Actuele ontwikkelingen Hermenzeil

Update 05-12-2023

College B&W Geertruidenberg besluit niet verder te gaan met Hermenzeil als opvanglocatie voor asielzoekers

Het college van B&W van Geertruidenberg heeft besloten  om niet verder te gaan met Hermenzeil  als Regionale Opvang Locatie voor asielzoekers en gaat geen bestuursovereenkomst aan met het COA. 

Tijdens ‘De Raad Besluit’ van donderdag 23 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college is gevraagd om te stoppen met Hermenzeil als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. ‘De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Als hij geen toekomst ziet in Hermenzeil voor de opvang van asielzoekers, betekent dat geen draagvlak om door te gaan met deze locatie. Dat hebben we tijdens de raadsvergadering al uitgesproken.’ aldus wethouder Hein de Jongh. Op 5 december heeft het college het definitieve besluit genomen om de raad hierin te volgen.

Burgemeester Marian Witte: ‘De meerderheid van de gemeenteraad sprak zich tijdens de raadsvergadering uit vóór humane opvang van vluchtelingen en asielzoekers, echter niet op de locatie Hermenzeil. Ik waardeer deze houding want dit geeft ruimte om hier in de toekomst verder de dialoog over te voeren met elkaar.’

Oorspronkelijke plan

Het oorspronkelijke plan van het college B&W was om op 5 december een definitief besluit te nemen over de definitieve bestuursovereenkomst met het COA. Tijdens een extra vergadering van ’De Raad luistert’, die op verzoek van de raad gepland was op 27 november jl., zouden inwoners hun stem kunnen laten horen. Het doel van deze ‘De Raad Luistert’ was om op te halen welke nog niet geuite wensen en zorgen er leven rondom dit thema zodat deze, waar mogelijk, nog meegenomen hadden kunnen worden in de definitieve bestuursovereenkomst. In verband met de aangenomen motie tijdens ‘De Raad Besluit’ van 23 november jl. heeft de raad toen ook besloten om de extra vergadering van 27 november jl. niet plaats te laten vinden.

Vraagstuk huisvesting asielzoekers blijft actueel

De gemeente heeft begin dit jaar Hermenzeil aan het COA aangeboden als mogelijke locatie voor de opvang van asielzoekers. Dit heeft het college van B&W gedaan om meerdere redenen. Al geruime tijd wordt in Ter Apel duidelijk dat de omstandigheden waaronder de vluchtelingen in ons land verblijven niet voldoen. De Rijksoverheid doet daarom een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland om een steentje bij te dragen aan dit probleem. ‘Door zelf een locatie aan te bieden aan het COA, konden we de regie in dit vraagstuk behouden. We hebben hierin onze verantwoordelijkheid gepakt vanuit taakstelling én vanuit humaan oogpunt. Daarnaast stemmen wij de plannen rondom de huisvesting van o.a. asielzoekers af met omliggende gemeenten in de regio die horen tot ’De Baronie’. Uitgangspunt hierbij is “samen vangen we het op”. Het vraagstuk van de huisvesting van deze kwetsbare groepen en onze taakstelling blijven actueel en samen staan we voor deze opgave. Het proces rondom Hermenzeil heeft uitgewezen hoe complex de opgave is’, aldus burgemeester Marian Witte. Het college gaat de komende tijd met de gemeenteraad in gesprek om te onderzoeken hoe de gemeente Geertruidenberg in de toekomst kan gaan bijdragen aan dit maatschappelijke vraagstuk.   

Vervolgstappen

De gemeenteraad heeft het verzoek neergelegd om het proces in dit dossier onafhankelijk te laten evalueren. Het betreft een evaluatie vanaf het moment dat Hermenzeil in beeld kwam tot het moment waarop werd besloten om er niet mee verder te gaan. Burgemeester Marian Witte heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. ‘Belangrijk hierbij is om hieruit lessen te halen voor alle betrokken partijen. Die verantwoordelijkheid hebben we naar elkaar toe, naar onze inwoners en naar het COA. De vervolgstappen rondom deze evaluatie worden op korte termijn in het presidium besproken’. 

Vragen? 

