Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

  • TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Rilland en het nieuw te bouwen 380 kV hoogspanningsstation bij Tilburg.
  • Deze projecten vallen onder de rijkscoördinatieregeling.
  • De inpassingsplannen voor Zuid-West 380 kV Oost en het 380 kV Hoogspanningsstation Tilburg hebben ter inzage gelegen. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State.
  • Verwachte ingebruikname in 2030.

Van vrijdag 15 september 2023 tot en met donderdag 26 oktober 2023 liggen voor het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Rilland Tilburg (hierna Zuid-West 380 kV Oost) de ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Het project

Het project Zuid-West 380 kV Oost is de nieuw te bouwen 380 kV hoogspanningsverbinding die komt te lopen van hoogspanningsstation  
Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. Het 380 kV station Tilburg hee een aparte procedure doorlopen. Inmiddels is daar gestart met de werkzaamheden. Het Inpassingsplan (IP) voor de hoogspanningsverbinding is al eerder gepubliceerd en maakt geen deel vanuit deze ter inzagelegging. Het gaat nu dus over de uitvoeringsbesluiten (zoals omgevings- en watervergunningen) die zijn opgesteld door de mede bevoegde gezagen zoals gemeenten en waterschappen.

Waarom is dit project nodig? 

De huidige bestaande hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit gee risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Ook is TenneT we elijk verplicht om nieuwe (grootschalige) leveranciers van zonne- en windenergie op zee en land aan te sluiten. Met de huidige verbinding is dat niet mogelijk. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV Oost hoogspanningverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Informatiebijeenkomsten 

U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de initiatiefnemer TenneT organiseert. De bijeenkomsten vinden plaats op: 

• Dinsdag 3 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in ’t Moaske in De Moer • Woensdag 4 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in Hotel de Borgh in Zevenbergen 

• Dinsdag 10 oktober van 19.00 uur van tot 21.00 uur in De Raayberg in Bergen op Zoom 

• Woensdag 11 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in More Itz in Drimmelen 

Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van TenneT, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en mede bevoegde gezagen zoals gemeenten. Ook kunt u tijdens de informatieavond een zienswijze indienen.

Wilt u reageren? 

U kunt van 15 september 2023 tot en met 26 oktober 2023 reageren op de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op www.rvo.nl/hsv-380-kv-zuid-west-oost. 

Hulp nodig? 

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. U kunt er binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld om de documenten die bij dit project horen op de computer te bekijken. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl 

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging. 

• Digitaal: via de website www.rvo.nl/hsv-380-kv-zuid-west-oost 

• Post: Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Zuid-West 380 kV Oost Postbus 111 9200 AC Drachten Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen. 

• Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wat is het vervolg? 

De ontvangen zienswijzen worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de de nitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan. 

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over Zuid West 380 kV Oost en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/ hsv-380-kv-zuid-west-oost. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens de informatiebijeenkomst.