Publieksversie besluitenlijst 14 december

Gepubliceerd op wo, 22-12-2021 - 00:00

Uitbreiding duurzaamheidslening gemeente

Ons doel is een aardgasvrij Geertruidenberg in 2050. Daarom breiden we onze duurzaamheidslening uit met maatregelen die ervoor zorgen dat woningen aardgasvrijer worden. Denk hierbij aan het koken op inductie, aan zonneboilers of warmtepompen.

Transparantie over doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we als gemeente doen en willen hiervoor publiek verantwoording nemen. Daarom doen we vanaf 2023 één keer per twee jaar een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur over de uitvoering van taken of (onderdelen van) de organisatie. We informeren de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek.

Verkoop grond aan Enexis voor plaatsing verdeelstations

Enexis is op zoek naar locaties binnen onze gemeente om te werken aan de stabiliteit en de

toekomstbestendigheid van het stroomnetwerk. Dit is de reden dat twee percelen grond verkopen aan Enexis. Het gaat om de volgende locaties:

1. Van Wijngaardenstraat Raamsdonksveer

De grond ligt in de buurt van het busstation aan de Van Wijngaardenstraat. Enexis bouwt hier een transportverdeelstation. Enexis kleedt het verdeelstation aan met historische foto’s uit onze gemeente.

2. Parallelweg Geertruidenberg

Voor de kern Geertruidenberg heeft Enexis een locatie nabij de Parallelweg gevonden voor de oprichting van een verdeelstation.

Vaststelling bestemmingsplan Pastoor van den Broekstaat 1

Aan de Pastoor van den Broekstraat 2 in Geertruidenberg ligt een voormalig opslagterrein. Dit is aan de achterzijde van de Jubilee kerk. Dit opslagterrein geeft een erg rommelig beeld vanaf de straat. Passier Advies heeft de grond overgenomen van de voormalige eigenaar en wil de bedrijfsbestemming omzetten naar een woonbestemming. Op de plek van het voormalige opslagterrein komt nu één woonhuis. De historische schuur blijft behouden. Uiteraard moet het plan voldoen aan de opgenomen regels en randvoorwaarden uit het bestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester Moonshof Noord, Raamsdonk

Enkele jaren geleden is het plan Burgemeester Moonshof in Raamsdonk gerealiseerd. Aan de noordzijde van dit plangebied ligt nu nog een perceel braak. Hiervoor is nu een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van drie vrijstaande woningen op het perceel mogelijk maakt.

Informatiestation aan de Bastionstraat

Met behulp van subsidie vanuit de Zuiderwaterlinie plaatsen we een informatiestation aan de Bastionstraat langs het water. Het station krijgt het uiterlijk van een griendwerkershut; een verwijzing naar onze relatie met de Biesbosch en het schippersverleden van de gemeente. In het station kunnen de schippers straks ook hun fietsen stallen.

Grondprijzen 2022

Elk jaar stelt het college de grondprijzen vast voor de verkoop en verhuur van grond. Dit doen we aan de hand van het prijsindexcijfer van het CBS. Afgelopen jaar is het indexcijfer met 9,2% gestegen. Om grote stijgingen en dalingen in de grondprijs te voorkomen kiezen we er nu voor om de grondprijzen met 3,0% te verhogen. Het resterende deel van het prijsindexcijfer nemen we in de komende jaren mee.

Huisvestingsverordening

In opdracht van de gemeenteraad is onderzocht of we een Huisvestingsverordening kunnen instellen in onze gemeente. Hiermee kan 25% van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen aangeboden c.q. toegewezen worden aan inwoners met een aantoonbare maatschappelijke binding. De Huisvestingsverordening Geertruidenberg 2022 is nu vastgesteld door het college en wordt op

13 januari 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt op 27 januari een definitief besluit.

Verlenging overeenkomst specialistische jeugdhulp

De gemeente Breda verzorgt namens Regio WBO (de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen,

Geertruidenberg en Oosterhout) specialistische jeugdhulphulp. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn tussen gemeente Breda en Geertruidenberg liggen vast in de dienstverleningsovereenkomst Jeugd Regio WBO 2021. Deze overeenkomst wordt met één jaar verlengd.

Gemeentegarantie voor Ontmoetingscentrum Raamsdonk

De gemeenteraad besloot in juli van dit jaar een bijdrage te willen leveren aan de instandhouding van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk. Samen met Stichting Beheer Ontmoetingscentrum Raamsdonk, het bestuur, is een plan bedacht om het pand te renoveren en in oude staat te herstellen. Zo kunnen inwoners en clubs in Raamsdonk ook in de toekomst gebruikmaken van het gebouw. Om de exploitatie rond te krijgen draagt de gemeente via subsidie bij, de eerste twee jaar aan OMC en daarna aan de gebruikende organisaties. Ook gaat het OMC-bestuur een geldlening aan voor de renovatie. De bank eist dat de gemeente garant staat voor de lening. Op 1 juli 2021 ging de raad in principe al akkoord met de lening. Het college heeft besloten borg te staan voor de lening en vraagt de raad om wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken. De eerste resultaten van de verbouwing van het OMC zijn al zichtbaar. De komende jaren wordt de renovatie in fasen uitgevoerd. Een mooi resultaat voor de kern Raamsdonk dankzij de gezamenlijke aanpak door het OMC-bestuur en de gemeente.

Overige onderwerpen op de agenda van het college van 14 december

  • Controleprotocol Geertruidenberg 2021
  • Financiële Verordening gemeente Geertruidenberg 2022
  • Treasurystatuut 2022 gemeente Geertruidenberg