Boom kappen

Soms heeft u op basis van de Omgevingswet in combinatie met de Bomenverordening Geertruidenberg 2017 een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, verplanten of flink snoeien van bomen. 

De gemeente heeft een boomstructuurplan en een bomenlijst. Hierop staan bomen die voor onze gemeente waardevol zijn. Bijvoorbeeld voor de (groene) uitstraling van de wijk of voor het klimaat. Op de lijst staan:

  • (potentieel) monumentale bomen, 
  • Alle gemeentebomen met een doorsnede groter dan 20 cm
  • Overige waardevolle bomen

Daarnaast zijn sommige bomen als beschermd opgenomen in het omgevingsplan

De gemeente inspecteert de gemeentebomen meerdere keren per jaar. De gemeente kijkt dan of onderhoud noodzakelijk is en of de bomen gevaar opleveren. Voor het onderhoud van uw eigen bomen, bent u zelf verantwoordelijk.

  1. Raadpleeg eerst de Bomenlijst gemeente Geertruidenberg om na te gaan of er een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen van de boom.
  2. Staat uw boom niet op de bomenlijst, op de bomenstructurenkaart of in het omgevingsplan? Dan is er geen vergunning nodig voor het kappen van de boom. Wel moet u rekening houden met natuurwetgeving. Alle inheemse diersoorten en europese vogels zijn namelijk beschermd. Meer informatie hierover vindt u op: www.bij12.nl. Raadpleeg ook de toelichting bij de Bomenlijst gemeente Geertruidenberg.
  3. Staat de boom wel op de bomenlijst of de bomenstructuurkaart dan kunt u via www.omgevingsloket.nl een kapvergunning aanvragen. 

Staat de boom wel in het omgevingsplan als waardevol, dan kunt u via een www.omgevingsloket.nl een vergunning aanvragen. Deze vraagt u dan niet aan voor de activiteit ‘kap’, maar voor de ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’. Deze informatie heeft u nodig voor het aanvragen van uw vergunning via het omgevingsloket:  

  • Een omschrijving van de boom (stamdiameter, gemeten op 1,3 meter hoogte vanaf de grond en boomsoort);
  • Het adres van het perceel waar de boom staat;
  • De reden(en) voor de kap van de boom

Voor de beoordeling van uw vergunning verwijzen wij u naar de legesverordening Geertruidenberg 2024.  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. In enkele gevallen is het nodig deze termijn nog een keer met 6 weken te verlengen. Dat laten wij u dan weten.

Soms wegen andere belangen zwaarder. U krijgt dan geen vergunning van ons. Bijvoorbeeld als een boom grote waarde heeft voor de natuur, cultuur, het landschap, de buurt of het milieu. Heeft u een vergunning nodig op basis van het omgevingsplan, dan kunt u daarin ook vinden hoe wij uw aanvraag beoordelen. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de gemeente via https://www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

U kunt bij een positieve beslissing op uw aanvraag kapvergunning pas hiervan gebruik maken indien er binnen 4 weken na bekendmaking van de verleende vergunning geen bezwaar is ingediend of een voorlopige voorziening is aangevraagd. Indien er een bezwaar is ingediend zullen wij u hierover direct informeren.

Verleende kapvergunningen publiceren wij op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Langstraat en via Mijn Overheid.

Heeft u klachten over een boom op grond van de gemeente? Dan vraagt u geen kapvergunning aan, maar kunt u hierover een melding doen via onze website. Alleen de eigenaar van de grond waarop de boom staat kan namelijk de kapvergunning aanvragen. 

Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk? Dan kunt u contact opnemen met het Team Omgevingswet via info@geertruidenberg.nl of telefoonnummer 140162.