Algemene informatie Diftar

Algemene informatie Diftar

Vanaf 1 januari 2025 verandert de afvalinzameling in de gemeente Geertruidenberg, we voeren een nieuw systeem in met andere tariefstelling. Dit is een eerlijker systeem waarbij huishoudens net als bij gas, water en licht betalen voor het daadwerkelijke gebruik. In dit geval gaat het om de hoeveelheid restafval en GFT+E.

De gemeente Geertruidenberg heeft de doelstelling om maximaal dertig kilogram restafval per jaar per inwoner te hebben in 2030. Op dit moment is dat 116 kg restafval per inwoner per jaar. De gemeenteraad heeft in december 2023 ingestemd met een wijziging in de manier van het heffen van de afvalstoffenheffing. Het systeem met de tikken komt vanaf 1 januari 2025 te vervallen. U betaalt bij het nieuwe heffingssysteem een vast basisbedrag én per keer dat u GFT+E of restafval aanbiedt. Deze methode wordt veel gebruikt in Nederlandse gemeenten en zorgt ervoor dat het aantal kilogram restafval per inwoner omlaag gaat. Deze methode wordt Diftar genoemd.

‘Diftar’ staat voor gedifferentieerde tarieven. Inwoners krijgen hiermee invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing door het goed scheiden van afval. Wie minder vaak restafval en GFT+E aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval en GFT+E aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis)tarief en een variabel tarief (per keer dat men restafval en GFT+E aanbiedt). Op een juiste manier afval scheiden loont dus! Hoe minder vaak u een GFT+E en restafval naar de (ondergrondse) container brengt of een (volle) GFT+E en restafval minicontainer aan de straat zet, hoe minder u betaalt. Door afval te scheiden, draagt u bovendien bij aan een beter milieu.

De afvalstoffenheffing verandert van een vast bedrag per huishouden naar een basistarief in combinatie met het aantal keren dat restafval in de ondergrondse container wordt gegooid of de grijze container wordt geleegd. De hoeveelheid restafval hang niet af van het aantal gezinsleden, maar van aanbiedgedrag, inkoopgedrag, interesse en betrokkenheid.

In de kernen zijn inwoners vorig jaar overgegaan op het gebruik van centraal geplaatste ondergrondse containers voor het inleveren van restafval in plaats van de grijze kliko aan straat. Dat heeft inmiddels geleid tot een daling van 40 kg minder restafval per jaar per inwoner: een succesvol resultaat! Het doel is om in 2030 meer dan 90% van het afval gescheiden in te zamelen en daarvan meer dan 60% te recyclen. 

Om dit doel te bereiken en de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, heeft de gemeenteraad besloten om de afvalstoffenheffing per 1 januari 2025 aan te passen en over te gaan naar gedifferentieerde tarieven (Diftar). In de huidige situatie betaalt elk huishouden via een vastgestelde gemeentelijke afvalstoffenheffing op basis van huishoudgrootte mee aan de inzameling en verwerking van afval. Diftar houdt in dat de kosten voor afvalinzameling zullen bestaan uit een vast gedeelte én een variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door de hoeveelheid restafval en GFT+e (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) die per huishouden wordt aangeboden. Inwoners hebben op die manier zelf invloed op de hoogte van hun kosten voor afvalinzameling.

Veel afval is alleen geschikt voor hergebruik of recycling als het apart wordt ingezameld. Bovendien heeft u met afval scheiden invloed op uw afvalkosten. Er zitten nog steeds veel grondstoffen in het restafval die daar niet in thuishoren. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E), flessenglas, luiers, textiel, PMD en papier. Zie onderstaande afbeelding voor een overzicht van de grondstoffen welke nog in ons restafval zitten en via een andere manier dan bij het restafval afgevoerd kunnen worden. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Afbeelding van welkegrondstoffen nog in ons afval zitten die op een andere manier afgevoerd kunnen worden.