Publieksversie besluitenlijst 2 april

Gepubliceerd op

Anterieure overeenkomst Oude Haven

De gemeente sluit met de ontwikkelaar van het plangebied ‘Oude Haven’ te Raamsdonksveer een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst maken we afspraken over het gewenste programma, de openbare ruimte, de verkoop van grond, het verhalen van gemeentelijke kosten en dergelijke. Een beschrijving van de zakelijke inhoud van deze overeenkomst zal ter inzage gelegd worden.

Aanpak vluchtelingenopvang

De gemeente Geertruidenberg heeft de wettelijke opgave om 125 asielzoekers en 90 Oekraïense ontheemden op te vangen. Om op een zorgvuldige manier te komen tot een geschikte locatie betrekken wei nwoners bij het komen tot criteria waar een opvanglocatie aan moet voldoen en gaan we op zoek naar locaties. We hebben een plan van aanpak opgesteld om dit proces zorgvuldig vorm te geven en de komende maanden te kunnen doorlopen.

Verhogen subsidiebedrag voor energietoeslag doelgroep in Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma 2023-2024 Geertruidenberg

We passen de Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma Geertruidenberg 2023-2024 aan. We verhogen het subsidiebedrag naar €1.500. Inwoners met een koopwoning met een WOZ-waarde tot €337.000 en energielabel D, E, F of G komen hiervoor in aanmerking. Voor inwoners die daarnaast ook in aanmerking komen voor de energietoeslag verhogen we de vergoeding naar €3.500. Deze huishoudens kunnen dus tot €5.000 aan isolatiekosten vergoed krijgen.

Ophogen subsidiebedrag in Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma 2023-2024 Geertruidenberg

Het college van B&W besluit om het subsidiebedrag in de subsidieregeling nationaal isolatieprogramma op te hogen naar €1.500 per woning. Dit was eerst €1000. We verhogen het bedrag omdat de Rijksoverheid meer geld beschikbaar stelt. De subsidie is bedoeld voor inwoners die hun koopwoning willen isoleren en voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Een WOZ-waarde van €337.000 of lager

- Een energielabel D,E,F of G

Vragenlijst LEA/VVE

Het college van B&W heeft de Jaarverantwoording LEA/VVE gemeente Geertruidenberg 2023 vastgesteld. Hierin staat omschreven wat wij doen aan het tegengaan van onderwijsachterstanden. We willen ervoor zorgen dat de jeugd zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Uit de verantwoording blijkt dat we in 2023 aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan.

Verlengen intentieovereenkomst herontwikkeling Schonckplein

De gemeente Geertruidenberg heeft halverwege 2022 een intentieovereenkomst gesloten met Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. en PLUS B.V.. Rialto is vastgoedeigenaar van de supermarkt op het Schonckplein in Geertruidenberg. Het doel van deze overeenkomst is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Schonckplein te Geertruidenberg. Het college besloot om deze overeenkomst te verlengen tot 1 april 2025.

Vervolg uitwerking motie wettelijk niet-wettelijk

Het college stelt een overzicht van de wettelijke en niet wettelijke taken die de gemeente uitvoert aan de gemeenteraad beschikbaar, en voldoet aan de uitvoering van de motie hierover. Het college nodigt de gemeenteraad uit om op basis van dit overzicht samen met college bezuinigingsrichtingen te zoeken voor de zogenaamde “ravijnjaren” (naar verwachting zal het rijk namelijk vanaf 2026 bezuinigingen doorvoeren op de middelen die de gemeenten ontvangen).