Klimaatsubsidie

Woont u in de gemeente Geertruidenberg en wilt u een groen dak aanleggen, een wateropvangsysteem installeren, de regenpijp afkoppelen of de tuin vergroenen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, is het belangrijk dat naast de overheid, zowel inwoners als ondernemers zich inzetten. De klimaatsubsidie is bedoeld om inwoners en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen bij het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te minimaliseren.

U dient een aanvraag in voor de Klimaatsubsidie. Wij kennen u vervolgens de subsidie toe of wijzen uw aanvraag af. U kunt eventueel bezwaar maken tegen dit besluit. Zodra u toekenning van ons heeft gekregen kunt u starten met de werkzaamheden. Let op: U moet vervolgens het digitale formulier vaststelling klimaatsubsidie binnen 6 maanden invullen. Hierin levert u bewijslast van de maatregelen en toont u aan wat de definitieve kosten waren. Op basis hiervan kunnen we bepalen of u teveel of te weinig subsidie ontvangen heeft. Indien nodig kunnen we dit nog aanpassen. 

Aanvraagformulier klimaatsubsidie   Formulier vaststelling klimaatsubsidie

Voor uitgebreide informatie en de volledige tekst van de Beleidsregel Klimaatsubsidie gemeente Geertruidenberg 2024 tot 2028 kunt u de website Overheid.nl raadplegen. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website leidend is.

Aanvragen

 1. Een aanvraag om subsidie doet u via het bovenstaande aanvraagformulier “Klimaatsubsidie”. Het formulier is ook beschikbaar op het gemeentehuis. 
 2. De aanvraag moet volledig zijn ingevuld. Bij de aanvraag moet een gespecificeerde begroting en/of een offerte van de kosten worden gevoegd.
 3. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt er schriftelijk verzocht om deze aan te vullen binnen een termijn van vier weken.
 4. Op het moment dat een aanvraag volledig is ingediend, wordt er zo spoedig mogelijk een besluit over genomen, maar in elk geval binnen acht weken. U ontvangt hierover een bericht.
 5. Uit het aanvraagformulier kan blijken dat ook andere stukken overlegd of meegestuurd moeten worden. In bijzondere gevallen kunnen we de beslistermijn met maximaal acht weken verlengen.
 6. Wanneer er besloten wordt om subsidie te verlenen, wordt het subsidiebedrag verleend als voorschot. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit van het college kunt u bezwaar en vervolgens ook beroep indienen. 

Voorwaarden

 1. De aanvrager moet eigenaar zijn van het terrein, het (bij)gebouw of aan- of uitbouw waarop de maatregel wordt uitgevoerd.
 2. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning, (bij)gebouw of de aan- of uitbouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via schriftelijke toestemming, hun akkoord.
 3. Er is nog niet met de werkzaamheden begonnen voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 
 4. Er is in hetzelfde kalenderjaar niet eerder gebruik gemaakt van deze regeling.
 5. Als er in een eerder kalenderjaar subsidie is verleend voor een bepaalde maatregel, kan er niet opnieuw subsidie worden aangevraagd voor dezelfde maatregel.
 6. Bij de aanvraag voor een groen dak moet een draagkracht berekening waaruit blijkt dat de constructie van een woning of gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak of verticaal groen te dragen worden gevoegd.
 7. Bij de aanvraag van een groen dak, waarbij sprake is van toepassingen van meer dan 50 m2, moet een verklaring van een erkend (groen)dakdekkersbedrijf worden toegevoegd. Hieruit moet blijken dat de constructie geschikt is voor de aanleg van een groen dak.

Let op, de eigenaar van de woning / gebouw blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid!

Subsidieverplichtingen

De werkzaamheden moeten uiterlijk een half jaar na de verlening van de subsidie op deugdelijke wijze zijn voltooid.

