Ondernemersregelingen

coronaOndernemers, werkenden en bedrijven kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Een aantal van deze regelingen loopt nog. Kijk voor een volledig overzicht van de landelijke regelingen op Rijksoverheid.nl.

Als gemeente voelen we ons betrokken bij de ondernemers en dragen we de culturele en creatieve sector een warm hart toe. Daarom treffen we extra maatregelen om diverse doelgroepen financieel te ondersteunen of te ontlasten. 

Precariobelasting

Over het jaar 2020 en 2021 brengen we geen precariobelasting in rekening voor het gebruik van gemeentegrond bij horecaterrassen. Voor 2022 worden de precariobelastingen ook kwijtgescholden zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn voor horecaondernemers.

Toeristenbelasting

De betaling van toeristenbelasting over het jaar 2020 schorten we op verzoek op tot en met oktober 2021. 

Verzoek indienen

Gemeentelijke belastingen

Zolang de maatregelen in strijd tegen het coronavirus gelden, kunnen ondernemers en inwoners een verzoek indienen voor opschorting van de betaling van gemeentelijke belastingen. Vervolgens kunnen de betalingen worden opgeschort. Nadien worden betalingsafspraken gemaakt met betreffende inwoners/ondernemers. 

Verzoek indienen

Verlenging tijdelijke uitbreiding terrassen en afwijking bestemmingsplan voor de horeca

Horecabedrijven hebben de afgelopen periode gebruik kunnen maken van tijdelijke exploitatievergunningen om de terrassen uit te breiden en een tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tent op hun terras. Deze periode is verlengd tot 1 oktober 2022. De horecaondernemers met een tijdelijke uitbreiding worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem voor meer informatie contact op met Anouska Golstein via het telefoonnummer 14 0162 of stuur een mail naar bijzonderewetten@geertruidenberg.nl

Kwijtschelding huur sportverenigingen

Door de aanhoudende coronamaatregelen kunnen sportverenigingen hun diensten niet of niet volledig aanbieden. Voor de periode dat we als gemeente een aanvraag voor de TVS regeling kunnen doen, wordt de huur aan verenigingen kwijt gescholden.

Gaat het niet zo goed met uw bedrijf, heeft u vragen over uw financiële situatie of ervaart u financiële problemen waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u hulp krijgen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De medewerkers van het IMK staan klaar voor u als ondernemer. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 155 “help een bedrijf”. Samen met u kijkt het IMK waar zij u kan ondersteunen zodat uw situatie verbetert, de bedrijfsvoering kan worden doorgezet of schulden bij beëindiging beperkt blijven. Voor u is deze hulp gratis. Indien nodig verwijst het IMK u door naar andere organisaties of naar de gemeente voor schuldhulp.

Wanneer u liever zelf op zoek gaat naar een oplossing, neem dan een kijkje op een van de volgende websites:

Tijdens de coronapandemie introduceerde Rijksoverheid de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Een groep ondernemers in onze gemeente maakte gebruik van deze regeling en ontving een TOZO-uitkering. Omdat zij als gevolg van de coronamaatregelen over onvoldoende inkomsten beschikten om in hun levensonderhoud te voorzien.

Onderzoek naar recht op uitkering

De gemeente is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar het recht op uitkering en een nieuwe beoordeling te maken als blijkt dat een ondernemer geen recht had op (een gedeelte van) de uitkering. Ook moeten wij een boete overwegen wanneer de inlichtingenplicht niet is nageleefd. Hiervan is sprake als een ondernemer niet op tijd de volledige of juiste informatie aan ons heeft verstrekt die wij nodig hadden om het recht op uitkering te beoordelen.

Teveel ontvangen TOZO-uitkering

Afgelopen periode beoordeelden wij of ondernemers die een TOZO-uitkering ontvingen, hierop daadwerkelijk recht hadden. Wij maakten hierbij onder andere gebruik van de gegevens van het Inlichtingenbureau, de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal ondernemers te veel uitkering heeft ontvangen. Het teveel ontvangen bedrag moet worden terugbetaald aan de gemeente. Wij nemen telefonisch contact op met de ondernemers waarbij dit het geval is. Tijdens dit telefoongesprek lichten wij ons besluit toe en, indien gewenst, maken we een afspraak om het besluit verder toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek. Ondernemers kunnen zich tijdens dit gesprek desgewenst laten bijstaan door een adviseur. Ondernemers die een TOZO-uitkering ontvingen en hierop (volledig) recht hadden, ontvangen hierover een e-mail. Zij worden hierover niet vooraf gebeld.

Persoonlijk gesprek

De gemeente staat ervoor open om met alle ondernemers die een terugvordering van ons ontvangen een persoonlijk gesprek aan te gaan. Ondernemers kunnen daarvoor telefonisch contact opnemen met mevrouw S. Darnoun via het nummer 14 0162. Zij is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag.

Als blijkt dat er gedurende het gesprek meer informatie wordt overlegd dan waarover wij op dit moment beschikken, kan de gemeente besluiten een nieuwe beoordeling te maken. Dit doet de gemeente wanneer zij daartoe aanleiding ziet op basis van nieuwe informatie. Ondernemers moeten dit onderbouwen met aantoonbare bewijsstukken.

Nazorg

De gemeente verzoekt ondernemers in ieder geval contact met ons op te nemen als zij als gevolg van de terugvordering verstrekkende gevolgen ondervinden in de verdere voortzetting van de onderneming of in de thuis- en/of gezinssituatie. Door middel van een gesprek kunnen wij kijken naar de situatie en meedenken of de gemeente verdere ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling, het aanbieden van schuldhulpverlening, begeleiding bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt of andersoortige zorg. Ook in deze situatie vragen wij ondernemers contact op te nemen met mevrouw S. Darnoun.

Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant heeft hierover dagelijks overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld. Op www.kunstlocbrabant.nl vindt u een totaaloverzicht van de coulance en steunregelingen voor de culturele sector. 

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK coronaloket is bereikbaar via 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over corona is 0800-1351.

Contactpersoon gemeente

Bij vragen over een landelijke regeling, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. Mocht u vragen hebben over gemeenteregelingen, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Kort via 14 0162 of per mail via n.dekort@geertruidenberg.nl.