Voor meer informatie en een overzicht van de meest gestelde vragen & antwoorden, verwijzen we naar: www.geertruidenberg.nl/opvanglocatie. Daarnaast is er een speciaal emailadres beschikbaar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl of u kunt bellen naar: 140162

Update 24-11-2023

Extra raadsvergadering op maandag 27 november gaat niet door

Tijdens ‘De Raad Besluit’ op donderdag 23 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij besluit niet verder te willen gaan met de locatie Hermenzeil als regionale opvanglocatie voor asielzoekers. Op maandag 27 november stond een extra raadsvergadering gepland om met de raad en inwoners in gesprek te gaan over de locatie. Ook het COA zou daarbij aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van de aangenomen motie is gestemd en besloten om de extra ‘De Raad Luistert’ en ‘De Raad Debatteert’ op maandag 27 november te annuleren.

De gemeenteraad heeft het verzoek neergelegd om het proces in dit dossier te evalueren. Burgemeester Marian Witte heeft toegezegd dat die evaluatie gaat plaatsvinden. Het college beraadt zich op vervolgstappen naar aanleiding van de aangenomen motie.

 

Update 22-11-2023

In de afgelopen periode heeft de gemeente meerdere gesprekken gevoerd met het COA rondom de eventuele komst van een regionale opvanglocatie (ROL) voor asielzoekers op Hermenzeil. Inmiddels is alle nodige informatie bij elkaar gebracht. Samen met de input uit verschillende vergaderingen van de gemeenteraad en gesprekken met de omgeving is deze informatie verwerkt in een concept bestuursovereenkomst. In de bestuursovereenkomst worden afspraken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de vestiging van een ROL op Hermenzeil vastgelegd. Het streven van het college is om op 5 december a.s. tot een definitief besluit met betrekking tot de bestuursovereenkomst te komen.

Extra ‘De Raad Luistert’ en ‘De Raad Debatteert’ op maandag 27 november

Voordat tot een definitief besluit en een definitieve bestuursovereenkomst wordt gekomen, worden de inwoners en de gemeenteraad van Geertruidenberg nog verder betrokken in het proces. “We weten dat het besluit over een regionale opvanglocatie op Hermenzeil veel mensen bezig houdt. We willen hun zorgen en wensen, waar mogelijk, meenemen in de uiteindelijke bestuursovereenkomst”, aldus burgemeester Marian Witte. 

Op verzoek van de gemeenteraad is een ‘De Raad Luistert’ georganiseerd waarin inwoners hun stem kunnen laten horen door spreekrecht aan te vragen. Het college en het COA geven hier graag mede invulling aan. Het doel van ‘De Raad Luistert’ is om op te halen welke nog niet geuite wensen en zorgen er leven rondom dit thema zodat deze, waar mogelijk, nog meegenomen kunnen worden in de definitieve bestuursovereenkomst. Aansluitend op ‘De Raad Luistert’ gaat tijdens ‘De Raad Debatteert” de raad onderling en met het college in debat over dit onderwerp. Inwoners kunnen hierbij  als toehoorder aanwezig zijn. Het college en het COA zijn op deze avond aanwezig om vragen vanuit de raad te beantwoorden. 

Aanmelden voor spreekrecht

Aanmelden voor het spreekrecht voor deze extra vergadering kan door voor 27 november 12.00 uur contact op te nemen met de griffier via de mail (k.millenaar@geertruidenberg.nl) of via de telefoon (0162-57 950 8).

‘De Raad Luistert’ start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen is er een maximum aan het aantal  bezoekers dat terecht kan. Beide raadsvergaderingen worden live uitgezonden en opgenomen. De vergadering is te volgen via de SLOG en Notubiz (geertruidenberg.notubiz.nl). Later terugkijken kan via Notubiz.

Vragen? 

Voor meer informatie en een overzicht van de meest gestelde vragen & antwoorden, verwijzen we naar: www.geertruidenberg.nl/opvanglocatie. Daarnaast is er een speciaal emailadres beschikbaar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl of u kunt bellen naar: 140162 

Update 30-05-2023

COA vindt locatie Hermenzeil geschikt voor opvang asielzoekers

Na een uitgebreide schouw en gesprekken met de gemeente Geertruidenberg heeft het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) besloten dat het voormalig recreatiecentrum Hermenzeil in de gemeente Geertruidenberg in principe geschikt gemaakt kan worden als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.

