Verkabeling 150 kV-verbinding

Samen met TenneT (landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet) zijn wij gestart met de voorbereidingen van het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg’. Het doel van dit project is om een deel van de bovengrondse hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer onder de grond te brengen. 

Stand van zaken

De afgelopen periode verkenden we samen met inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden de mogelijke zoekgebieden waarbinnen de 150 kV-hoogspanningskabel kan liggen. Door middel van ontwerpateliers waaraan diverse vertegenwoordigers van belangengroepen deelnamen en een informatiemarkt op 20 september 2018 zijn zoekgebieden tot stand gekomen. Op de kaart hieronder ziet u deze zoekgebieden.

Plattegrond met zoekgebieden voor de 150 kV-hoogspanningskabel

Zuidelijk zoekgebied

Het college besprak de mogelijke zoekgebieden tijdens de collegevergadering van 30 oktober 2018. Bij het aanwijzen van het zoekgebied is rekening gehouden met de door TenneT opgestelde ‘Notitie verkenning zoekgebieden’. Uit deze notitie, waarin de kenmerken van de zoekgebieden en de effecten daarvan in beeld zijn gebracht, blijkt dat binnen alle zoekgebieden kabeltracés maak- en haalbaar zijn.

De gemeenteraad behandelt dit voorstel tijdens de besluitvormende raad op 29 november 2018. Voorafgaand aan de besluitvorming vindt behandeling plaats in de discussieraad, die op donderdag 15 november 2018 om 19.30 uur bijeenkomt. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Wilt u de raad nog iets meegeven? U kunt bij de discussie- en besluitvormende raad gebruikmaken van het spreekrecht. Dat moet u vooraf melden bij de raadsgriffier, de heer Van Beek, telefoonnummer 0162 – 57 95 14 of per e-mail r,vanbeek@geertruidenberg.nl.

Meer informatie

Het voorstel aan de gemeenteraad met bijbehorende stukken kunt u onderaan deze pagina downloaden. 
Meer informatie over de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg vindt u op de website van Tennet.   

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marieke Elsevier (gemeente Geertruidenberg) via tel 140162 of per mail: m.elsevier@geertruidenberg.nl of met Jochem Dijkshoorn (TenneT) via tel 06-23487612 of per mail: jochem.dijkshoorn@tennet.eu.