Publieksversie besluitenlijst 7 juni

Gepubliceerd op wo, 15-06-2022 - 14:30

Inkoop- en aanbestedingsbeleid dienstovereenkomst verzekeringsmakelaar

Het college heeft besloten gedeeltelijk af te wijken van het inkoopbeleid bij de aanbesteding van deĀ Dienstverleningsovereenkomst met Insurance Managers. De reden hiervoor is dat deze makelaarsdienst noodzakelijk is om een brandverzekering af te kunnen sluiten voor de gebouwen en inventarissen van de gemeente en de scholen. De gemeente heeft zelf geen toegang tot de assurantiemarkt van de brandverzekeraars.

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer 2022

Besloten is de beleidsregels die horen bij de verordening Bekostiging Leerlingenvervoer aan te passen. Door de aanpassing sluiten de beleidsregels nu weer volledig aan op de inhoud van de verordening. Dit was nodig omdat het college van B&W eerder, op 21 april 2022, een nieuwe verordening vaststelde.

De verordening geldt voor alle leerlingen die een bekostiging van het leerlingenvervoer aanvragen. De beleidsregels zijn nodig om (relatief) veel voorkomende situaties eenduidig te kunnen beoordelen.

Principeverzoek bouw woning Oude Stadsweg

Het college van B&W nam een principebesluit voor het bouwen van een nieuwbouwwoning in de noordwestelijke hoek van het perceel Oude Stadsweg 1 in Geertruidenberg, het perceel van villa Pinksterbloem. De eigenaar heeft een ruimtelijke en cultuurhistorische onderbouwing laten opstellen, waaruit blijkt dat het oprichten van een nieuwe woning op het perceel voorstelbaar is.

Het bouwen van een woning op dat perceel past nu nog niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. De volgende stap is daarom dat de aanvrager een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing laat opstellen en de benodigde onderzoeken laten doen. De gemeente beoordeelt vervolgens het bestemmingsplan/de ruimtelijke onderbouwing en brengt deze in procedure. Daarna volgt pas een definitief besluit of de nieuwbouw kan plaatsvinden.

Voortgang inkoop jeugdhulp regio WBO

De juiste en beste hulp nabij voor de jeugdige, met de insteek om het kind 'zo thuis mogelijk te laten opgroeien'. Dat doel staat voor alle partijen in de jeugdhulpregio West-Brabant Oost (gemeenten: Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) voorop. En we willen dit organiseren binnen het beschikbare budget. Daarom hebben we eerder samen met de jeugdhulpregio WBO een inkoopstrategie 2023 vastgesteld.

Regio WBO gaat nu meer tijd nemen voor het inkoopproces, zodat er samen met het veld zaken concreter uitgewerkt kunnen worden om straks de nieuwe inkoop voor 2024 succesvol vorm te geven. De inhoudelijke koers blijft staan.