Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u een e-mail sturen naar opvanglocatie@geertruidenberg.nl of bellen naar 14 0162. 

Waarom biedt Geertruidenberg hulp aan voor vluchtelingen?

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. Al langere tijd is het duidelijk dat de meest bekende opvangplek voor vluchtelingen (in Ter Apel) niet voldoet en ook te weinig plekken heeft. Het Rijk vraagt daarom alle gemeenten in Nederland om te helpen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in deze landelijke vluchtelingenopvang en willen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld humaan opvangen. Dit doen we samen met alle andere gemeenten die bij “De Baronie" horen en we maken daar ook afspraken over. 

Moet de gemeente opvang aanbieden?

De gemeente is op dit moment niet verplicht om asielzoekers opvang te bieden. Maar het Rijk doet een dringend beroep op alle gemeenten om bij te dragen aan de vluchtelingenopvang. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met gemeenten om ons heen om gezamenlijk aan deze opvangcrisis bij te dragen. Tenslotte vinden we het als gemeente belangrijk om mensen te helpen die steun nodig hebben omdat het niet veilig is in hun eigen land. 

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook: www.coa.nl

Vluchtelingen

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of andere redenen in gevaar zijn of bang zijn voor hun leven en gevlucht zijn uit hun eigen land. 

Asiel aanvragen

Als vluchtelingen vragen of ze in Nederland mogen blijven, dan noemen we dat: asiel aanvragen.

Asielzoekers

Vluchtelingen die vragen of ze mogen blijven, noemen we asielzoekers. Tijdens het wachten op de beslissing of ze mogen blijven, worden ze opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s) of regionale opvanglocaties.

Statushouder

Als asielzoekers te horen hebben gekregen dat ze mogen blijven in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze recht op een woning in Nederland.

Noodopvang

Noodopvang betekent dat het om tijdelijke opvang gaat. Veel statushouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, omdat er geen woningen zijn voor ze. Dit komt doordat er in Nederland te weinig woningen zijn. Omdat de statushouders nog in het azc wonen, zijn er op die opvanglocaties weer te weinig plekken voor nieuwe asielzoekers. Daarom zijn er in alle gemeenten in Nederland extra opvanglocaties nodig. Dat gaat dus om tijdelijke noodopvang van asielzoekers en statushouders die wachten op een woning.

Regionale Opvanglocatie(ROL) 

Een Opvanglocatie waarbij, in combinatie met de afspiegeling van de asielinstroom, zoveel mogelijk aan de regio en gemeente gekoppelde statushouders en asielzoekers met perspectief in Nederland worden gehuisvest, zodat zij een start kunnen maken met hun integratie.

Wat staat er  in de concept bestuursovereenkomst? 

In de overeenkomst staan afspraken vermeld tussen gemeente en COA over meer het aantal opvangplaatsen, de looptijd van de opvang, de overlegstructuur, het onderwijs, de gezondheidzorg, de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de financiering. De conceptbestuursovereenkomst kun je vinden op: LINK 

Wat is het doel van de bestuursovereenkomst? 

Het doel van de bestuursovereenkomst is 2-ledig: 

1: Afspraken vastleggen over de vestiging van een opvanglocatie in de gemeente.
2: Inzichtelijk maken van elkaars wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare orde en veiligheid, in relatie tot de opvanglocatie.

Wordt er nog geluisterd naar zorgen en adviezen van inwoners? 

Er is in de afgelopen maanden tijdens verschillende gesprekken met omwonenden en tijdens een extra georganiseerde raadsvergadering in juni geluisterd naar zorgen en adviezen van inwoners. Op 27 november wordt er door de raad nog een “De raad Luistert” georganiseerd waarbij iedereen die dat wil, spreekrecht kan aanvragen. De input van deze vergadering neemt het college waar mogelijk mee in haar definitieve besluit. Als er een opvanglocatie wordt gerealiseerd op Hermenzeil dan organiseert de gemeente nog informatiebijeenkomsten en wordt er een periodiek omwonendenoverleg georganiseerd waar inwoners zich voor aan kunnen melden.

Hoe kan ik spreekrecht aanvragen voor de raadsvergadering van 27 november? 

Aanmelden voor het spreekrecht voor deze extra vergadering kan door voor 27 november 12.00 uur contact op te nemen met de griffier via de mail (k.millenaar@geertruidenberg.nl) of via de telefoon (0162-57 950 8). De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

Staat er in de overeenkomst ook iets over verkeersveiligheid en bereikbaarheid? Denk aan verlichting, paden naar dagelijkse voorzieningen? 

De zorgen over verkeersveiligheid en bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen zijn meegenomen in de vervolggesprekken die hebben plaatsgevonden met het COA. 

Tijdslijnen: Wat gebeurt wanneer? Wanneer komt er duidelijkheid in proces(stappen)? 

We volgen de komende tijd het volgende proces: 

Week 48 (27 november): Extra ingelaste ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’
Week 49 (5 december): Definitief besluit college

Na het definitieve besluit van het college op 5 december a.s. kunnen we de tijdslijnen en mijlpalen globaal schetsen. De mijlpalen betreffen o.a. :
- Aanvragen vergunning van het COA
- Start van de aanpassingen/ verbouwing op Hermenzeil
-Opvanglocatie Hermenzeil is operationeel. 

In hoeverre heeft de gemeente invloed op de toekomstige doelgroep bewoners? 

De gemeente Geertruidenberg heeft tot op zekere hoogte invloed op welke vluchtelingen komen wonen op hermenzeil. Voor nu is in de concept bestuursovereenkomst aangegeven primair asielzoekers op te willen vangen met perspectief in Nederland

Het COA zal een vergunning aan moeten vragen. Kunnen we hier bezwaar tegen maken en zo ja, hoe?

