Wonen is een zeer urgente maatschappelijke opgave. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk. Woningnood, vergrijzing, een toenemende zorgvraag en andere maatschappelijke trends hebben hun uitwerking op de opgave Wonen. In de Regionale Investeringsagenda (RIA) worden de krachten van de regio gebundeld om gezamenlijk deze opgave aan te pakken.

Landelijke ontwikkelingen

Het Rijk (en de provincies) stuurt aan op het versneld bouwen van woningen (Nationale Woon- en Bouwagenda). Daarbij komt dat een toenemend aantal taken bij gemeenten wordt belegd. Denk bijvoorbeeld aan de extra huisvestingstaken op het gebied van beschermd wonen, aan maatschappelijke opvang en de huisvesting van statushouders.
Het is noodzakelijk dat we inzicht hebben in de aantallen woningen die we kunnen bouwen, waar we deze kunnen bouwen en voor welke doelgroepen. Het aantal woningen dat we kunnen bouwen hangt af van veel factoren, zoals de stikstofproblematiek, de schaarste in grondstoffen, het tekort aan vakmensen en de stijgende bouwkosten.

We bouwen voor onze eigen inwoners

  • Het meest belangrijke uitgangspunt voor onze gemeente is dat we bouwen voor onze eigen inwoners en daarmee de doorstroming bevorderen. Voor alle doelgroepen, jong, oud, starters en doorstromers, moeten we zorgen voor een aangename, betaalbare, duurzame en passende woning. Hierbij houden we rekening met het behoud van de cultuur en de historie van de kernen en de inrichting van de leefomgeving. We geven ruimte aan creatieve en innovatieve woonvormen.
  • Het ontwikkelen van de woningbouwplannen doen we samen met onze inwoners. De plannen van de ontwikkelaar staan niet centraal, maar de behoeften binnen onze samenleving. Daarnaast maken we ons in regionaal verband sterk voor een betere verdeling van de woningaantallen binnen onze regio.
  • Op de locatie Achter de Hoeven willen we beperkt woningbouw toestaan, waarbij het behoud van het karakteristieke groen in de wijk voorop staat. De inrichting van dit plan maken we samen met de huidige inwoners van de wijk.

Krachten regio bundelen

Niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk. Woningnood, vergrijzing, een toenemende zorgvraag en andere maatschappelijke trends hebben hun uitwerking op de opgave Wonen. In de Regionale Investeringsagenda (RIA) worden de krachten van de regio
gebundeld om gezamenlijk deze opgave aan te pakken.
 

Wethouder Hein de Jongh is portefeuillehouder van de opgave Wonen.