Een thuis voor iedereen

Gepubliceerd op wo, 12-04-2023 - 14:02

Gemeente Geertruidenberg ziet dat de woningnood in haar gemeente hoog is. Net als in veel andere gemeenten zoeken meer mensen woningen dan dat er beschikbaar zijn. Het gaat om een brede groep van woningzoekers: van starter tot doorstromende senioren; van alleenstaanden tot gezinnen en van personen met een lichamelijke of sociale beperking tot vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Om de woningvoorraad te vergroten is de gemeente twee onderzoeken gestart waarover we u willen informeren.

Vergroten woningvoorraad

Om woningen te kunnen toevoegen aan de woningvoorraad onderzoekt het college een aantal locaties op de mogelijkheid om deze te kunnen ontwikkelen voor (tijdelijke) woningbouw. Zo vergroten we het totale woningaanbod voor iedereen. Dit kunnen tijdelijke woningen zijn, maar waar mogelijk ook vaste woningen. Op dit moment bevindt het onderzoek zich nog in een voorfase en moet nog definitief duidelijk worden of en, zo ja, voor welke doelgroepen woningzoekenden de plek geschikt is. Het gaat om de volgende locaties: het C-veld aan de Gouverneurslaan, het perceel aan de Centraleweg/Emmaweg/Monnikenweg, het sportveld tegenover de Oude Melkhaven, de strook tussen de Parallelweg en het Halve Zolenpad, een perceel aan Landonk, een perceel aan de Oude Oosterhoutseweg en het perceel Scholeneiland. Zodra er meer bekend is over de locaties worden omwonenden geïnformeerd.

Opgave opvang asielzoekers

Gemeente Geertruidenberg gaat ook een opgave krijgen rondom de opvang van asielzoekers. Er is een Spreidingswet in voorbereiding die alle gemeenten gaat verplichten om asielzoekers te huisvesten. Deze wet heeft als doel dat alle gemeenten bijdragen aan het oplossen van het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.
Het college van B&W van Geertruidenberg heeft het voormalig recreatiecentrum Hermenzeil in Raamsdonk aangemeld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke opvang gedurende 5 jaar. Het COA onderzoekt of Hermenzeil daarvoor geschikt is. Met de kennis van nu verwachten we dat het dan een opvanglocatie wordt voor 100-200 bewoners.  

De beoogde regionale opvanglocatie ligt in het buitengebied aan de noordoostkant van Raamsdonk tegen de gemeente Waalwijk aan. Het voormalige recreatieterrein is eigendom van de gemeente Geertruidenberg. Direct omwonenden zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Onderzoek door COA

Voor de eventuele opvang van asielzoekers, trekt de gemeente samen op met het COA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het aanpassen van de locatie aan de eisen voor opvang, de begeleiding van bewoners en de beveiliging van het terrein. Eind vorige maand heeft het COA Hermenzeil bezocht om met eigen ogen te kunnen zien of de plek voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor een opvanglocatie. De gemeente is in afwachting van het eindoordeel van het COA.

Vervolgstappen

Als het COA Hermenzeil een geschikte opvanglocatie vindt, dan komen er vervolggesprekken met het COA over verdere samenwerking. Die gesprekken kunnen enkele maanden in beslag nemen. Bij gebleken geschiktheid, organiseert de gemeente met het COA één of meer informatiebijeenkomsten. Hiervoor nodigt de gemeente de bewoners en ondernemers van de gemeente Geertruidenberg en van direct omliggende kernen van de gemeente Waalwijk uit. Als het COA Hermenzeil niet geschikt vindt, gaat het college in samenspraak met de gemeenteraad op zoek naar mogelijke alternatieven. “Met het aanbieden van ‘Hermenzeil’ als kleinschalige opvanglocatie behouden we zoveel mogelijk de regie”, aldus burgemeester Marian Witte. “Als de locatie geschikt blijkt, leveren we bovendien een bijdrage aan humane opvang voor mensen die hun eigen land zijn ontvlucht en voldoen we aan de opgave die we krijgen vanuit het Rijk.”

Afstemming

De gemeente stemt de plannen rondom de huisvesting van asielzoekers af met omliggende gemeenten in de regio. Wethouder Hein de Jongh: “Ons uitgangspunt is: samen vangen we het op. We zijn in Nederland met elkaar verantwoordelijk om invulling te geven aan de opvang van asielzoekers; landelijk, regionaal en per gemeente. Uiteindelijk zijn asielzoekers medelanders die een veilige omgeving nodig hebben ver van huis. Ook vanuit humaan oogpunt nemen wij onze taak daarin serieus.” 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.geertruidenberg.nl/opvanglocatie