Vaststellen van de subsidie

 1. Het definitieve bedrag van de subsidie dat verleend wordt, wordt uiterlijk zes maanden na het besluit om subsidie te verlenen schriftelijk op het aanvraagformulier “Vaststelling Klimaatsubsidie” aangevraagd.
 2. Bij het formulier moeten de daarop vermelde bijkomende stukken worden bijgevoegd. Hieronder vallen minimaal:
  1. duidelijke foto’s situatie voor en na uitvoering van de werkzaamheden;
  2. gespecificeerd kostenoverzicht met de daarbij behorende nota’s.
 3. Het college kan aanvullende gegevens verlangen.
 4. Het subsidiebedrag kan lager uitvallen dan dat er tijdens de subsidieverlening is vastgesteld;
  a. als de werkzaamheden niet of niet tijdig zijn voltooid of wanneer de maatregel onvolledig of ondeugdelijk is aangebracht;
  b. als niet is voldaan aan een andere subsidieverplichting;
  c. als blijkt dat de subsidie is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledig gegevens.
 5. In het vaststellingsbesluit zal worden vermeld hoe en wanneer het nog te betalen bedrag zal worden betaald.
 6. Als er een voorschot is verleend dat hoger is dan het vastgestelde subsidiebedrag, zal er worden vermeld hoe en wanneer het teveel ontvangen bedrag moet zijn terugbetaald aan de gemeente.
 7. Op het moment dat een aanvraag volledig is ingediend wordt er zo spoedig mogelijk een besluit over genomen, maar in elk geval binnen acht weken. U ontvangt hierover een bericht. In bijzondere gevallen kan de beslistermijn met hoogstens acht weken worden verlengd.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen, zijn:

Een groen dak is een dak dat bedekt is met planten, gras en soms bloemen. Het zorgt voor een extra laagje natuur bovenop een gebouw. Dit type dak helpt het milieu doordat het regenwater vasthoudt en de lucht zuivert. Ook blijft het dak koeler in de zomer en warmer in de winter. Groene daken kunnen op verschillende soorten gebouwen worden geplaatst, zoals huizen, scholen of kantoren. Ze dragen bij aan een gezondere leefomgeving en verminderen de negatieve impact van klimaatverandering op de omgeving. Groene daken zijn een eenvoudige manier om de natuur dichter bij huis te brengen.

Als er verschillende inheemse planten, grassoorten en of bloemen worden geplant op een groen dak kan het dak ook bijdragen aan de biodiversiteit doordat het een huis wordt voor verschillende planten en kleine dieren. Planten op het groene dak bieden voedsel en schuilplaatsen voor insecten, zoals bijen en vlinders. Dit trekt op zijn beurt weer vogels aan. Het groene dak fungeert als een mini-ecosysteem, waardoor een variatie aan planten en dieren kan gedijen. 

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het aanleggen van een groen dak (particulieren)

 Subsidiabele maatregelen huiseigenarenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Max. bedrag 
1.

Groen dak voor wateropslag, waarbij de heling van het groene dak niet meer mag zijn dan 45 graden, met een:

 • minimum wateropvang van 25 liter per m2;
 • minimum oppervlakte van 5 m2.

 

Indien het groene dak een helling heeft van meer dan 20 graden, dienen extra maatregelen genomen te worden tegen het verschuiven van de substraatlaag (de voedingsbodem van het groene dak).

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Eventuele bouwkundige onderzoekskosten 

 • Aanleg of vervanging dakbedekking
 • Mogelijke legeskosten voor vergunningen en/of technische aanpassingen aan gebouwen
50% van werkelijke kosten met een maximum van €25,- per m2.€1.500,- 
2.

Groen dak voor biodiversiteit met:

 • minimaal 8 inheemse plantensoorten
 • minimum wateropvang van 25 liter per m2
 • Minimum oppervlakte van 5 m2

 

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Eventuele bouwkundige onderzoekskosten
 • Aanleg of vervanging dakbedekking
  Mogelijke legeskosten voor vergunningen en/of technische aanpassingen aan gebouwen
50% van werkelijke kosten met een maximum van €40,- per m2.€2.000,-

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het aanleggen van een groen dak (VVE's, bedrijven en onderwijsinstellingen)

 

 

Subsidiabele maatregelen VVE’s, bedrijven en onderwijsinstellingenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Maximum bedrag van:
1

Groen dak voor wateropslag, waarbij de heling van het groene dak niet meer mag bedragen dan 45 graden, met een:

 • minimum wateropvang van 25 liter per m2;
 • minimum oppervlakte van 5 m2.

