Publieksversie besluitenlijst 10 januari 2023

Gepubliceerd op wo, 18-01-2023 - 14:30

Subsidie voor crisiskaart

Het college heeft besloten ook in 2022 aan Fameus een subsidie te verlenen voor de crisiskaart. De crisiskaart is bestemd voor personen die ooit een persoonlijke crisis hebben meegemaakt of het risico lopen voor het eerst in een crisis terecht te komen. Bijvoorbeeld mensen die regelmatig, soms of continue verward zijn of die dreigen verward te raken. Zij kunnen de kaart bij zich dragen. De crisiskaart biedt houvast voor zowel voor de persoon die in crisis raakt/is, als omstanders, hulpverleners en naasten. Er staat bijvoorbeeld op wat omstanders en hulpverleners moeten/kunnen doen en met wie er contact opgenomen kan worden. Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met behandelaren, de crisisdienst en vertrouwenspersonen.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken 2023-2028

Er zijn wetten en regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte, bouwen en slopen. Deze wetten en regels zorgen ervoor dat we met elkaar in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De overheid stelt deze regels op, geeft vergunningen (V) af en houdt toezicht (T)  en handhaaft (H) als dat nodig is (VTH-taken). In de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&HS) kunt u lezen hoe de gemeente deze VTH-taken in de periode 2023-2028 oppakt. Met de nieuwe handhavingsstrategie geven we onder andere prioriteit aan de aanpak van overlast van jongeren, gebruik van (soft)drugs, illegale huisvesting van arbeidsmigranten/statushouders en handelen in strijd met de brandveiligheid.

Overige onderwerpen

Verlenging inhuur rioolbeheer.