Publieksversie besluitenlijst 2 mei

Gepubliceerd op wo, 10-05-2023 - 14:30

Informatiebeveiliging

In de afgelopen periode zijn op het gebied van informatiebeveiliging verschillende evaluaties uitgevoerd. Hierbij is beoordeeld in hoeverre de gemeente Geertruidenberg voldoet aan de (wettelijke) normen die gelden voor informatiebeveiliging. De resultaten van deze evaluaties zijn ter beoordeling voorgelegd aan het college. Hierover worden de gemeenteraad, de landelijke toezichthouders en het ministerie van BZK geïnformeerd.

Afwijking inkoopbeleid voor begeleiding bouw Sporthal Parkzicht

Om ervoor te zorgen dat de realisatiefase van de bouw van de nieuwe sporthal soepel verloopt besloot het college af te wijken van het gemeentelijk Inkoopbeleid en de opdracht voor de begeleiding te gunnen aan het bureau dat ook de eerste fase heeft begeleid.

Aanpassing reiskostenvergoeding Bijzondere Bijstand en Participatiewet

De reiskostenvergoeding voor bepaalde reiskosten vanuit de bijzondere bijstand en voor re-integratietrajecten wordt verhoogd naar het bedrag voor de maximale belastingvrije kilometervergoeding: € 0,21 (het was € 0,19).

Budgethoudersregeling

Het college en de burgemeester hebben de budgethoudersregeling 2023 vastgesteld. Met dit besluit worden verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor budgetten gegeven aan medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Door het geven van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan medewerkers wordt de deskundigheid van het ambtelijk apparaat optimaal benut.

Gebruik historische haven en aanlegplaatsen binnenvaartschepen

Het college nam een besluit over nieuwe concept-regelingen voor het gebruik van de historische haven en de aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen. De bestaande Regeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg 2019 moest geactualiseerd worden en ook voor het gebruik van de historische haven was er behoefte aan een regeling. De concept-regelingen worden voor inspraak ter inzage gelegd.

Meerjaren beleidsstukken

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt iedere vier jaar een beleidsplan, een regionaal crisisplan en een regionaal risicoprofiel vast. Deze plannen staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden aan elkaar en aan het oefenbeleidsplan en het dekkings- en spreidingsplan. In de plannen staat beschreven waaraan we de komende periode extra aandacht geven en wat de veiligheidsregio wilt bereiken. De plannen worden voorgelegd aan de 24 gemeenteraden uit de regio. Nadat de gemeenteraden akkoord zijn met de plannen, worden deze definitief vastgesteld.