Veelgestelde vragen Omgevingswet

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Omgevingswet

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De Omgevingswet gaat 1 januari 2024 in.

Beïnvloedt de Omgevingswet lopende plannen?

Alle voor 1 januari 2024 ontvangen aanvragen omgevingsvergunning worden behandeld volgens de oude regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels van de Omgevingswet.

Veranderen de leges na invoering van de Omgevingswet?

Ja, de legesverordening wijzigt door de Omgevingswet. De kosten voor bouwen zijn veranderd door de knip tussen de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Voorheen was dat één omgevingsvergunning. Voor elke activiteit worden kosten berekend. Aanvragen voor 1 januari 2024 ingediend vallen onder de legesverordening van 2023 en de kosten worden berekend volgens  deze verordening. Aanvragen vanaf 1 januari 2024 ingediend vallen onder de legesverordening 2024 en de kosten worden volgens deze verordening berekend.

Wanneer kan ik beginnen met mijn werkzaamheden?

Als u een vergunning heeft gekregen, dan kunt u in veel gevallen direct beginnen met uw werkzaamheden echter doet u dat op eigen risico, want belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken, hetgeen gevolgen kan hebben voor uw vergunning. Geadviseerd wordt altijd om de bezwarentermijn van zes weken af te wachten.

Als uw werkzaamheden onomkeerbare gevolgen hebben, dan kunt u niet direct starten. Dit is bijvoorbeeld zo bij het kappen van een boom, wijzigen van een monument of het slopen van een pand. U mag dan pas beginnen als de bezwaartermijn van 6 weken voorbij is.

Wat is de beslistermijn onder de Omgevingswet?

In de meeste gevallen hoort u binnen 8 weken of u een vergunning krijgt, mits de aanvraag geheel compleet is ingediend. Deze periode heet de beslistermijn. In de meeste gevallen geldt onder de Omgevingswet de korte voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overheden kunnen de beslistermijn 1 keer met maximaal 6 weken verlegen. Daar moet de overheid u binnen de beslistermijn van op de hoogte brengen.

Voor sommige situaties geldt de uitgebreide procedure. Dan is de beslistermijn 6 maanden. Deze termijn kan de overheid ook met 6 weken verlengen.

Wat gebeurt er na het verlopen van de beslistermijn?

Na het verlopen van de beslistermijn krijgt u onder de Omgevingswet niet meer automatisch een vergunning. Deze vergunning van rechtswege vervalt onder de Omgevingswet.

Waarom spreekt men over delen van het omgevingsplan en niet over omgevingsplannen?

Volgens de Wet is er slechts één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Geertruidenberg. Eerst is dat het tijdelijke omgevingsplan en later het nieuwe omgevingsplan. Het nieuwe omgevingsplan kan niet in één keer worden gemaakt. Stapsgewijs wordt dit opgebouwd door steeds een deel van het omgevingsplan te maken. Alle delen samen vormen uiteindelijk één volledig omgevingsplan. De termen 'deel van het omgevingsplan’ en 'wijzigen van het omgevingsplan' worden allebei gebruikt. Ze betekenen hetzelfde.

Is er vanaf 1 januari al één Omgevingsplan voor de gemeente Geertruidenberg?

Op 1 januari 2024 is er een tijdelijk omgevingsplan voor de hele gemeente. Dat tijdelijk omgevingsplan bestaat uit alle op dat moment geldende bestemmingsplannen en de zogenaamde Bruidsschat. Daarnaast blijven de gemeentelijke verordeningen van kracht. Ook in die verordeningen kunnen nog regels staan die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.   Dit tijdelijke omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen van de Omgevingswet en moet vervangen worden door een nieuw omgevingsplan. Stapsgewijs werken we toe naar een nieuw Omgevingsplan. 

Meer informatie hierover is te vinden op onze gemeentelijke website.

Wat is de bruidsschat?

De Bruidsschat is een extra set met regels en bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over het overgangsrecht. Dit zorgt voor een soepele overgang van oude naar nieuwe wetgeving. Het tweede onderdeel bestaat uit regels die nu onder regelingen van de Rijksoverheid vallen. Op 1 januari 2024 worden deze regels aan de gemeente gegeven. De gemeente bekijkt of het overnemen van deze regels mogelijk is. In het omgevingsplan wordt aangegeven wat hiervoor nodig is. Een voorbeeld van regels die de gemeente van de Rijksoverheid krijgt en waarover de gemeente zelf een besluit mag nemen, zijn regels over het geluid van cafés. Zolang de gemeente geen besluit heeft genomen om de regels in de Bruidsschat te veranderen of te laten vervallen zijn dezelfde regels als voor 1 januari 2024 van toepassing. Bij de gemeente Geertruidenberg is dit het geval.