 

Indien het groene dak een helling heeft van meer dan 20 graden dienen extra maatregelen genomen te worden tegen het verschuiven van de substraatlaag (de voedingsbodem van het groene dak).

 

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Eventuele bouwkundige onderzoekskosten 

 • Aanleg of vervanging dakbedekking
 • Mogelijke legeskosten voor vergunningen en/of technische aanpassingen aan gebouwen

50% van werkelijke kosten met een maximum van €25,- per m2

 

 

€10.000,- 
2

Groen dak voor biodiversiteit met een:

 • minimaal 8 inheemse plantensoorten
 • minimum wateropvang van 25 liter per m2;
 • minimum oppervlakte van 5 m
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Eventuele bouwkundige onderzoekskosten
 • Aanleg of vervanging dakbedekking
  Mogelijke legeskosten voor vergunningen en/of technische aanpassingen aan gebouwen
50% van werkelijke kosten met een maximum van €40,- per m2.€10.000,-

Stuur bij de aanvraag voor het vergroenen van uw dak ook mee:

 • Voorstel voor het groene dak dat u gaat aanbrengen en de oppervlakte daarvan.
 • Situatietekening met lengte en breedte van het dak.
 • Duidelijke kleurenfoto van het bestaande dak voordat u het groene dak gaat aanleggen (geen screenshot van Google maps).
 • Beoordeling van de draagkracht van het dak bij toepassingen van meer dan 50 m2.

Een regenton of waterschutting heeft als groot voordeel dat het regenwater opvangt. In plaats van dat het water zomaar wegspoelt. Dit water kunt u bewaren en later gebruiken voor planten in de tuin. Dit bespaart kraanwater en is goed voor het milieu. Ook voorkomt het wateroverlast en afvoerproblemen. Een regenton is makkelijk te gebruiken: u plaatst deze onder de regenpijp en de regenton vangt het regenwater op. Een waterschutting werkt op een vergelijkbare manier, maar wordt geplaatst langs een muur. Zo helpen beide oplossingen niet alleen uw tuin, maar dragen ze ook bij aan duurzaam watergebruik.

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het aanleggen van een wateropvangsysteem (particulieren)

Subsidiabele maatregelen huiseigenarenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Max. bedrag 
Aanschaf waterreservoir met minimum wateropvang van 150 liter

Aanschaf- en aanlegkosten van de volgende waterreservoir:

 • regenton of 
 • een waterschutting eventueel met aansluitstuk en kraan 
 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer 
 • Bezorgkosten
25% van werkelijke kosten met een maximum van €250,-€250,-

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het aanleggen van een wateropvangsysteem (VVE's, bedrijven en onderwijsinstellingen)

Subsidiabele maatregelen VVE’s, bedrijven en onderwijsinstellingenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Maximum bedrag van:

Aanschaf waterreservoir met een minimum wateropvang van 300 liter.

 

Aanschaf- en aanlegkosten van de volgende waterreservoir:

 • regenton of 
 • een waterschutting eventueel met aansluitstuk en kraan 
 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer 
 • Bezorgkosten
25% van werkelijke kosten met een maximum van €500,-€500,-

Stuur bij de aanvraag van de subsidie voor het aanleggen van een wateropvangsysteem ook mee: 

 • Korte omschrijving van het waterreservoir en de volume in liters.
 • Duidelijke kleurenfoto van de situatie voordat u de waterreservoir gaat plaatsen (geen screenshot van Google maps).

Afkoppelen van de regenpijp betekent dat u de regenpijp losmaakt van het rioolsysteem. In plaats van het regenwater direct naar het riool te laten stromen, leidt u het naar een andere plek, zoals de tuin of een regenton of aansluit op een infiltratievoorziening of Hemel Water Afvoer-stelsel (HWA-stelsel). Dit helpt overbelasting van het riool te voorkomen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat het regenwater goed wordt gebruikt. Op die manier draagt u bij aan een gezondere omgeving en bespaart u water. Het afkoppelen van de regenpijp is een eenvoudige en milieuvriendelijke manier om duurzaam met water om te gaan en uw steentje bij te dragen aan een groenere leefomgeving.