Tegen het verlenen van deze vergunning kan bezwaar gemaakt worden. In de daarover te plaatsen publicatie zal worden aangegeven op welke wijze en bij wie.

Hoeveel mensen komen er wonen? 

De bedoeling is dat er maximaal 200 personen komen wonen. 

Hoe lang blijft de opvanglocatie in onze gemeente? 

Maximaal voor de duur van 5 jaar

Wanneer neemt het college een definitief besluit? 

Het streven is dat het college op 5 december een definitief besluit neemt.

Waar komt de opvanglocatie voor asielzoekers?

De opvanglocatie voor asielzoekers komt in principe op de voormalige jachthaven en recreatiecentrum ‘Hermenzeil’ in Raamsdonk. Dit terrein is eigendom van de gemeente en staat al geruime tijd leeg. ‘Hermenzeil’ ligt ten noordoosten van Raamsdonk tegen de gemeente Waalwijk.

Waarom is gekozen voor Hermenzeil?

Hermenzeil heeft als voordeel dat het direct beschikbaar is en geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers.

Is er ook gekeken naar alternatieve locaties? 

Ja, er is gekeken naar alternatieve locaties, maar deze waren niet geschikt i.v.m. capaciteit (te klein) en periode van beschikbaarheid (te kort) voor de opvang. Hermenzeil heeft als voordeel dat het direct beschikbaar is en geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers.

Waarom vangen we vluchtelingen op terwijl er een woningtekort is?

Het realiseren van deze opvangplekken, heeft geen invloed op de bouw van nieuwe woningen. 

Wanneer komen de asielzoekers naar Hermenzeil?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Pas als er een definitieve bestuursovereenkomst getekend is kan het COA een vergunning aanvragen. Daarna zal het terrein nog verbouwd en aangepast moeten worden voordat de eerste bewoners kunnen komen. 

Wordt dit een permanente opvanglocatie voor asielzoekers?

Nee, dit wordt een opvanglocatie voor een periode van 5 jaar.

Uit welke landen komen de asielzoekers die daar gaan wonen?

We weten op dit moment niet uit welke landen ze naar Geertruidenberg zullen komen. Het zijn in elk geval mensen die vluchten uit hun eigen land omdat het daar niet veilig is.

Hoeveel asielzoekers komen er naar Hermenzeil?

We gaan uit van 200 asielzoekers.

Kunnen we nog bezwaar maken tegen de komst van de regionale opvanglocatie in de gemeente Geertruidenberg?

Als het college en COA een bestuursovereenkomst tekenen kan daar geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het is een college besluit. Voordat er een opvanglocatie gerealiseerd kan worden zal door het COA een vergunning moeten worden aangevraagd. Tegen het verlenen van deze vergunning kan bezwaar gemaakt worden. In de daarover te plaatsen publicatie zal worden aangegeven op welke wijze dan kan en bij wie.

Wat is de rol van het COA?

Voor de opvang van asielzoekers op Hermenzeil, werkt de gemeente samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het COA is verantwoordelijk voor het aanpassen en helemaal in orde maken van het terrein  voor de mensen die er tijdelijk komen wonen (onderdak bieden). Ook is het COA verantwoordelijk voor de begeleiding van bewoners naar een toekomst in Nederland of daarbuiten, de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven en hen voorzien van noodzakelijke middelen (denk bijvoorbeeld aan maaltijden of eetgeld, begeleiding en recreatieve voorzieningen)

Hoe wordt de veiligheid op en rondom Hermenzeil geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op Hermenzeil. De medewerkers van het COA zijn bhv-getraind en kunnen optreden bij calamiteiten. Zij zijn tussen 08.00-22.00 uur aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de opvang aanwezig. Zij zijn dus dag en nacht bereikbaar en aanspreekbaar. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland. Daarnaast houdt het COA via het omwonendenoverleg contact met de omgeving. In het omwonendenoverleg is er ruimte om vragen te stellen, eventuele klachten neer te leggen en de follow-up daarvan te verantwoorden.

Buiten het terrein zijn de gemeente en de politie verantwoordelijk. Bewoners van de opvanglocatie zijn straks inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Bij overlast staan gebruikelijke hulpdiensten paraat, net als bij andere incidenten binnen de gemeente.

Wie komen er wonen en wie bepaalt dat?

Onder de bewoners van het azc bevinden zich gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Afhankelijk van de instroom bepaalt het COA wie op Hermenzeil geplaatst worden. 

Wie betaalt de kosten voor het in orde maken van het terrein?

Het COA betaalt de kosten voor het in orde maken van het terrein voor de komst van asielzoekers.

Wat gebeurt er met de locatie na 5 jaar?

Dat weten we nog niet. De gemeente is bezig om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Hoe worden alle inwoners en ondernemers van Geertruidenberg verder geïnformeerd?

Als het college een definitief besluit heeft genomen worden inwoners hierover geïnformeerd via de kanalen van de gemeente (website, social media kanalen). Ook organiseren we daarna informatiebijeenkomsten i.s.m. het COA. Bewoners en ondernemers van de gemeente Geertruidenberg en het naastgelegen Waspik (gemeente Waalwijk) worden hiervoor t.z.t. uitgenodigd. Ook wordt er, als er een regionale opvang locatie (ROL) komt, een omwonendenoverleg (klankbordgroep) opgericht. De klankbordgroep zal regelmatig bij elkaar komen zodat er besproken kan worden hoe men alles ervaart. De bedoeling uiteindelijk is om goede buren van elkaar te worden en met elkaar in gesprek te blijven.