Wat kunt u doen als een bouwplan niet past in het (tijdelijke) omgevingsplan?

Dan zijn er twee opties:

  1. Wijzig een deel van het omgevingsplan
  2. Vraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aan. Dan wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwplan in afwijking van het (tijdelijk) omgevingsplan. 

Voor welke optie gekozen wordt hangt af van het bouwplan. Dien een initiatiefplan in en kijk samen met de gemeente wat de beste aanpak voor uw plan is. Zo lang er nog geen omgevingsplan is dat (grotendeels) voldoet aan de eisen van de Omgevingswet krijgt het werken met een omgevingsvergunning voor afwijken de voorkeur.

Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?

Ja, u kunt bezwaar maken tegen een besluit van de overheid als u het daar niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het besluit dat u geen vergunning krijgt. U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. De overheid heeft daarna 6 weken om te reageren op uw bezwaar.

Ook andere mensen mogen in die periode bezwaar maken. Daarom is het verstandig om pas na deze 6 weken te beginnen met uw werkzaamheden.

Meer over bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid leest u op de website van de Rijksoverheid: Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het besluit op mijn bezwaar? 

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar op een beslissing? Dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechter. U moet uw beroep meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. Op de beslissing op uw bezwaar staat hoe lang u de tijd heeft om in beroep te gaan.

Meer over in beroep gaan leest u op de website van de Rijksoverheid: Hoe kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een overheidsbeslissing?

Vragen over het Omgevingsloket? 

Veel antwoorden staan in het Helpcentrum van het Omgevingsloket.

Hoe zie ik welke regels gelden op mijn locatie? 

U kunt bij het onderdeel Regels op de kaart zien welke regels gelden op uw locatie. Via dit onderdeel kunt u regels, beleid en informatie over uw omgeving bekijken.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket: Wat is Regels op de kaart

Voor wie is Regels op de kaart?

Regels op de kaart is vooral bedoeld voor overheden en het bedrijfsleven. U kunt als inwoner Maatregelen op maat ook gebruiken, maar vraagt wel enige kennis van de werkzaamheden. We raden u aan om eerst de Vergunningscheck te doen.

Wat is de Wet kwaliteitsborging bouw Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een nieuwe wet over het verbeteren van de bouwkwaliteit. Door deze wet moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger toetst of het bouwwerk voldoet aan de technische bouwregels.

De wet geldt eerst alleen voor eenvoudigere bouwwerken. Zoals woningen op de grond en kleinere bedrijfspanden. De wet zorgt ook voor een grotere aansprakelijkheid van de bouwer.

Voor welke bouwwerken geldt de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geldt eerst alleen voor nieuwbouwwerken van gevolgklasse 1. Dat zijn eenvoudigere bouwwerken waar de gevolgen beperkt zijn als er iets misgaat. 

Zoals woningen op de grond of kleinere bedrijfspanden. Voor verbouw en bouwwerken met meer risico's gaat de wet later gelden.

Meer over bouwwerken in gevolgklasse 1 leest u op Bouwwerken in gevolgklasse 1

Heb ik een bouwtechnische vergunning nodig voor een bouwwerk dat onder de Wkb valt? 

Nee, u heeft geen bouwtechnische vergunning nodig voor een bouwwerk dat onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) valt. Wel moet u vóór de start en aan het eind van het bouwen een melding doen. In de meeste gevallen moet u dit doen bij uw gemeente.

Verder kan het zijn dat u wel andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld als u bouwt op een plek waar dat eigenlijk niet mag (dat heet een omgevingsplanactiviteit). Of als het bouwen gevolgen kan hebben voor planten en dieren in het wild (dat heet een flora- en fauna-activiteit).

Meer informatie leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Wat is een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijk persoon die bouwplannen toetst. En erop toeziet dat een bouwwerk aan de technische bouwregels voldoet als het af is.

Een kwaliteitsborger is alleen verplicht als het een nieuw bouwwerk is dat onder gevolgklasse 1 valt. Dat zijn eenvoudigere bouwwerken waar de gevolgen beperkt zijn als er iets misgaat. Zoals woningen op de grond of kleinere bedrijfspanden.

Bouwt u een bouwwerk dat onder gevolgklasse 1 valt? Dan moet u zelf zorgen voor een kwaliteitsborger.

Meer over de kwaliteitsborger en gevolgklasse 1 leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Is er een lijst van kwaliteitsborgers die ik kan inschakelen? 

Ja, er is een lijst met kwaliteitsborgers die de kwaliteitscontrole voor het bouwen mogen doen. Die lijst vindt u op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw: Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk, neem dan contact met ons op dan helpen we u verder. Tel 140162 of mail naar info@geertruidenberg.nl