Keuze voor Oude Stadsweg 2

In mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de procesaanpak voor een zoektocht naar een supermarktlocatie in Geertruidenberg. Dit was nodig omdat de PLUS supermarkt op het Schonckplein de gemeente liet weten in de huidige omvang op de bestaande locatie geen toekomstbestendige supermarkt te kunnen exploiteren. Na een langdurige zoektocht, waarbij veel locaties zijn beoordeeld, bleven uiteindelijk twee locaties over. De locatie aan de Emmaweg-Centraleweg en de locatie aan de Oude Stadsweg 2. Op de locatie Emmaweg-Centraleweg is de ruimtelijke impact en de impact voor de buurt te groot. Het college stelt in haar advies aan de gemeenteraad dat de Oude Stadsweg 2 de meest geschikte locatie is.
Schets bovenaanzicht PLUS Supermakt

Motivaties keuze

  • Er kan op deze locatie een supermarkt worden gerealiseerd met voldoende ruimtelijke kwaliteit. Onder andere omdat het gebouw ingebed gaat worden in het groen rondom de Veste. Door integratie in een aarden wal wordt de supermarkt grotendeels aan het zicht onttrokken én krijgt het een verwijzing naar de vestingwerken van de stad. Door de lagere ligging van het terrein blijft de beleving vanaf de weg beperkt.
  • Het ruimtebeslag van een supermarkt op deze locatie is aanzienlijk kleiner dan het nu aanwezige sportpark. Hierdoor ontstaat de kans om een groot deel van het terrein weer openbaar te maken en in te richten als park bij de vesting. Met een brug wordt de voetgangersverbinding vanuit het historische centrum naar de plek geoptimaliseerd.
  • Naast een supermarkt wordt een horecapunt aan het water gerealiseerd.    
  • Naast inpassing in de cultuurhistorie zijn diverse andere belangen meegewogen. Zoals de impact en mogelijke overlast voor de buurt, voldoende parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Er zijn op deze locatie ruim voldoende parkeerplaatsen mogelijk waardoor voor omwonenden geen parkeeroverlast hoeft te ontstaan. Bovendien ligt het terrein op ruime afstand van omliggende woningen.
Schets PLUS Supermakt

Vergaande investeringen door ontwikkelaar

De ontwikkelaar van de nieuwe supermarkt laat in de getoonde schetsen zien bereid te zijn tot vergaande investeringen om de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk te behalen. Daarom vindt het college een supermarktontwikkeling op deze locatie ruimtelijk en cultuurhistorisch verantwoord. Bij de keuze voor een supermarkt op deze plek zijn veel randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. In het advies van het college aan de raad zijn deze randvoorwaarden dan ook opgenomen. Deze randvoorwaarden worden opgelegd aan de ontwikkelaar.  

Schets PLUS Supermakt

Besluitvorming uitgesteld

Het eindoordeel voor de locatiekeuze ligt bij de gemeenteraad. Op 20 mei stond de discussieraad gepland en op 3 juni zou de gemeenteraad een besluit nemen. De fractievoorzitters hebben alleen besloten dat de raad meer tijd nodig heeft om van gedachten te wisselen over het voorstel. Zij hebben daarom besloten om het niet te agenderen voor de vergaderingen van 20 mei en 3 juni. De raad heeft zichzelf tot doel gesteld om te komen tot een groter draagvlak op dit onderwerp. Niet enkel onder elkaar, maar ook onder de bevolking. Toekomstige gesprekken zullen gericht zijn op het vinden van een oplossing voor het behoud van een (volwaardige) supermarkt in de kern Geertruidenberg.

Wanneer alle stukken beschikbaar zijn voor de raad zijn deze te vinden in de vergaderagenda.

Kaart PLUS Supermarkt
Download de grote versie van de kaart met legende (PDF)