Publieksversie besluitenlijst 30 januari

Gepubliceerd op

Evaluatie jaarwisseling 2023-2024

De jaarwisseling 2023-2024 werd traditiegetrouw weer gevierd met feesten en vuurwerk. Net als vorig jaar zijn er door de gemeente vuurwerkvrije zones aangewezen. Buiten deze zones was het toegestaan om van 18.00 uur 31 december 2023 tot 02.00 uur 1 januari 2024 vuurwerk af te steken. Helaas is er ook (voorafgaand aan) deze jaarwisseling sprake geweest van overlast en vernielingen. Naar aanleiding hiervan is er een evaluatie opgesteld waarbij gekeken is naar de ervaring van vuurwerkvrije zones, de werkwijze van onze boa’s en het totaalbedrag van de vuurwerkschade. Door te evalueren wordt de aanpak voor de volgende jaarwisseling verbeterd. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze inwoners zo min mogelijk vuurwerkoverlast ervaren rond de jaarwisseling.

Evaluatie pilot programmatisch werken

Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van programmatisch werken binnen de gemeente Geertruidenberg. Het college geeft het DT de opdracht de komende jaren de aanbevelingen uit de evaluatie verder uit te voeren. Het programmatisch werken draagt bij aan de optimalisering van onze dienstverlening richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. 

Herinrichting Mr. Simon Buijsstraat Geertruidenberg

Het college van B&W heeft besloten het project herinrichting Mr. Simon Buijsstraat Geertruidenberg voorlopig te gunnen aan de laagste aanbieder. Als er geen bezwaren volgen, gunnen we de werkzaamheden definitief.

Gunning onderhoud pompen en gemalen 2024-2028

Het college van B&W heeft besloten de het onderhoud va de pompen en gemalen voorlopig te gunnen aan de laagste aanbieder. Het gaat hierbij om het onderhoud van gemalen en de (druk)riolering in het buitengebied. Als er geen bezwaren volgen, gunnen we de werkzaamheden definitief. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar tot maart 2026 en kan daarna nog twee keer met één jaar verlengd worden.         

Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving gemeente Geertruidenberg 2024

Het college van B&W heeft het Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving gemeente Geertruidenberg 2024 (PUH) vastgesteld voor 2024. Dit is een jaarlijkse verplichting. Het PUH is de concrete uitwerking van de Uitvoering en handhavingsstrategie 2023-2028 (U&HS). Het omschrijft op hoofdlijnen de inzet van capaciteit, instrumenten en bestuurlijke maatregelen. In de PUH staan de voorgenomen werkzaamheden beschreven op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving. Deze werkzaamheden worden ook wel de ‘VTH-taken’ genoemd. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de veiligheid en leefbaarheid en duurzaamheid in de samenleving te beschermen.

Leerlingenvervoer naar Oekraïne school

Het college besluit om de hardheidsclausule uit de verordening voor het leerlingenveroer toe te passen voor de Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar die bij Curio in Breda Oekraïens onderwijs volgen omdat zelfstandig reizen met het openbaar vervoer in de praktijk niet haalbaar blijkt.

Faillissementsaanvraag jeugdhulpaanbieder

Een jeugdhulpaanbieder heeft faillissement aangevraagd. De regio WBO stemt in met een gecontroleerd faillissement. Regio WBO geeft de curator de opdracht om een geschikte overname kandidaat te zoeken. Op deze manier zorgen we ervoor dat de zorg door kan gaan.

Dag van de Vrijwilliger

Het college van B&W besluit een “Dag van de Vrijwilliger” te organiseren. Tijdens deze dag zetten we actieve vrijwilligers uit de gemeente in het zonnetje. We doen dit met een bijeenkomst met een open karakter, waarbij er zowel plek is voor waardering, ontmoeting, kennisdeling en gezelligheid. Tevens wordt de website “Geertruidenberg voor Elkaar” gepresenteerd, een initiatief van Surplus en de gemeente.