In de komende periode vinden er vervolggesprekken plaats tussen de gemeente en het COA over een aantal basisvoorwaarden, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen zoals winkels, maar ook over veiligheidsaspecten zoals de aanwezigheid van water rondom Hermenzeil. Vraagstukken die leven bij direct omwonenden van Hermenzeil worden hierin ook meegenomen. Het doel van deze gesprekken is om in gezamenlijkheid de best passende oplossingen hiervoor te vinden.

De gekozen regionale opvanglocatie (ROL) ligt in het buitengebied aan de noordoostkant van Raamsdonk tegen de gemeente Waalwijk. Het voormalige recreatieterrein is in eigendom van de gemeente Geertruidenberg. Gemeente Geertruidenberg gaat uit van een opvanglocatie voor 100-200 bewoners voor een periode van 5 jaar.

Opgave opvang asielzoekers

Gemeente Geertruidenberg gaat een opgave krijgen rondom de opvang van asielzoekers. In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. Al geruime tijd wordt in Ter Apel duidelijk dat de omstandigheden waaronder de vluchtelingen in ons land verblijven niet voldoen. De Rijksoverheid doet daarom een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland om een steentje bij te dragen aan dit probleem. Ook is een Spreidingswet in voorbereiding die alle gemeenten gaat verplichten om asielzoekers te huisvesten. Deze wet heeft als doel dat alle gemeenten bijdragen aan het oplossen van het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.

Eigen regie

Daarom heeft Het college van B&W van Geertruidenberg Hermenzeil enige tijd geleden aangemeld bij het COA als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Met het aanbieden van Hermenzeil als kleinschalige opvanglocatie behoud de gemeente zoveel mogelijk de regie. “We leveren hiermee een bijdrage aan humane opvang voor mensen die hun eigen land zijn ontvlucht en voldoen we aan de opgave die we krijgen vanuit het Rijk”, aldus burgemeester Marian Witte.  

Vergroten totale woningaanbod in de gemeente

Naast de opvang van asielzoekers is de gemeente ook een onderzoek gestart om het, woningaanbod in de gemeente te vergroten. Een aantal locaties wordt op dit moment onderzocht op de mogelijkheid om deze te kunnen ontwikkelen voor (tijdelijke) woningbouw voor de verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld spoedzoekers, starters, senioren en statushouders. Op dit moment loopt dit onderzoek nog en informeert de gemeente bewoners en ondernemers zodra er meer bekend is hierover. 

Samenwerking met COA

Voor de opvang van asielzoekers op Hermenzeil, trekt de gemeente samen op met het COA. Op en rondom de locatie moeten nog aanpassingen gedaan worden om asielzoekers op te vangen. Het COA is verantwoordelijk voor het aanpassen van de locatie aan de eisen voor opvang, de begeleiding van de bewoners en de beveiliging van het terrein.

Informatiebijeenkomsten

De uitkomsten van de gesprekken met het COA bepalen het vervolg. Zodra duidelijk is welke oplossingen mogelijk zijn organiseert de gemeente samen met het COA één of meerdere informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten gaat de gemeente in op de nieuwe taak van de gemeente om asielzoekers op te gaan vangen en hoe we hier met elkaar vorm aan kunnen geven. Bewoners en ondernemers van de gemeente Geertruidenberg en het naastgelegen Waspik (gemeente Waalwijk) worden hiervoor t.z.t. uitgenodigd.

Update 12-04-2023

Gemeente Geertruidenberg ziet dat de woningnood in haar gemeente hoog is. Net als in veel andere gemeenten zoeken meer mensen woningen dan dat er beschikbaar zijn. Het gaat om een brede groep van woningzoekers: van starter tot doorstromende senioren; van alleenstaanden tot gezinnen en van personen met een lichamelijke of sociale beperking tot vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Om de woningvoorraad te vergroten is de gemeente twee onderzoeken gestart waarover we u willen informeren.

