Omgevingsvisie: Samen de ruimte máken!

De omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staan de kenmerken en waarden van onze gemeente nu én de ambities voor de toekomst (strategische langetermijnvisie).
 • Kenmerken en waarden zijn bijvoorbeeld:
  • de cultuurhistorie van Geertruidenberg
  • de gezellige winkels in Raamsdonksveer
  • het open agrarische landschap van het buitengebied.
 • In deze visie kijken we naar de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.
 • De visie geeft aan waar kansen en ontwikkelingen mogelijk zijn en waar u als bewoner, bedrijf of organisatie initiatief kan nemen.
 • Iedere gemeente maakt ook een omgevingsplan. Deze bevat regels en afspraken per gemeente over de fysieke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen.
 • De omgevingsvisie komt voort uit de omgevingswet.

Per gebied maken we keuzes

 • In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Maar ook over de grote veranderingen; er komen steeds meer ouderen in vergelijking met jongeren, het klimaat verandert en daar moeten we wat mee.
 • Daarnaast gaan we ook over op nieuwe, duurzame energiebronnen, moet de landbouw in de toekomst anders en gaan we steeds meer zaken digitaal regelen. Dit zijn allemaal veranderingen waar de omgevingsvisie straks op in moet spelen.
 • In de omgevingsvisie kijken we niet meer apart naar verschillende thema’s, bijvoorbeeld alleen naar groen, of alleen naar parkeren. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. En daar koppelen we doelen en ambities aan. De visie vormt straks de basis voor de invulling van andere middelen van de wet: programma's, het omgevingsplan en vergunningen.

Digitaal bekijken | neem contact op als u vragen heeft

U kunt onze omgevingsvisie digitaal bekijken. 

Heeft u problemen met het digitaal bekijken van de omgevingsvisie? Of heeft u vragen over deze visie? Neem dan contact met ons op via: omgevingsvisie@geertruidenberg.nl of bel het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 140162.

Omgevingsvisie Geertruidenberg

In de digitale omgevingsvisie maken we een uitgebreide uitwerking per gebied. Er is ook een samenvatting met de uitgangspunten en ambities van de omgevingsvisie:

Samenvatting

Aanpak en proces omgevingsvisie Geertruidenberg 2019-2021

Eind 2019 gingen we in gesprek met o.a. inwoners en ondernemers. We organiseerden diverse VisieCafés waarbij de aanwezigen over verschillende thema's binnen de omgevingsvisie met elkaar in gesprek gingen. U kunt in de verslagen teruglezen wat er is besproken. Ook zijn er verschillende themasessies met de gemeenteraad. Benieuwd welke keuzes de raad op 22 juni maakte? U kunt sessie terugkijken. De inbreng nemen we mee bij de uitwerking van de omgevingsvisie.

Samen met de gemeenten Drimmelen en Altena werd een klankbordgroep van ketenpartners opgericht. Deze organisaties denken met de gemeenten mee om zo tot een goede omgevingsvisie te komen. Iedere gemeente maakt een eigen visie, maar door samen te werken zorgen we ervoor dat deze wel regionaal is afgestemd. De volgende organisaties nemen deel aan de klankbordgroep:

 • Omgevingsdienst
 • GGD West-Brabant
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Buurgemeenten, Drimmelen, Altena, Dongen, Dordrecht, Moerdijk, Waalwijk en Oosterhout,
 • Rijkswaterstaat
 • Thuisvester
 • Veiligheidsregio Midden- en Westbrabant
 • Provincie Noord-Brabant
 • Regio West-Brabant
 • Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg
 • Verenigde ondernemers Geertruidenberg
 • ZLTO Nederland
 • Parkschap NP de Biesbosch
 • Brabant Water N.V.
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Staatsbosbeheer

Updates proces

Update 4 juni 2021

De gemeenteraad nam op 3 juni een besluit over de omgevingsvisie. Deze is nu definitief vastgesteld.

Update 20 april 2021

De zienswijzen zijn verwerkt en de omgevingsvisie is op 13 april behandeld in het college. Op 20 mei wordt de omgevingsvisie besproken in de discussieraad en de gemeenteraad neemt hierover op 3 juni een besluit.

Update 28 januari 2021

Inmiddels is de inzagetermijn verlopen en is het niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-omgevingsvisie en de omgevingseffectrapportage.
Na 15 februari ontvangen de indieners van een zienswijze een inhoudelijke reactie en laten we weten wat we met de zienswijzen hebben gedaan.
We verwachten dat de vast te stellen omgevingsvisie en omgevingseffectrapport op 2 maart a,s. in het college worden behandeld. Na akkoord van het college worden de visie en het rapport op 8 april voorgelegd aan de Raad.  

Update 16 december 2020

In 2020 is de omgevingsvisie uitgewerkt. Hierin is de opbrengst van de VisieCafés met inwoners en ondernemers meegenomen. Samen met de gemeenten Drimmelen en Altena werd een klankbordgroep van ketenpartners opgericht. Ketenpartners zijn bijvoorbeeld de Milieudienst, de GGD, buurgemeenten en het Waterschap. Deze organisaties dachten met de gemeenten mee om zo tot een goede omgevingsvisie te komen. En er werd een omgevingseffectrapport (OER) gemaakt. Aan de gemeenteraad werden diverse dilemma’s voorgelegd. Het resultaat van dit traject is een ontwerp-omgevingsvisie die op 8 december door het college van B & W van de gemeente Geertruidenberg is vrijgegeven voor publicatie. De documenten liggen van 16 december tot 26 januari ter inzage en u kunt hierop reageren met een zienswijze.