuwende manieren om de jongerenparticipatie vorm te geven. Natuurlijk betrekken we de jongeren daarbij.

Wethouder Annemiek van Rooij is portefeuillehouder van de opgave Mens en zorg.