Publieksversie besluitenlijst 27 september

Gepubliceerd op wo, 05-10-2022 - 00:00

Verbonden partijen beleidskaders 2024

Gemeente Geertruidenberg neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld de GGD, de Veiligheidsregio en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het college heeft de financiële en beleidsinhoudelijke kaders vastgesteld waaraan de Verbonden Partijen zich moeten houden bij het opstellen van hun begroting 2024. Op 10 november neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Toekenning subsidietender Welzijn

Het aantal ondersteuningsvragen van inwoners over zorg en welzijn in onze gemeente neemt toe. De vragen worden steeds ingewikkelder. Het aanbod in onze gemeente is versnipperd. Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente in maart 2022 besloten om één organisatie te gaan subsidiëren om de belangrijkste welzijnstaken in onze gemeente te vervullen. Op 27 september besloot het college van B&W om Surplus Welzijn de komende 4,5 jaar een subsidie te verlenen voor de uitvoering van de basisvoorziening Welzijn. Dit betekent dat Surplus Welzijn vanaf 1 juli 2023 de professionele welzijnsorganisatie in onze gemeente is. Surplus Welzijn heeft met de andere huidige welzijnsorganisaties (Trema Welzijn en MEEPlus) al afspraken gemaakt over de overname van activiteiten en medewerkers van Trema (inclusief vrijwilligers) en onderaannemerschap (MEE). Zodat de inwoners een kwalitatief goede dienstverlening behouden. Ook ligt er een goede basis om deze de komende jaren verder te verbeteren.

Actualisatie evenementenbeleid

Gemeente Geertruidenberg gaat haar evenementenbeleid actualiseren. Met het actualiseren van het beleid wil de gemeente duidelijke kaders en richtlijnen geven aan zowel organisatoren als omwonenden, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en er duidelijke belangenafwegingen gemaakt kunnen worden. We stellen het beleid in 2023 vast. Het doel van het beleid is een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke samenhang, het stimuleren van de lokale economie, het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeente en een balans te vinden tussen de verschillende belangen.