Vergroten woningvoorraad

Om woningen te kunnen toevoegen aan de woningvoorraad onderzoekt het college een aantal locaties op de mogelijkheid om deze te kunnen ontwikkelen voor (tijdelijke) woningbouw. Zo vergroten we het totale woningaanbod voor iedereen. Dit kunnen tijdelijke woningen zijn, maar waar mogelijk ook vaste woningen. Op dit moment bevindt het onderzoek zich nog in een voorfase en moet nog definitief duidelijk worden of en, zo ja, voor welke doelgroepen woningzoekenden de plek geschikt is. Het gaat om de volgende locaties: het C-veld aan de Gouverneurslaan, het perceel aan de Centraleweg/Emmaweg/Monnikenweg, het sportveld tegenover de Oude Melkhaven, de strook tussen de Parallelweg en het Halve Zolenpad, een perceel aan Landonk, een perceel aan de Oude Oosterhoutseweg en het perceel Scholeneiland. Zodra er meer bekend is over de locaties worden omwonenden geïnformeerd.

Opgave opvang asielzoekers

Gemeente Geertruidenberg gaat ook een opgave krijgen rondom de opvang van asielzoekers. Er is een Spreidingswet in voorbereiding die alle gemeenten gaat verplichten om asielzoekers te huisvesten. Deze wet heeft als doel dat alle gemeenten bijdragen aan het oplossen van het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.


Het college van B&W van Geertruidenberg heeft het voormalig recreatiecentrum Hermenzeil in Raamsdonk aangemeld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke opvang gedurende 5 jaar. Het COA onderzoekt of Hermenzeil daarvoor geschikt is. Met de kennis van nu verwachten we dat het dan een opvanglocatie wordt voor 100-200 bewoners.  

De beoogde regionale opvanglocatie ligt in het buitengebied aan de noordoostkant van Raamsdonk tegen de gemeente Waalwijk aan. Het voormalige recreatieterrein is eigendom van de gemeente Geertruidenberg. Direct omwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Onderzoek door COA

Voor de eventuele opvang van asielzoekers, trekt de gemeente samen op met het COA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het aanpassen van de locatie aan de eisen voor opvang, de begeleiding van bewoners en de beveiliging van het terrein. Eind vorige maand heeft het COA Hermenzeil bezocht om met eigen ogen te kunnen zien of de plek voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor een opvanglocatie. De gemeente is in afwachting van het eindoordeel van het COA.

Vervolgstappen

Als het COA Hermenzeil een geschikte opvanglocatie vindt, dan komen er vervolggesprekken met het COA over verdere samenwerking. Die gesprekken kunnen enkele maanden in beslag nemen. Bij gebleken geschiktheid, organiseert de gemeente met het COA één of meer informatiebijeenkomsten. Hiervoor nodigt de gemeente de bewoners en ondernemers van de gemeente Geertruidenberg en van direct omliggende kernen van de gemeente Waalwijk uit. Als het COA Hermenzeil niet geschikt vindt, gaat het college in samenspraak met de gemeenteraad op zoek naar mogelijke alternatieven. “Met het aanbieden van ‘Hermenzeil’ als kleinschalige opvanglocatie behouden we zoveel mogelijk de regie”, aldus burgemeester Marian Witte. “Als de locatie geschikt blijkt, leveren we bovendien een bijdrage aan humane opvang voor mensen die hun eigen land zijn ontvlucht en voldoen we aan de opgave die we krijgen vanuit het Rijk.”

Afstemming

De gemeente stemt de plannen rondom de huisvesting van asielzoekers af met omliggende gemeenten in de regio. Wethouder Hein de Jongh: “Ons uitgangspunt is: samen vangen we het op. We zijn in Nederland met elkaar verantwoordelijk om invulling te geven aan de opvang van asielzoekers; landelijk, regionaal en per gemeente. Uiteindelijk zijn asielzoekers medelanders die een veilige omgeving nodig hebben ver van huis. Ook vanuit humaan oogpunt nemen wij onze taak daarin serieus.” 

Vragen

We hebben een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u een e-mail sturen naar opvanglocatie@geertruidenberg.nl of bellen naar 14 0162.