Op deze pagina vindt u informatie over regelgevingen, bekendmakingen en het indienen van een zienswijze. 

We stellen bepaalde regels en besluiten vast. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van orde en veiligheid. Daarnaast verlenen wij wekelijks vergunningen en ontheffingen. U vindt deze informatie op 3 plaatsen:

  1. Op overheid.nl vindt u informatie over wetten en regels waarmee u te maken kunt krijgen. Met een e-mailservice kunt u geattendeerd worden op nieuws dat voor u belangrijk is.
  2. Op zoek.officiëlebekendmakingen.nl.
  3. Op de gemeentepagina in De Langstraat.

Een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit/plan komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan. Bij wet is bepaald wanneer een ontwerpbesluit moet worden opgesteld. Een ontwerp ligt na vaststelling ter inzage. Vanaf dat moment kunnen betrokkenen daarop reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of een ontwerpplan van de gemeente. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. In een zienswijze beschrijft u met welke punten uit het ontwerpplan/besluit u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen in het definitieve besluit/plan. Maar dat hoeft niet. Verschillende betrokkenen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Een zienswijze is niet bedoeld om bezwaar te maken tegen een besluit. U dient daarvoor een ander formulier te gebruiken. 

Bekendmaking

Voorgenomen gemeentelijke besluiten/plannen, waarvoor u een zienswijze kunt indienen, meldt de gemeente als bekendmaking op Overheid.nl. U kunt op deze website eenvoudig zoeken en sorteren op postcode of onderwerp. Ze worden daarnaast ook gepubliceerd in de gemeentepagina van het weekblad de Langstraat.

Als het voorgenomen besluit/plan alleen voor u van belang is, dan ontvangt u hierover ook een brief.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

U kunt alleen op één van deze drie manieren uw zienswijze indienen:

Zienswijze indienen

Voorwaarden

U moet een zienswijze binnen de daarvoor vastgestelde periode indienen. Meestal is dat 6 weken, behalve als hiervoor een andere termijn is bekendgemaakt op de landelijke Overheid.nl.