Publieksversie besluitenlijst 16 november

Gepubliceerd op wo, 24-11-2021 - 00:00

Nieuwe wet Inburgering

1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze wet heeft als doel om inburgeraars zo snel en zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Bij voorkeur via (betaald) werk. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Geertruidenberg beleidsregels opstellen en de afstemmingsverordening participatiewet, IOAW en IOAZ aanpassen. Deze maken voor zowel de gemeente als voor de inburgeraar duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten en wat de consequenties zijn als verplichtingen niet worden nagekomen. Deze gaan in vanaf 1 januari 2022 en worden gepubliceerd op overheid.nl en in de Langstraat, zodra het college en de gemeenteraad hebben besloten.

Verkoop Schattelijn en Markt 32-38

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de panden aan de Markt 32-38 en de Schattelijn te verkopen aan Monumentaal Geertruidenberg B.V. De initiatiefnemers hebben met hun plannen, genaamd ‘Warm en goed’ meegedaan aan de openbare procedure om de panden op afstand te zetten. Hun plannen zijn als beste beoordeeld door een burgerpanel en een gemeentelijke selectiecommissie.

Bestemmingsplanprocedure Burgemeester Prinssenlaan 1-5

Op de locatie Burgemeester Prinssenlaan 1-5 in Raamsdonksveer is het voormalige autobedrijf gesloopt. Er is een bestemmingsplan in procedure gebracht om het oprichten van een woning op de vrijgekomen locatie mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt dit daarna weer 6 weken ter inzage gelegd. Als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen, dan kunt u nog beroep instellen.

Laadpunten voor elektrische auto’s

De gemeente Geertruidenberg heeft ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Elektrische auto’s zien wij als een belangrijke ontwikkeling om deze ambities te verwezenlijken. Om een dekkend netwerk te krijgen in onze gemeente moeten we 120 laadpalen plaatsen. Op dit moment zijn er 28. Daarom gaan we voor 2026 92 laadpalen bij plaatsen. Voor het plaatsen van de laadpalen spreken we “spelregels af. Zo zorgen we ervoor inwoners, forenzen en bezoekers voldoende laadpunten ter beschikking hebben. Het netwerk wordt de komende jaren verder uitgebreid. In 2030 willen we 296 laadpunten hebben.

Overname gymzaal De Brug in Raamsdonksveer

Momenteel wordt er in gymzaal De Brug alleen gesport door de schoolgaande kinderen. Omdat gymzaal De Brug binnen afzienbare tijd toch in bezit zou terugvallen naar de gemeente (na realisatie van een sportvoorziening aan de Parklaan), kiest het college ervoor om de gymzaal al eerder over te nemen. Lokale (sport)verenigingen, die al langer op zoek zijn naar een geschikte locatie voor hun activiteiten, kunnen daarna de gymzaal van de gemeente huren in de avonduren.

Overige onderwerpen op de agenda van het college van 16 november

  • Opdracht verstrekken aan Straatbeeld online voor een nieuw systeem voor meldingen over de openbare ruimten.
  • Tussenrapportage 3. Het college heeft de tussenrapportage goedgekeurd.