Samenstelling College van B&W

Marian Witte

""
Functie
Burgemeester
Portefeuille

Openbare orde / veiligheid, correct bestuur, organisatie, toezicht en handhaving 

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

 • Lid Veiligheidscollege Politie eenheid Zeeland-West-Brabant

 • Lid algemeen bestuur Regio West-Brabant

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Nevenfunctie, bezoldigd:

 • Voorzitter raad van toezicht Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Nevenfuncties, onbezoldigd:

 • Lid Scoutingcommissie lokale politieke partijen t.b.v. commissies VNG

 • Voorzitter begeleidingsgroep onderzoek ministerie Binnenlandse Zaken naar bestuursculturen

 • Lid klankbordgroep onderzoek ministerie Binnenlandse Zaken evaluatie regeling beveiliging woning decentrale bestuurders

 • Bestuursvoorzitter GGD West-Brabant

 • Lid toetsingscommissie O&O-fonds

Mike Hofkens

""
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

2e locoburgemeester

Opgave Economie en toerisme: 

Economie, toerisme, cultuur 

Opgave Dienstverlening: 

Dienstverlening 

Diversen: 

-Participatiewet, schuldhulpverlening, inburgering 

-Maatschappelijk vastgoed 

-Subsidies

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur WAVA/MidZuid

 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Economie

 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Arbeidsmarkt

 • Lid aandeelhoudersvergadering Rewin

 • Afgevaardigde algemeen bestuur van de Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Nevenfunctie in ruste, bezoldigd: 

 • Hofkens Juridisch Advies

Annemiek van Rooij

""
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

1e locoburgemeester 

Opgave Mens en Zorg: 

Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning, onderwijs(beleid), sport(beleid), gezondheidszorg 

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur GGD West Brabant

 • Lid algemeen bestuur RAV Brabant-Midden-West-Noord

 • Lid algemeen bestuur Regionaal Bureau Leren

 • Lid bestuur Centrum voor Jeugd en Gezin

 • Lid plenair overleg Beschermd Wonen

 • Afgevaardigde regionale bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Tommie Mertens

""
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

3e locoburgemeester

Opgave Leefbaarheid: 

Verkeer, mobiliteit, openbare ruimte, wijkgericht samenwerken 

Opgave Duurzaamheid: 

Duurzaamheid, afval 

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur Nazorg gesloten stortplaatsen

 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Mobiliteit

Hein de Jongh

""
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

4e locoburgemeester

Opgave Wonen: 

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, omgevingswet 

Opgave Financiën: 

Financiële producten, WOZ en belastingen 

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur WAVA/MidZuid
 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Ruimte
 • Lid aandeelhoudersvergaderingen NV Brabant Water
 • Lid aandeelhoudersvergaderingen Bank Nederlandse gemeenten

Richard Nagtzaam

""
Functie
Gemeentesecretaris
Nevenactiviteiten

Nevenfunctie, bezoldigd

 • Raad van Toezicht Zorgbelang Brabant Zeeland