Visie wegenstructuur omgeving Hooipolder 2030

Volgend uit de plannen voor het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder gaat Rijkswaterstaat (RWS) in de periode 2023 – 2027 gefaseerd de A27 en het knooppunt Hooipolder aanpassen. Door verbreding van de A27 en de aanpassingen aan knooppunt Hooipolder is er sprake van gewijzigde verkeersstromen binnen de gemeenten. Onderzoek heeft aangetoond dat door deze aanpassingen het onderliggend wegennet op diverse plaatsen zwaarder wordt belast. Naar verwachting leidt dit tot knelpunten in de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Proces

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten geen parallelstructuur in de polder ten noorden van de A59 aan te willen leggen. Het college van B&W heeft vervolgens het initiatief genomen om de overeenkomst met de Provincie open te breken en een totaalplan aan te bieden om de overlast op het onderliggend wegennet rondom knooppunt Hooipolder te verminderen.

Vanaf half maart 2019 is daarom een intensief traject doorlopen door een team verkeerskundigen van de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk ondersteund door Arcadis samen met een raadwerkgroep, vertegenwoordigers van tien belangengroepen en de verantwoordelijke bestuurders. In dit traject is een gedragen plan samengesteld.

Uitgangspunten

Bij de totstandkoming van voorliggend plan waren een aantal uitgangspunten leidend voor de invulling. Onderstaand zijn de uitgangspunten per thema kort benoemd: Tracébesluit A27 (en ombouw knooppunt Hooipolder)
Het Tracébesluit A27 en de daarin opgenomen maatregelen ligt vast.

Voorwaarden gemeenteraad Geertruidenberg

 • De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft in december 2017 besloten om geen nieuwe wegen in het gebied tussen Raamsdonksveer en Waalwijk aan te leggen.
 • Vanuit de gemeenteraad is aangedrongen op een proces waarbij de belanghebbenden in de directe omgeving nauw betrokken worden bij de samenstelling van het maatregelenpakket.

Voorwaarden vanuit Provincie Noord-Brabant

 • Uiterlijk 1 juli 2019 moest het plan voorzien zijn van schetsen en moet een eerste kostenindicatie ingediend zijn bij de Provincie om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van de Provincie.
 • Het plan en de maatregelen moeten gedragen worden door beide gemeenten.
 • Oplossingen en maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied tussen Raamsdonksveer en Waalwijk.
 • De wegcategorisering volgt zoveel mogelijk de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig. Afwijkingen zijn mogelijk na motivatie.

Wensen vanuit de omgeving

Het maatregelenpakket moet ook voorzien in een oplossing voor de hinder die nu al ervaren wordt zoals trillingen en geluid. Het is niet de bedoeling dat de aanpassing van de wegen er toe leidt dat het onderliggend wegennet een te aantrekkelijk alternatief vormt voor het hoofdwegennet.

Verkeerseffecten

 • Eerdere resultaten van de toekomstige verkeersstromen zijn bepaald met een oudere versie van het verkeersmodel. Bij de samenstelling van het maatregelenpakket zijn deze resultaten ter informatie meegenomen, maar met de wetenschap dat een nieuw verkeersmodel nog ontwikkeld wordt en dat nieuwe analyses mogelijk leiden tot nieuwe inzichten en resultaten.
 • Het vernieuwde verkeersmodel (BBMA) waar de aanpassingen aan knooppunt Hooipolder volledig in verwerkt zijn, is niet tijdig gereed om het effect van het maatregelenpakket in dit plan door te rekenen.
 • Uit de modelsimulatie van Rijkswaterstaat blijkt dat door de maatregelen de files op de A59 nabij knooppunt Hooipolder worden weggenomen.
 • Naast de veranderende verkeersstromen moet er ook rekening worden gehouden met de jaarlijkse toename in het wegverkeer.

Visie 2030

De aaneenschakeling van veranderingen met betrekking tot het hoofdwegennet biedt de kans om de verkeersstructuur van het onderliggende wegennet te bekijken. We kunnen keuzes maken in de gewenste routes voor het verkeer. De volgende principes zijn toegepast:

 • Verkeer moet zo lang mogelijk gebruik maken van de snelwegen om de gewenste bestemming te bereiken.
 • Verkeer dat geen gebruik hoeft te maken van de wegen door de kernen, wordt zoveel mogelijk langs de kernen geleid.
 • Parallelroutes die een aantrekkelijk alternatief kunnen vormen om de snelweg te omzeilen kennen een langere reistijd dan de route via de snelweg.  
 • Binnen de bebouwde kom geldt (met uitzondering van enkele gebiedsontsluitingswegen) een snelheid van 30 km/uur.
 • Op wegen van 50 km/u worden fietsers fysiek gescheiden van auto’s, op 30 en 60 km/uur wegen delen fietsers en auto’s  de rijbaan.
 • Buiten de bebouwde kom geldt met uitzondering van daarvoor aangewezen wegen een maximumsnelheid van 60 km/uur.
 • De keuze voor snelheidsremmende voorzieningen buiten de bebouwde kom wordt bepaald door de benodigde breedte voor het landbouwverkeer.In het buitengebied moet ook de bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer geborgd worden.
 • Op de 30 km/uur en 60 km/uur wegen worden de aansluitingen gelijkwaardig en voorzien van een plateau (een soort drempel).

Dit leidt tot de volgende wegenstructuur. Te zien op de afbeelding hieronder.

Afbeelding wegenstructuur

Maatregelenpakket

De uitwerking van het maatregelenpakket leest u in het rapport. Hier vindt u de onderbouwing gekoppeld aan de nummers zoals weergegeven op de afbeelding hieronder. 

Afbeelding maatregelenpakket

Het vervolg

Het voorliggende plan met maatregelenpakket is het resultaat van een intensief proces met verschillende partijen, maar het is slechts de eerste stap in een groter traject. Na besluitvorming in de colleges van Geertruidenberg en Waalwijk wordt het plan aangeboden aan de provincie Noord-Brabant om een beroep te kunnen doen op (een deel van) de 5 miljoen euro die in het vooruitzicht gesteld is om de bereikbaarheid van de omgeving Hooipolder te borgen.

Na de reactie van de provincie volgt de volgende stap, namelijk het uitwerken van dit plan op hoofdlijnen naar een gedetailleerde inrichting per straat/locatie en de afstemming met andere beleidsterreinen over inrichtingseisen, mogelijke combinaties met gepland onderhoud en uiteraard ook de belanghebbenden.