Publieksversie besluitenlijst 2 juli

Gepubliceerd op

(Voorlopige) gunning opdracht leveren en vervangen minicontainers

Het college heeft besloten om de opdracht voor het leveren en vervangen van de GFT+e en restafval minicontainers (voorlopig) te gunnen aan SULO Nederland B.V. uit Ittervoort. Het vervangen van de minicontainers zal uitgevoerd worden in september t/m november 2024. Alle inwoners zullen hier t.z.t. bericht over ontvangen.
 

Aanvullende toegangscontrole milieustraat

Het college heeft besloten om de toegangscontrole op de milieustraat uit te breiden. Vanaf 1 oktober moeten inwoners naast een identificatiebewijs ook een milieupas scannen om toegang te krijgen tot de milieustraat. Hiermee kunnen we de toegang tot de milieustraat beter reguleren en zorgen we ervoor dat de milieustraat alleen toegankelijk is voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Huishoudens die op dit moment nog geen milieupas hebben, ontvangen binnenkort een nieuwe milieupas per brief. Op Geertruidenberg.nl/afval vindt u meer informatie over de milieustraat.

Gunning reinigen en inspecteren riolering 2024-2028

Onze overeenkomst voor het reinigen van de riolering loopt af. We hebben daarom een nieuwe aanbesteding doorlopen. Het college van B&W heeft besloten om de werkzaamheden voorlopig te gunnen aan Vandervalk+Degroot B.V. Als er geen bezwaren volgen, gunnen we de werkzaamheden over drie weken definitief. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en kan daarna nog tweemaal met één jaar verlengd worden.

Vaststelling Nadere regels Re-integratievoorzieningen Participatiewet 2024

Het huidige 4e Gewijzigde uitvoeringsbesluit re-integratievoorzieningen Participatiewet 2018 gemeente Geertruidenberg dateert van 2018 en is verouderd. Landelijke wetgeving, maar ook lokale omstandigheden en gewijzigde casuïstiek, maakte het noodzakelijk dit Uitvoeringsbesluit aan te passen. Door de vaststelling van deze nadere regels is het lokaal beleid weer volledig up-to-date en worden de te nemen besluiten weer volledig gedekt worden door ons lokale regelgeving. De nadere regels worden gepubliceerd op overheid.nl en bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl)

Realiseren kindcentrum op perceel Oude Stadsweg 1 in Geertruidenberg

De gemeente heeft een verzoek ontvangen om een ‘kindcentrum’ te mogen realiseren in de noordwestelijke hoek van het perceel Oude Stadsweg 1 in Geertruidenberg. In het gebouw worden kinderen met een beperking kort opgevangen om de ouders van die kinderen te ontlasten van hun dagelijkse zorgtaak. Het kan gaan om alleen dagopvang, maar ook om opvang met overnachting. Er kunnen maximaal vier kinderen met een beperking tegelijk opgevangen worden. Het bouwen van een kindcentrum op het perceel past niet binnen de regels van het (tijdelijke) Omgevingsplan. We hebben het college gevraagd om een principebesluit te nemen voor medewerking aan het verzoek. Tevens wordt de gemeenteraad om advies gevraagd. Om medewerking te kunnen verlenen moet een planologische procedure worden doorlopen.

Overig:

Volmacht budgethouder project Buitengebied Raamsdonk (A27)