Publieksversie besluitenlijst 1 november

Gepubliceerd op wo, 09-11-2022 - 14:30

Aanpassing Programma/opgave begroting 2023

De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt hoger uit dan in de concept-begroting 2023-2026 was begroot. Hierdoor vervalt de voorgenomen extra OZB-verhoging van 3%. Het resterende overschot wordt toegevoegd aan de begrotingssaldi.

Algemene plaatselijke verordening Geertruidenberg 2023

We passen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geertruidenberg (APV) aan. Dit doen we zodat we na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gedurende de overgangsfase (tot 2030) nog kunnen doorwerken met de bestaande APV. De bepalingen voor de bekendmaking van verordeningen zijn opgenomen in de artikelen 139 e.v. van de Gemeentewet. Bekendmaking van verordeningen, zijn de algemeen verbindende voorschriften, gebeurt door plaatsing van het besluit in het gemeenteblad of in een ander door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave. De APV 2023 ligt 6 weken ter inzage.

Vaststellen BP Vijfhoevenlaan - Tuin van Sandoel

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig voor het project Tuin van Sandoel. Dit plan is nodig om de bouw van 56 appartementen aan de Kasteellaan/Vijfhoevenlaan mogelijk te maken. Het college legt daarom het bestemmingsplan Vijfhoevenlaan in Raamsdonksveer voor aan de raad. Er zijn drie zienswijzen ingediend tegen het plan. De raad neemt op 22 december een besluit.

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Het Veerse Dok

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor de herontwikkeling van jachthaven DOK12 in Raamsdonksveer. Onlangs stemde het college in met het voorontwerpbestemmingsplan Het Veerse Dok. Binnen dit plan worden 62 woningen op de locatie van DOK12 mogelijk gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan is van 3 november 2022 tot 14 december 2022 in te zien in de Gemeentewinkel. Iedereen kan hierop zijn reactie geven.

Evenementenbeleid 2022-2026: Kaderstellende nota

De gemeente Geertruidenberg gaat haar evenementenbeleid bijwerken. Hiermee wil de gemeente duidelijke kaders en richtlijnen geven aan zowel organisatoren als omwonenden. De kaderstellende nota gaat over de visie van de gemeenteraad. Hierin is beschreven wat de gemeenteraad de komende jaren wil bereiken op het gebied van evenementen. In 2023 start de gemeente met het participatietraject waarbij deze visie vertaald wordt in heldere regels om het doel te kunnen halen.