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het afkoppelen van de regenpijp (particulieren)

Subsidiabele maatregelen huiseigenarenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Max. bedrag 

Afkoppelen regenwater vanaf daken en aansluiten op infiltratievoorziening of Hemel Water Afvoer- stelsel (hierna genoemd: HWA stelsel) met 

Het dakoppervlak en/of afwaterende verharding moet nu aangesloten zijn of afstromen op het gemengde of vuilwaterriool.

 

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool
 • Kosten en aanleg infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein
 • Aansluiten van HWA-stelsel op een bestaand gemeentelijke HWA-stelsel
 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd stelsel in openbare ruimte
35% van werkelijke kosten met een maximum van €1.500,-€1.500,-

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het afkoppelen van de regenpijp (VVE's, bedrijven en onderwijsinstellingen)

Subsidiabele maatregelen VVE’s, bedrijven en onderwijsinstellingenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Maximum bedrag van:

Afkoppelen regenwater vanaf daken en aansluiten op infiltratievoorziening of Hemel Water Afvoer- stelsel (hierna genoemd: HWA stelsel) 

Het dakoppervlak en/of afwaterende verharding moet nu aangesloten zijn of afstromen op het gemengde of vuilwaterriool.

 

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratie voorziening of hemelwaterriool
 • Kosten en aanleg infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein
 • Aansluiten van HWA-stelsel op een bestaand gemeentelijke HWA-stelsel
HWA-stelsel aansluiten op gemengd stelsel in openbare ruimte35% van werkelijke kosten met een maximum van €2.500,-€5.000,-

Stuur bij de aanvraag van de subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp ook mee: 

 • Korte omschrijving van de afkoppelwerkzaamheden die u gaat uitvoeren (inclusief de oppervlakte van de af te koppelen verharding).
 • Situatietekening met lengte en breedte van het dak.
 • Duidelijke kleurenfoto van de situatie voordat u de regenpijp gaat afkoppelen (geen screenshot van Google maps).

Het vergroenen van de tuin betekent dat u meer planten en natuurlijke elementen toevoegt. In plaats van alleen tegels, voegt u gras, bloemen, struiken en bomen toe. Dit maakt de tuin niet alleen mooier, maar ook gezonder voor de natuur. Hierdoor krijgen vogels, bijen en andere dieren een fijnere plek. Bovendien helpt het om regenwater beter vast te houden en koelt het de omgeving af. Het vergroenen van de tuin draagt bij aan een prettige leefomgeving voor mens en dier, en het is goed voor het milieu.

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het vergroenen van de tuin (particulieren)

Subsidiabele maatregelen huiseigenarenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Max. bedrag 
Onttegelen verhard oppervlakte buiten met een minimum oppervlakte van 5 m2
 • Beplanting
 • Teelaarde
 • Aanlegkosten groen
 • Verleggen kabels of leidingen
€10,- per m2 onttegelen + 35% van de aanschaf- en aanlegkosten van het groen€600,-

Voorwaarden en subsidiebedrag voor het vergroenen van de tuin (VVE's, bedrijven en onderwijsinstellingen)

Subsidiabele maatregelen VVE’s, bedrijven en onderwijsinstellingenSubsidiabel:Niet-subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Maximum bedrag van:

Onttegelen verhard oppervlakte buiten met een minimum oppervlakte van 10 m2

 

 • Beplanting
 • Teelaarde
 • Aanlegkosten groen
 • Verleggen kabels of leidingen
€10,- per m2 onttegelen + 35% van de aanschaf-en aanlegkosten van het groen€1.200,-

Stuur bij de aanvraag van de subsidie voor het vergroenen van de tuin ook mee: 

 • Korte omschrijving van het voorstel en de werkzaamheden voor het onttegelen van de verharding en de soort beplanting die u daarvoor in de plaats wilt aanbrengen.
 • Situatietekening met lengte en breedte van het oppervlak.
 • Duidelijke kleurenfoto van de bestaande situatie voordat u de tuin gaat vergroenen.