Bezwaar maken

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad nemen veel besluiten. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken na de datum van het besluit. Of en bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit zelf.

Dien het bezwaarschrift bij voorkeur online in met DigiD.

Online met DigiD

Ook kunt u een bezwaarschrift per post indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • om welk besluit het gaat (eventueel een kopie van dit besluit)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit 

  • U ontvangt van ons bij de ontvangstbevestiging een brochure. Daarin wordt het verdere verloop van de procedure uitgelegd.
  • Meestal wordt u uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.
  • Na de hoorzitting volgt een advies aan het college van B&W. Vervolgens neemt het college een besluit op het bezwaar.

Als een besluit is genomen, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Uw bezwaarschrift houdt de uitvoering van het besluit niet tegen. Wilt u de uitvoering tegenhouden (schorsing besluit) en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen, leest u op Rechtspraak.nl

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit moet meestal binnen 6 weken. U kunt dan een beroepsschrift indienen via Rechtspraak.nl.