Publieksversie besluitenlijst 11 oktober

Gepubliceerd op wo, 19-10-2022 - 14:30

Begroting 2023

Het college is akkoord met de begroting 2023 en heeft deze aan de gemeenteraad aangeboden ter bespreking, behandeling en vaststelling in de discussieraad van 3 november en de besluitvormende raadsvergadering van 10 november a.s. Na vaststelling door de raad wordt de digitale versie van de begroting gepubliceerd op geertruidenberg.begrotingsapp.nl.

Verordening burgerparticipatie Geertruidenberg 2023

Het college stelde de Verordening burgerparticipatie Geertruidenberg 2023 vast. Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Versterking participatie is het van belang om de spelregels van participatie vast te stellen. Op die manier is het voor inwoners van Geertruidenberg duidelijk binnen welke kaders zij in het beleidsproces participeren, op welke wijze zij in verschillende fasen van het beleidsproces betrokken worden en wat zij daarvan mogen verwachten.

Verordening nadeelcompensatie Geertruidenberg 2023

Met het vaststellen van de verordening nadeelcompensatie Geertruidenberg 2023 worden de wettelijke regelingen geïmplementeerd. U kunt als burger schade ondervinden door handelen van de gemeente Geertruidenberg. In sommige gevallen heeft u recht op nadeelcompensatie. Op grond van deze verordening kunt u een verzoek voor nadeelcompensatie indienen.

Waarderingssubsidie en leges LTV

Op 2 juni nam de gemeenteraad een motie aan. Hierin vroeg de raad het college van B&W te onderzoeken of hij aan LTV één keer een subsidie van € 2.450 toe te kennen. Het college besloot de hardheidsclausule toe te passen en LTV een subsidie van € 2.450,- toe te kennen. Daarnaast verzocht LTV de gemeente om de legeskosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van 3 padelbanen ad. € 6.622,75 te vergoeden. Ook deze kosten worden toegekend.

Ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein de Pontonnier

Bij de actualisatie van het bestemmingsplan 'De Pontonnier' bleek dat de geluidsproductie op het bedrijventerrein hoger was dan toegestaan. Dit kwam doordat de aanwezige bedrijven ook in werking zijn tussen 19.00 uur en 23.00 uur en incidenteel ook ‘s nachts. Er waren in verband met de op dat moment geldende regelgeving geen mogelijkheden voor uitbreiding van de activiteiten op het bedrijventerrein, terwijl dit op beperkte schaal wel gewenst is. Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein de Pontonnier’ opgesteld. Met dit nieuwe plan is geregeld dat bedrijven in 2023 kunnen uitbreiden.