Zo dient u een aanvraag in

U kunt een initiatief voor het uitdagingsrecht indienen via het aanvraagformulier. Omschrijf daarin duidelijk uw idee en let daarbij op de onderstaande punten.  

Voorwaarden

In uw aanvraag staan ten minste de volgende punten:

 • De naam, contactgegevens en handtekening van de aanvrager.
 • Een beschrijving van de activiteit/het initiatief.
 • Een beschrijving van de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein (versterking nulde lijn, innovatie, bevordering zelfredzaamheid/participatie etc.).
 • Een beschrijving van de te bereiken doelgroep van de activiteit of het initiatief en het verwachte bereik.
 • Een beschrijving van de wijze waarop deze doelgroep wordt bereikt.
 • Een financiële onderbouwing door middel van een kosten-batenraming, een inzicht in de eigen financiële inbreng (bijdrage gemeente/ andere financiële bronnen).
 • De duur van de activiteit.
 • Aantoonbaar draagvlak voor de activiteit, bijvoorbeeld door handtekeningen of verslag van vergadering.

Procedure van toekenning

 • Op elk moment kan een aanvraag voor het Right to challenge gedaan worden.
 • De aanvraag moet uiterlijk 18 weken voor de aanvang van de activiteit of het initiatief worden ingediend.
 • Binnen 10 weken na de aanvraag van het Right to challenge beslist het college of een aanvraag wordt toegekend. 
 • De toegekende aanvragen krijgen een voorlopige subsidieverlening door middel van een subsidiebeschikking. Betaling vindt plaats na afgifte van deze beschikking. De verlening geldt voor een periode van één jaar.
 • Na afloop van het jaar dient u een verantwoording in. Aan de hand van deze verantwoording wordt beoordeeld of verlenging (met maximaal 2 jaar) plaatsvindt. De verantwoording dient ingeleverd te worden vóór 1 mei van het daaropvolgende jaar. Hierin staat:
  • Een beschrijving van de uitgevoerde activiteit(en).
  • Een beschrijving van de wijze waarop de activiteit heeft bijgedragen aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen in het sociaal domein.
  • Een beschrijving van de wijze waarop de doelgroep is bereikt.
  • Een financiële verantwoording (jaarrekening).