Publieksversie besluitenlijst 5 oktober

Gepubliceerd op wo, 13-10-2021 - 00:00

Ventilatiesubsidie voor scholen

De gemeente heeft voor 5 scholen een subsidieaanvraag “Specifieke uitkering ventilatie in scholen” (SUVIS) ingediend bij de Rijksoverheid. Alle ingediende subsidieaanvragen zijn toegekend.

Het gaat om aanpassingen bij: het Dongemond college (2 gebouwen: het Havo-VWO-gebouw en het VMBO-gebouw), Basisschool De Hoge Waai, Stichting Uniek: Basisschool De Ruif en Basisschool De Wilsdonck. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 800.000.

SUVIS  is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat hierbij vooral om de financiering van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen. Gemeenten konden de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Scholeneiland Hooipolder

De schoolbesturen van basisscholen De Schoof, De Ruif en De Radonkel in Raamsdonksveer gaan onderzoeken of huisvesting van de scholen onder één dak haalbaar is. Het college vraagt de raad voor dit onderzoek een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen.

De 3 scholen en de betreffende kindpartners zouden samen het Integraal Kind Centrum (IKC) Scholeneiland Hooipolder vormen. Het is de bedoeling dat de basisscholen hun eigen identiteit en zelfstandigheid behouden, zodat er voldoende keuzemogelijkheden blijven voor ouders.

De schoolbesturen Uniek, Bravoo en PCPO Midden-Brabant en de kindpartners willen samen met de gemeente een plan maken voor een duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor het scholeneiland in Raamsdonksveer, eventueel met een gymzaal.

Ontwerpbestemmingsplan Theresiakwartier

Zorginstelling Prisma en Rezidenz Development zijn al even bezig met hun plannen voor de nieuwbouw van hun zorggebouwen en de gedeeltelijke herontwikkeling van het terrein aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar om ter inzage gelegd te worden. Hiermee start de formele bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat iedereen 6 weken de gelegenheid krijgt om op het bestemmingsplan te reageren.

Nieuwe inzamelen afval

De overgang naar een nieuwe manier van inzamelen is in volle gang. De eerste stap is de overgang van het inzamelen van restafval met minicontainers aan huis naar inzameling via ondergrondse containers in de wijk. Als eerste gebied is de kern Geertruidenberg aan de beurt. Drie wijken in deze kern stappen

De locaties voor de ondergrondse containers zijn vastgesteld door het college van B&W. Vooraf zijn de mogelijke locaties tijdens informatieavonden voorgelegd aan inwoners. Hun reacties zijn meegewogen in de keuze van de definitieve locaties. Ook is rekening gehouden met factoren als verkeersveiligheid, bomen en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond.

Herontwikkeling Kasteellaan 21 in Raamsdonksveer

Fitnesscentrum en Koloszaal verhuist in 2022 naar een nieuwe locatie in Geertruidenberg. Het gevolg hiervan is dat de locatie aan de Kasteellaan herontwikkeld kan worden. In de startnotitie ‘Woningbouw Koloszaal, Kasteellaan 21’ zijn de regels en voorwaarden vermeld waaraan deze ontwikkeling moet voldoen. Ter voorbereiding hierop starten we met een planologische procedure voor de bouw van 56 appartementen voor verschillende doelgroepen.