Beleid

Regelgeving en bekendmakingen

We stellen bepaalde regels en besluiten vast. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van orde en veiligheid. Daarnaast verlenen wij wekelijks vergunningen en ontheffingen. U vindt deze informatie op twee plaatsen:

  1. Op overheid.nl vindt u informatie over wetten en regels waarmee u te maken kunt krijgen. Met een e-mailservice kunt u geattendeerd worden op nieuws dat voor u belangrijk is.
  2. Op zoek.officiëlebekendmakingen.nl.

Recht op informatie

Dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kunnen inwoners informatie opvragen bij de gemeente. Het gaat hierbij om documenten van bestuurlijke aard. Meestal zijn dit schriftelijke stukken, maar het kunnen ook foto’s, films, computer- of geluidsbestanden zijn.

In de WOB is verschil tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur:

  • De gemeente zelf verschaft informatie over beleid. Wij doen dit op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad ‘Het Kanton’ en op de gemeentelijke website.
  • Iemand kan ook vragen om bepaalde informatie via het WOB-verzoek. Bij een WOB-verzoek moet degene die informatie wil, aangeven om welke bestuurlijke aangelegenheid het gaat of welk document hij of zij wil ontvangen. Soms wordt een WOB-verzoek afgewezen, bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke gegevens over iemand anders of om de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Meer weten over de WOB?

Kijk dan op Rijksoverheid.nl