Publieksversie 26 maart

Gepubliceerd op

Regionaal programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming regio West-Brabant

Woensdag 31 januari 2024 hebben de portefeuillehouders GIA tijdens het plenair overleg GIA ingestemd met het programmaplan Toekomstscenario (zie bijlage Regionaal programmaplan). Het programmaplan biedt ons handvatten om met 14 gemeenten gezamenlijk concreet aan de slag te gaan met de regionale en lokale opgave Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Aanwijzing en benoeming nieuwe BABS

Het college van B&W besluit om een nieuwe BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) aan te wijzen. De rechtbank beëdigd de nieuwe BABS zodat zij haar functie kan uitvoeren.

Focusblad 2024

Gemeenten krijgen te maken met vele veiligheidsvraagstukken, van jeugdoverlast tot woninginbraken, huiselijk geweld en gedigitaliseerde criminaliteit. In het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 staan vier prioriteiten, in willekeurige volgorde, benoemd:

- Jeugd en veiligheid

- High Impact Crimes

- Ondermijning

- Zorg en veiligheid

In aanvulling op het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 wordt jaarlijks een focusblad integrale veiligheid opgesteld. In het focusblad worden de prioriteiten en overige aandachtspunten voor het betreffende jaar beschreven en eventueel geactualiseerd aan de hand van trends en ontwikkelingen. Het focusblad geeft richting aan de uitvoering op de gestelde prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026.

Gemeenschappelijk Uitvoeringskader OMWB 2024-2027

Het college van B&W stelt het werkprogramma Gemeenschappelijk Uitvoeringskader Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 2024-2027 (GUK) vast. We willen een veilige leefomgeving bieden voor ondernemers en inwoners en daarom laten we door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant controles uitvoeren bij bedrijven op het gebied van onder andere veiligheid, geluid en vergunningen. Welke bedrijven dit zijn wordt jaarlijks vastgesteld in het werkprogramma. Met het GUK gaan deze controles voor alle Gemeenten van Midden- en West-Brabant op dezelfde manier.

Grondoverdracht perceel KindCentrum Parkzicht

De gemeente Geertruidenberg draagt het terrein bestemd voor de bouw van het KindCentrum Parkzicht, gelegen aan de Parklaan te Raamsdonksveer, in eigendom over aan Stichting Uniek te Raamsdonksveer.

Krediet uitvoering Visie Hooipolder diverse wegvakken

Met de vaststelling van de visie Hooipolder heeft de raad besloten om verschillende wegen anders in te richten zodat de weginrichting beter aansluit bij de “nieuwe” functie van deze wegen na voltooiing van verbreding A27 en aanpassingen aan knooppunt Hooipolder. Met het beschikbaar stellen van kredieten kan hier uitvoering gegeven worden voor de wegvakken, Beethovenlaan, Heemraadsingel, Schansstraat, Luiten Ambachtstraat en een gedeelte van de Julianalaan.  De raad neemt hierover later dit jaar een besluit.

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De achtervangovereenkomsten tussen de gemeente Geertruidenberg en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (‘WSW’) zijn belangrijk voor een goede financiering van woninginvesteringen door de woningcorporatie in onze gemeente. WSW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) hebben een nieuwe achtervangovereenkomst aangeboden. Deze overeenkomst vervangt per 1 mei 2024 de verschillende overeenkomsten die nu van kracht zijn. Het college van B&W gaat de nieuwe achtervangovereenkomst aan met WSW.

Verkoop grond Centraleweg 9 Geertruidenberg

We verkopen ongeveer 2 hectare grond gelegen tussen de Centraleweg, Brandweg en Heulweg in Geertruidenberg. Deze grond maakt onderdeel uit van onze grondreserve om o.a. bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken. Met de verkoop aan Van der Pluijm wordt aan die doelstelling voldaan. 

Vaststelling van het werkprogramma OMWB 2024

Het college van B&W stelt het werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 vast. Dit betekent dat we akkoord gaan met de voorgestelde milieucontroles op een aantal bedrijven in onze gemeente. Welke bedrijven dit zijn hangt af van de risico’s voor de leefomgeving. De OMWB bepaalt de risico’s. Het uitvoeren van milieucontroles zorgt ervoor dat we als gemeente kunnen waarborgen dat bedrijven zich aan de vastgestelde afspraken houden. Op deze manier kunnen we incidenten zoveel mogelijk proberen te voorkomen.