Veelgestelde vragen WOZ

Kan ik een kopie krijgen van het taxatieverslag van het object van een derde?

Nee, dit is niet mogelijk. Op grond van de Wet WOZ krijgt alleen degene die een WOZ-beschikking krijgt ook een taxatieverslag.

Kan ik uitgebreidere gegevens krijgen over de manier waarop de WOZ-waarde wordt bepaald?

Iedere ontvanger van een WOZ-beschikking kan een onderbouwing van de WOZ-waarde krijgen in de vorm van een taxatieverslag. Hierin staat welke objectgegevens en marktgegevens zijn gebruikt als uitgangspunt bij de waardebepaling. 

Is het verstrekken van waardegegevens niet in strijd met de privacyregelgeving?

De medewerkers van afnemers van WOZ-waarden (gemeenten, Belastingdienst, waterschap, notaris, bank, enz.) hebben een geheimhoudingsplicht. Andere mensen kunnen niet zomaar inzage krijgen in gegevens van onroerende zaken waarvan ze geen gebruiker of eigenaar zijn. Een taxatieverslag wordt alleen gegeven aan degene die van het betreffende object ook een WOZ-beschikking krijgt.

De Belastingdienst en waterschappen gebruiken deze gegevens ook. Hoe komen zij hieraan?

Tegelijk met de bekendmaking van de WOZ-beschikking, worden de waardegegevens doorgegeven aan de Belastingdienst en de waterschappen. De levering van de WOZ-waarde is een verplichting die voortkomt uit de Wet WOZ. De WOZ-waarde is namelijk de basis voor de bepaling van onder andere de verschuldigde onroerendezaakbelasting, de heffingen van rijk en waterschap en het eigenwoningforfait. Notarissen, banken en verzekeraars gebruiken de WOZ-waarde ook voor het verstrekken van hypotheken en fraudebestrijding. Daarnaast geldt voor woningen de WOZ-waarde als basis voor de erf- en schenkbelasting.

Het eigendom van mijn woning staat niet alleen op mijn naam. Waarom krijg ik de beschikking?

De WOZ-beschikking kunnen we  maar naar één eigenaar sturen. Bij sommige woningen is het eigendom verdeeld over meerdere eigenaren. In dat geval moet de gemeente een keuze maken, volgens het vastgestelde beleid. Dit beleid geeft aan dat we de WOZ-beschikking opleggen aan de oudste eigenaar in het Kadaster.

Voor welke periode is de nieuwe WOZ-waarde geldig?

De WOZ-waarde wordt voor één kalenderjaar vastgesteld. De WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2019 geldt dus alleen voor 2020.

In hoeverre is de waardeontwikkeling van invloed op de WOZ-waarde?

De gemeente moet volgens de Wet WOZ de WOZ-waarde baseren op verkoopcijfers die rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Voor 2020 is dit de peildatum 1 januari 2019. Ontwikkelingen op de woningmarkt die tijdens het huidige waarderingsjaar plaatsvinden worden daarom niet meegenomen in de vastgestelde waarde. Een indexatie is geen toegestane waarderingsmethode volgens de Wet WOZ. Indexcijfers zijn gemiddelde stijgings- of dalingspercentages over grote groepen niet vergelijkbare woningen in verschillende gebieden. Deze kunnen daarom afwijken van de marktgegevens van soortgelijke panden in de directe omgeving.

Wat zijn onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn gronden en alle daarmee verbonden bouwwerken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden, bouwkavels en industrieterreinen.

Hebben duurzaamheidsinvesteringen, zoals zonnepanelen, invloed op de WOZ-waarde van mijn bedrijf of woning?

Bij de waardebepaling van een bedrijfspand of woning gaan we uit van de marktwaarde op 1 januari 2019 (tenzij u na die datum heeft verbouwd. Zie volgende vraag). Alles dat bij de woning hoort en bij eventuele verkoop wordt meeverkocht, telt mee bij de bepaling van de WOZ-waarde. Gemeenten mogen duurzame investeringen daarom meenemen in de waardebepaling van de WOZ.

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van de marktwaarde op 1 januari 2019. Ik heb na die datum mijn  pand verbouwd. Heeft dat invloed op de WOZ-waarde?

Ja, wij moeten daar rekening mee houden. Wij stellen de waarde van het pand vast naar de staat op 1 januari 2020.

Ik beschik over een taxatierapport. Moet ik dit opsturen?

Taxatierapporten die voor andere doelen zijn opgemaakt dan voor de Wet WOZ, zijn slechts bruikbaar als daarin dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als bij de waardebepaling van de WOZ. De datum waarop de waarde in uw taxatierapport is bepaald, moet bijvoorbeeld dicht bij de desbetreffende waardepeildatum van de WOZ liggen. Verder moet de waarde in het taxatierapport zijn bepaald vrij van huur, gebruik of beperkte rechten, zoals recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik. Wijzigingen of verbeteringen aan een pand moeten zijn opgenomen in het taxatierapport. Bovendien is het belangrijk dat er marktgegevens van vergelijkbare objecten in staan die de waarde onderbouwt. Uit deze marktgegevens blijkt vaak dat de waarde van uw pand hoger is dan de waarde die in uw taxatierapport staat. De marktgegevens die voor uw pand zijn gebruikt staan in het taxatieverslag.

Ik ben het niet eens met de waarde die aan de vorige eigenaar/gebruiker bekend is gemaakt. Wat nu?

Elk jaar sturen wij alle eigenaren en gebruikers een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van het pand op 1 januari 2019. Bent u pas na die datum eigenaar of gebruiker geworden? Dan kunt u vragen om toezending van een WOZ-beschikking. Na ontvangst van de WOZ-beschikking kunt u binnen 6 weken digitaal of per post bezwaar maken.

Is het zinvol om in een bezwaarschrift te vragen om gehoord te worden?

Regelmatig vragen inwoners in hun bezwaarschrift om te worden gehoord. Horen heeft in het kader van bezwaarafhandeling een specifieke betekenis. Horen is slechts zinvol, als u met nieuwe of aanvullende informatie komt die nog niet bij de gemeente bekend is. Horen is niet bedoeld om reeds bekende zaken nogmaals te bespreken of te onderhandelen over de waarde.

Worden dijken ook meegenomen in de waardebepaling?

Er zijn woningen met een dijkje in de tuin. Soms is dat dijkje door waterschap Brabantse Delta aangewezen als waterverdedigingswerk. Waterverdedigingswerken, zoals dijken en dijkjes langs het water, mogen we niet meenemen in de waardebepaling van de WOZ. Dat betekent dat de WOZ-waarde van deze woningen lager zijn dan de marktwaarde (de prijs die een koper betaalt) op de waardepeildatum. De marktwaarde is namelijk wel inclusief de waarde van het gedeelte van de tuin dat de dijk vormt.

Maar wat als mijn woning op een dijk is gebouwd? Dan nemen we de woning zelf en de ondergrond van de woning mee in de waardebepaling. Dat geldt niet voor het gedeelte van de tuin dat is gelegen op de dijk. Op de legger van Waterschap Brabantse Delta kunt u zien of een dijk is aangewezen als waterverdedigingswerk.