College B&W Geertruidenberg besluit niet verder te gaan met Hermenzeil als opvanglocatie voor asielzoekers

Gepubliceerd op

Het college van B&W van Geertruidenberg heeft besloten  om niet verder te gaan met Hermenzeil  als Regionale Opvang Locatie voor asielzoekers en gaat geen bestuursovereenkomst aan met het COA. 

Tijdens ‘De Raad Besluit’ van donderdag 23 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college is gevraagd om te stoppen met Hermenzeil als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. ‘De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Als hij geen toekomst ziet in Hermenzeil voor de opvang van asielzoekers, betekent dat geen draagvlak om door te gaan met deze locatie. Dat hebben we tijdens de raadsvergadering al uitgesproken.’ aldus wethouder Hein de Jongh. Op 5 december heeft het college het definitieve besluit genomen om de raad hierin te volgen.

Burgemeester Marian Witte: ‘De meerderheid van de gemeenteraad sprak zich tijdens de raadsvergadering uit vóór humane opvang van vluchtelingen en asielzoekers, echter niet op de locatie Hermenzeil. Ik waardeer deze houding want dit geeft ruimte om hier in de toekomst verder de dialoog over te voeren met elkaar.’

Oorspronkelijke plan

Het oorspronkelijke plan van het college B&W was om op 5 december een definitief besluit te nemen over de definitieve bestuursovereenkomst met het COA. Tijdens een extra vergadering van ’De Raad luistert’, die op verzoek van de raad gepland was op 27 november jl., zouden inwoners hun stem kunnen laten horen. Het doel van deze ‘De Raad Luistert’ was om op te halen welke nog niet geuite wensen en zorgen er leven rondom dit thema zodat deze, waar mogelijk, nog meegenomen hadden kunnen worden in de definitieve bestuursovereenkomst. In verband met de aangenomen motie tijdens ‘De Raad Besluit’ van 23 november jl. heeft de raad toen ook besloten om de extra vergadering van 27 november jl. niet plaats te laten vinden.

Vraagstuk huisvesting asielzoekers blijft actueel

De gemeente heeft begin dit jaar Hermenzeil aan het COA aangeboden als mogelijke locatie voor de opvang van asielzoekers. Dit heeft het college van B&W gedaan om meerdere redenen. Al geruime tijd wordt in Ter Apel duidelijk dat de omstandigheden waaronder de vluchtelingen in ons land verblijven niet voldoen. De Rijksoverheid doet daarom een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland om een steentje bij te dragen aan dit probleem. ‘Door zelf een locatie aan te bieden aan het COA, konden we de regie in dit vraagstuk behouden. We hebben hierin onze verantwoordelijkheid gepakt vanuit taakstelling én vanuit humaan oogpunt. Daarnaast stemmen wij de plannen rondom de huisvesting van o.a. asielzoekers af met omliggende gemeenten in de regio die horen tot ’De Baronie’. Uitgangspunt hierbij is “samen vangen we het op”. Het vraagstuk van de huisvesting van deze kwetsbare groepen en onze taakstelling blijven actueel en samen staan we voor deze opgave. Het proces rondom Hermenzeil heeft uitgewezen hoe complex de opgave is’, aldus burgemeester Marian Witte. Het college gaat de komende tijd met de gemeenteraad in gesprek om te onderzoeken hoe de gemeente Geertruidenberg in de toekomst kan gaan bijdragen aan dit maatschappelijke vraagstuk.   

Vervolgstappen

De gemeenteraad heeft het verzoek neergelegd om het proces in dit dossier onafhankelijk te laten evalueren. Het betreft een evaluatie vanaf het moment dat Hermenzeil in beeld kwam tot het moment waarop werd besloten om er niet mee verder te gaan. Burgemeester Marian Witte heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. ‘Belangrijk hierbij is om hieruit lessen te halen voor alle betrokken partijen. Die verantwoordelijkheid hebben we naar elkaar toe, naar onze inwoners en naar het COA. De vervolgstappen rondom deze evaluatie worden op korte termijn in het presidium besproken’. 

Vragen? 

Voor meer informatie en een overzicht van de meest gestelde vragen & antwoorden, verwijzen we naar: www.geertruidenberg.nl/opvanglocatie. Daarnaast is er een speciaal emailadres beschikbaar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl of u kunt bellen naar: 140162