Publieksversie besluitenlijst 19 april

Gepubliceerd op do, 28-04-2022 - 00:00

Convenant groene handhaving

Op 22 maart 2022 stemde het college in met het regionale Convenant Groene Handhaving. Dit convenant heeft als belangrijkste doel dat buitengewoon opsporingsambtenaren Domein II (groene BOA’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.

Het optreden van BOA’s is wettelijk gezien beperkt tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever. Het convenant maakt het mogelijk dat organisaties in Noord-Brabant samen zo effectief mogelijk kunnen optreden tegen misstanden in het buitengebied en natuurgebieden omdat overtreders zich niet aan bestuurlijke grenzen houden.

Naast gemeenten, waterschap en terreinbeheerders nemen ook het Openbaar Ministerie, politie en andere BOA-werkgevers in Noord-Brabant deel aan dit convenant.

Inkoopstrategie en regiovisie jeugdhulp WBO

De juiste en beste hulp voor onze jeugd, zo dichtbij mogelijk en zo thuis mogelijk. Dát doel staat voor alle betrokken partijen in jeugdhulpregio West Brabant Oost centraal. Die partijen zijn bijvoorbeeld gemeenten, jeugdhulpaanbieders, verwijzers, ketenpartners en onderwijs.

We vinden het belangrijk dat jeugdigen en gezinnen weten waar zij terecht kunnen. En zij moeten deskundige ondersteuning van professionals krijgen voor hun vraagstukken en problemen. Het moet niet uitmaken waar je als jeugdige aanklopt voor hulp, iedereen moet benaderd worden vanuit dezelfde visie en aanpak. Om dit te bereiken werkt onze gemeente al sinds 2015 samen in de regio West Brabant Oost. Dit zijn de gemeente Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Deze gemeenten willen nu een verdere verbeterslag maken, waarbij we onze ervaringen en nieuwe ontwikkelingen meenemen. Daarom is de Regiovisie Jeugdhulpregio WBO opgesteld. Eén van de uitgangspunten is het zorgen voor een intensievere samenwerking tussen alle partijen. Zo kan de kwaliteit en effectiviteit van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp verder verbeteren. In de visie staat ook beschreven op welke manier we onze regionale samenwerking in de toekomst willen vastleggen (governance) en dat we de inkoop (contractering) van jeugdhulp willen veranderen. De nieuwe contractperiode gaat in op 1 januari 2023. Dit is het moment dat de meeste lopende contracten aflopen. We zetten met deze wijze van aanbesteden een grote stap in het beoogde transformatieproces en dit doen we in een kort tijdsbestek. Ook voor de jeugdhulpaanbieders biedt de regionale binding en inkoop voordelen, omdat deze zorgt voor een meer efficiënte en effectieve werkwijze.

Aanvraag voorbereidingskrediet Sporthal en scholen (IKC) Parkzicht

De komende jaren wordt locatie Parkzicht verder ontwikkeld. Er worden een Integraal Kind Centrum en een sporthal gebouwd. Hierdoor moet de openbare ruimte opnieuw worden ingericht, zoals het aanleggen van parkeerplaatsen. Om dit voor te bereiden vraagt het college de gemeenteraad nu om krediet beschikbaar te stellen.

Ligplaatsen historische haven

We breiden de historische haven aan de Timmersteekade in Geertruidenberg uit met één en mogelijk twee nieuwe ligplaatsen voor historische schepen. We starten hiervoor een vergunningentraject. Dit duurt ca. een jaar. Op deze manier willen we de historie van de gemeente Geertruidenberg behouden en waarborgen.

Borgstelling LTV

Tennisvereniging LTV heeft de gemeente gevraagd borg te staan voor het aanleggen van drie padelbanen en het renoveren van het dak van het paviljoen en zeven Smash Court banen en het vernieuwen van het terras en het hekwerk. Het gaat om een bedrag van € 410.000,-, waarvan Stichting Waarborgfonds Sport ook 50% garant staat. Op het bestaande sportcomplex komen drie padelbanen in de plaats van twee tennisbanen. Padel is één van de snelst groeiende sporten van Nederland. Het lijkt op tennis, maar wordt gespeeld in een afgesloten kooi. Het veld is kleiner, en spelers kunnen de wanden van de kooi gebruiken. Naast de aanleg van de padelbanen wil de vereniging het dak van het paviljoen, het terras, het hekwerk rondom de banen, het straatwerk en zeven Smash Court tennisbanen renoveren. Het college heeft besloten om in te stemmen met het raadsvoorstel, omdat LTV een financieel gezonde vereniging is, padel een van de snelst groeiende sporten in Nederland is, en LTV zorgt voor financiering.

Plan voor bouwwerk Spoorpark ter herinnering aan het station met plein

De Stichting Spoorbrug Geertruidenberg heeft een plan ingediend ter herinnering aan het vroegere station. Het gaat om een stationsplein en een bouwwerk, een klein stationnetje. Door het plein nu al aan te leggen zijn de contouren van het stationsplein al zichtbaar en wordt er een eerste stap gezet voor het realiseren van het totale plan.

Verlenging aanwijzing SLOG

Het college stelt aan de raad voor om de SLOG opnieuw als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Geertruidenberg aan te wijzen. Deze verlenging is voor vijf jaar

Vestigen zakelijk opstalrecht

Tennet gaat de bestaande 150 kv lijn die dwars door de gemeente Geertruidenberg loopt en diverse woongebieden doorsnijdt afbreken en ondergronds brengen (nieuw tracé). Normaliter ontvangt de eigenaar van de grond een eenmalige vergoeding voor het meewerken aan de uitvoering en de vestiging van het opstalrecht. Tennet heeft gemeente verzocht af te zien van deze vergoeding, omdat de verplaatsing van de 150 kv op verzoek van de gemeente geschiedt en voor rekening van Tennet komt. Gemeente gaat hiermee akkoord.