Publieksversie besluitenlijst 19 maart

Gepubliceerd op

Aanvullende verkeersmaatregelen Schansstraat en Heemraadsingel

Voorstel: Wel verkeersmaatregelen treffen Met de vaststelling van de Visie Hooipolder heeft de raad besloten om onder andere “korte termijn” verkeersmaatregelen te treffen om de verkeersoverlast van (sluip)verkeer van Waspik naar Raamsdonksveer te ontmoedigen. Deze maatregelen zijn op het traject door Raamsdonk uitgevoerd. Op nadrukkelijk verzoek van de raad wordt het proces gestart voor extra verkeersmaatregelen in de Schansstraat en Hoogheemraadsingel.

Uitvoeringsagenda Programma Wonen 2024

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad het Programma Wonen 2024 vastgesteld. De Uitvoeringsagenda is opgesteld en vastgesteld door het college van B&W om opvolging te geven aan de maatregelen en actiepunten die in onder andere het Programma Wonen 2024 zijn opgenomen.

Districtelijk inrichtingsplan de Baronie

Gemeenten moeten tijdens een crisis voor de bevolking zorgen. Deze rol noemen we bevolkingszorg. Een team bevolkingszorg zorgt er onder andere voor crisiscommunicatie, voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, registratie van slachtoffers en schadegevallen, advisering en nazorg.

Het college van B&W besluit het districtelijk inrichtingsplan bevolkingszorg Baronie vast te stellen en de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. In het inrichtingsplan staan de regionale plannen voor bevolkingszorg omschreven. Daarnaast leggen we vast hoe de samenwerking tussen de Baronie en gemeenten verloopt.

Samenwerkingsprotocol gemeenten regio West-Brabant Oost en de Raad voor de Kinderbescherming

De jeugdhulpregio WBO wil dat de (toeleiding naar) gedwongen hulpverlening (als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel) goed geregeld is. Daarom maken we afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming. De afspraken leggen we vast in een convenant.

Inkomstenvrijlating 2024

Het huidige Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating 2016 dateert van 2016 en is verouderd. Wijziging van landelijke wetgeving, maar ook indexering van de in dit besluit opgenomen bedragen, maakte het noodzakelijk dit Uitvoeringsbesluit te actualiseren. Door de vaststelling van deze beleidsregels is het lokaal beleid weer volledig up-to-date en worden de te nemen besluiten weer volledig gedekt door onze lokale regelgeving. De beleidsregels worden gepubliceerd op overheid.nl en bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl)

Het college heeft verder besloten om het formulier op de gemeentelijke website aan te wijzen als de elektronische kanaal voor het digitaal indienen van een aanvraag om inkomstenvrijstelling. Alle overige digitale kanalen worden afgesloten. Natuurlijk blijft het nog wel mogelijk om een aanvraag voor inkomstenvrijstelling in te dienen via de reguliere post of af te geven bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis.

Projecten binnen Ontwerptafel Powerport

In het kader van de gebiedsinvesteringen wordt een bestuursakkoord gesloten, waarin in het Regioplan projecten moeten worden aangedragen. Binnen de regio wordt een grote druk ervaren als gevolg van de projecten in het elektriciteitsnetwerk, zoals uitbreiding van het hoogspanningsstation of nieuwe hoogspanningsverbindingen. De Ontwerptafel Powerport Regio Moerdijk én de gebiedsinvesteringen Net op Zee moeten leiden tot het in balans brengen van de leefbaarheid ten opzichte van deze druk binnen de gemeente en in de regio. Met het regioplan komen gelden beschikbaar om projecten te realiseren die een positieve bijdrage kunnen leveren op het gebied van natuur, recreatie, duurzaamheid en leefbaarheid.