Aanpak: project en participatie

De bouw van de sporthal start als eerste. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Daarna volgt het Integraal Kindcentrum (IKC). Beide scholen en de kinderopvang vallen onder het schoolbestuur Stichting Uniek. Stichting Uniek is dus verantwoordelijk voor de bouw van het IKC. De gemeente en stichting Uniek werken samen om tot een goede invulling van de locatie te komen. Want we bouwen immers op hetzelfde terrein.

1. Informatie en participatie locatie Parkzicht

Via onder andere deze website, nieuwsbrieven en onze sociale media houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond project Parkzicht. Op verschillende momenten tijdens het proces betrekken we de kinderen, hun ouders, de sporters, sportverenigingen en aan- en omwonenden. De verschillende belangen worden samengebracht om uiteindelijk te komen tot een ontwerp van de openbare ruimte (ruimtelijk ontwerp) voor de locatie aan de Parklaan. De openbare ruimte is de indeling van het terrein rondom het IKC en de sporthal.

2. De sporthal

De komende maanden wordt een aannemer geselecteerd welke aan de slag gaat met het ontwerp en de bouw van de nieuwe sporthal.

3. Het Integraal Kindcentrum (IKC)

Stichting Uniek pakt het ontwerp en de bouw van het IKC op. Dit is een uitgebreid proces. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan aangepast worden, omdat op de locatie voorheen alleen een sporthal stond. Hierdoor vindt de oplevering van het IKC later plaats dan de oplevering van de sporthal.

 

Projectfasen herontwikkeling locatie Parkzicht

  • Fase 1 initiatief: het idee

Deze fase is in april 2022 afgerond. De gemeente heeft samen met Stichting Uniek de ambitie voor de herontwikkeling van locatie Parkzicht bepaald. Ook is er gesproken over de aanpak. Omdat de bouw van beide projecten op dezelfde locatie plaatsvinden is een goede afstemming belangrijk. Daarom is een stuurgroep opgericht waarin zowel de gemeente als Stichting Uniek vertegenwoordigd is. De stuurgroep kijkt bijvoorbeeld naar de randvoorwaarden voor het stedenbouwkundig plan. Dit plan is een tekening van de gewenste inrichting van het gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (zoals de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen) schematisch zijn weergegeven.

  • Fase 2 Definitie: wat gaan we doen?

Deze fase start in mei 2022. Op 24 mei organiseren we een webinar  voor aanwonenden van de locatie, ouders van kinderen op de scholen, verenigingen en andere betrokkenen. We leggen dan uit hoe het ontwerp van het terrein straks tot stand komt en welke thema’s we hierbij meenemen. We vragen hen ook mee te denken over de thema’s, zodat we uiteindelijk komen tot een goed ruimtelijk ontwerp met de wensen en eisen voor de locatie.

  • Fase 3 Ontwerp: hoe gaan we het doen?

Op basis van alle inbreng maken we een schetsontwerp voor locatie Parkzicht. We vragen betrokkenen om met ons mee te denken over het schetsontwerp. Zijn er nog bijvoorbeeld nog aanvullingen of suggesties voor verbetering? Waar mogelijk verwerken we deze wijzigingen in het voorlopig ontwerp, die we daarna nog één keer voorleggen. De stuurgroep en het college nemen er vervolgens een besluit over.

  • Fase 4: Voorbereiding: hoe gaan we het uitvoeren?

In deze fase regelen we alles wat nodig is voor het uitvoeren van het project. De gemeente en Stichting Uniek gaan aan de slag met de voorbereidingen van de bouw van de sporthal en het IKC.

  • Fase 5: Realisatie: de bouw

De bouw van de sporthal en het IKC vinden niet gelijktijdig plaats, omdat de twee projecten een andere voorbereiding vragen. De bouw van de sporthal start als eerste, waarschijnlijk in het voorjaar van 2023. Door samen de eerste 3 fasen van het proces te doorlopen, stemmen we de invulling van locatie Parkzicht zo goed mogelijk op elkaar af. Zo komen we tot het beste resultaat en wordt locatie Parkzicht een plaats waar onderwijs, sport en natuur straks op een mooie manier samenkomen.

Via deze projectpagina houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden webinar 24 mei

In de week van 11 mei versturen gemeente en stichting Uniek een uitnodiging naar direct omwonenden, ouders en verenigingen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel graag deelnemen aan het webinar? Meld u dan aan via parkzicht@geertruidenberg.nl