Publieksversie besluitenlijst 12 april

Gepubliceerd op wo, 20-04-2022 - 14:30

Geld voor proef met hybride werken voor medewerkers gemeente

Steeds meer organisaties werken hybride. Door de coronatijd is dit proces versneld. Om de werkplekken van de werknemers van de gemeente op kantoor en thuis zo goed mogelijk in te richten start de organisatie een intern proefproject. Voor de uitvoer van deze proef en het vervolg hierop is hardware zoals laptops, schermen en smartphones nodig. Hiervoor wordt geld (kredieten) beschikbaar gesteld.

Energietoeslag

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Voor alle huishoudens in Nederland wordt in 2022 de energiebelasting met ongeveer € 400,00 per huishouden verlaagd. Via de  energieleverancier horen inwoners wanneer zij het voordeel ontvangen.

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum (inkomen tot 120% bijstandsnorm) ontvangen via de gemeente een eenmalige extra energietoeslag van € 800,-.

Inwoners met een inkomen net boven 120% bijstandsnorm die moeite hebben met het betalen van de energierekening, kunnen mogelijk via de individuele bijzondere bijstand een tegemoetkoming aanvragen. We informeren onze inwoners over de energietoeslag via onze website, digitale nieuwsbrief, sociale media en weekblad De Langstraat.

Ontwerpbestemmingsplan A27

Het ontwerp bestemmingsplan gaat over de verbreding van de snelweg A27 en het knooppunt Hooipolder. De snelweg wordt breder en het knooppunt gaat op de schop om de verkeersstroom te verbeteren. De huidige stoplichten op het knooppunt verdwijnen grotendeels  en er komt een ‘fly over’ vanaf de A59 naar de A27, waardoor filevorming wordt tegengegaan. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een administratieve handeling, omdat het tracébesluit A27 al sinds 2018 onherroepelijk is. Het ontwerp bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage.

Definitief locatieplan ondergrondse containers Raamsdonksveer en Geertruidenberg

De gemeente maakt voor de inzameling van huishoudelijke afvalstromen gebruik van (onder)grondse verzamelcontainers. Na de kern Geertruidenberg gaat nu ook Raamdonksveer over op het ‘Nieuwe Inzamelen’. In de kern Geertruidenberg komen er nog enkele containers bij om bestaande knelpunten in de inzameling op te lossen. Die waren ontstaan doordat op 2 locaties plaatsing niet mogelijk was vanwege kabels en leidingen of de bestaande groenstructuur. Op een andere locatie blijkt dat de huidige capaciteit (1 container) onvoldoende is en plaatsen we een extra container op de bestaande locatie.

De ontwerp locatieplannen voor Raamsdonksveer en de aanvulling Geertruidenberg hebben de zienswijzeprocedure doorlopen. Het college heeft de zienswijzen behandeld en stelt nu de definitieve locatieplannen vast.

Nota bodembeheer

Het college stemde in met het ontwerp van de regionale Nota bodembeheer en legt deze voor belanghebbenden ter inzage. In de nota staat het beleid per gebied voor hergebruik en toepassing van grond. Op basis van de nota is duurzaam gebruik van licht verontreinigde grond mogelijk en is minder inzet van primaire grondstoffen nodig. Dit alles draagt bij aan een circulaire economie.