Publieksversie besluitenlijst 15 november

Gepubliceerd op wo, 23-11-2022 - 14:30

Verordeningen en gemeentelijke belastingen 2023

Het college van B&W heeft de legesverordening en tarieventabel voor de gemeentelijke belastingen aangepast. Deze aanpassingen worden voorgelegd, waarna de raad hiermee kan instemmen. Als dit het geval is, gaan deze legesverordening en tarieventabel in met ingang van 1 januari 2023.

Aanpak jeugdhulp met regio

We organiseren de jeugdhulp voor inwoners in samenwerking met de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen en Oosterhout. De 5 gemeenteraden hebben de regiovisie inmiddels vastgesteld. De koers en de richting van de verandering zijn daarmee bepaald. We gaan nu de strategie verder uitwerken.

Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp

De gemeente Geertruidenberg werkt samen met gemeenten Altena, Breda, Drimmelen en Oosterhout om de jeugdhulp voor inwoners te organiseren. De huidige Dienstverleningsovereenkomst 2022 eindigt op 31 december. Vanaf 1 januari 2023 gaan we een nieuwe overeenkomst voor twee jaar aan, de Dienstverleningsovereenkomst Regio West-Brabant Oost Jeugdhulp 2023-2024.

Raadsvoorstel nieuwe verordening jeugdhulp

Als gevolg van de oprichting van actuele jurisprudentie, de nieuwe regiovisie jeugd WBO en praktijkervaringen blijkt de huidige verordening jeugdhulp een aantal tekortkomingen te hebben. Om deze redenen is besloten om de gemeenteraad voor te stellen de verordening opnieuw te actualiseren.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Het college van B&W heeft de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vastgesteld. Deze verordening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad instemt gaat de verordening in met ingang van 1 januari 2023.

Zienswijze gemeente over beschermingszones dijken

Ruim een maand geleden paste Waterschap Brabantse Delta de beschermingszones van dijken binnen de gemeente aan. Deze aanpassing heeft inwoners, ondernemers en gemeentelijke projecten benadeeld. In sommige gevallen is het mogelijke financiële nadeel groot.

De gemeente begrijpt dat dijkversterkingen nodig zijn, maar vindt dat het Waterschap meer per situatie moet beoordelen wat een optimale aanpak is. Ook ontbreekt volgens ons  de noodzaak om de beschermingszones zo snel aan te passen. De dijken moeten namelijk pas in 2050 aangepast zijn. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar andere oplossingen. Daarom dient de gemeente een zienswijze in. Hierin roept zij op om de aanpassing aan te passen of nog niet uit te voeren tot er meer duidelijkheid is. De gemeente ziet graag dat eerst in overleg wordt bezien of er, zeker voor nu, andere passende oplossingen mogelijk zijn.

Overige onderwerpen:

Financiële tussenrapportage 2022-3

In deze rapportage geeft de gemeente Geertruidenberg aan waar het geld aan besteed gaat worden of reeds besteed is en hoe de gemeente aan dit geld gaat komen of is gekomen.

Management Letter en accountantsverslag 2021

De accountant oordeelt ieder jaar of de gemeente een getrouw en rechtmatig verslag van de uitgaven en inkomsten over een boekjaar heeft gemaakt. De accountant geeft daarbij een aantal aanbevelingen en verbeterpunten mee. De gemeente krijgt de gelegenheid om deze aanbevelingen op te pakken voor de komende jaarrekening van 2022 en de daarop volgende jaarrekeningen.