Publieksversie besluitenlijst 24 mei

Gepubliceerd op wo, 01-06-2022 - 14:30

Dienstverleningsovereenkomst Werkgeversservicepunt Dongemond 2022 – 2025

Gemeente Geertruidenberg werkt regionaal samen om werkzoekenden aan een baan te helpen en vacatures bij werkgevers ingevuld te krijgen. De uitvoering van deze wettelijke taak ligt bij het Werkgeversservicepunt Dongemond. De afspraken hierover liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst. De looptijd van de huidige overeenkomst is verlopen. Daarom is een nieuwe geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst 2022-2025 opgesteld.

Extra budget ‘het Nieuwe inzamelen’

Het budget voor het project “het Nieuwe Inzamelen” blijkt niet toereikend. Om de werkzaamheden volgens planning uit te voeren is een aanvullend krediet noodzakelijk. Dat vragen we aan de raad. Ondanks deze extra uitgaven blijven de tarieven voor afval naar verwachting gelijk.

Crisisinterventieteam Jeugdhulpregio WBO

Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan voor de organisatie van een Crisisinterventie team in de Jeugdhulpregio WBO. Deze is (per 1 juli 2022) 24/7 bereikbaar en beschikbaar is in situaties die onmiddellijke uitvoering vragen.

Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie (RES)

16 regiogemeenten, 2 waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis werken samen aan het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie (RES). Een onderdeel hiervan is “Lokaal Eigenaarschap”. De in de RES deelnemende partijen willen bevorderen dat ten minste 50% van de opbrengsten van duurzame energie-opwekking ten goede komt aan lokale inwoners. Om inwoners te helpen in de professionele opzet van projecten wordt nu het Fonds versnelling RES West-Brabant opgericht, kortweg FRES-WB. FRES-WB biedt kennis en ondersteuning aan bewonersinitiatieven die een gezamenlijk energieproject willen opstarten of willen deelnemen in een groter project. De ondersteuning bestaat zowel uit een financiële bijdrage als inhoudelijke expertise.

De middelen die FRES-WB beschikbaar stelt, kunnen worden verdubbeld met een bijdrage vanuit het Rijk. Na instemming van alle deelnemers gaat het FRES-WB naar verwachting in november 2022 van start.

Bestemmingsplan A27 - Geertruidenberg

Het bestemmingsplan BP A27 - Geertruidenberg gaat over de verbreding van de snelweg A27 en de reconstructie van knooppunt Hooipolder. De aanpassingen zijn nodig om een snellere verkeersstroom te garanderen. De huidige verkeerslichten bij het knooppunt gaan gedeeltelijk  verdwijnen en o.a. een nieuwe verbindingsboog vanaf de A59 naar de A27 in noordelijk richting moet  filevorming tegengegaan. Het bestemmingsplan is de planologische vertaling van het onherroepelijke Tracébesluit dat de minister in 2018 heeft genomen. Aan de raad wordt nu voorgesteld om het bestemmingsplan en het Esthetische Programma van Eisen als beeldkwaliteitsplan vast te stellen.  Dit laatste is nodig om een welstandskader te hebben waar bruggen, geluidsschermen en andere kunstwerken aan getoetst kunnen worden.

Verder besloot het college:

  • in te stemmen met de aanschaf van prepaid betaalkaarten voor de verstrekking van een financiële toelage aan de vluchtelingen uit Oekraïne.