Spelregels

Inwoners en georganiseerde groepen inwoners kunnen gebruik maken van het uitdagingsrecht. Marktpartijen en commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname aan het Right to challenge. Heeft u een initiatief, dan moet deze voldoen aan een aantal spelregels.

Spelregels

 • Initiatieven moeten ten goede komen aan inwoners van de gemeente Geertruidenberg.
 • Initiatieven moeten leiden tot een versterking van de nuldelijn. De nuldelijn is de basisgezondheidszorg: zorg die er altijd is zonder dat je erom hebt gevraagd. De nuldelijn staat voor preventie: het voorkomen dat mensen ziek of zieker worden. Dit valt onder de algemene en voorliggende voorzieningen die de gemeente biedt ter ondersteuning van de zorg en welzijn van de inwoners. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en laagdrempelig. Wij organiseren deze collectief voor onze inwoners en voorkomen daarmee dat inwoners gebruik moeten maken van dure, specialistische zorg.
 • De activiteit of het initiatief moet aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling dat ‘alle inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben’.
 • Het initiatief moet ervoor zorgen dat de zelfredzaamheid en participatie van de gebruikers wordt bevorderd.
 • Commerciële partijen en marktpartijen zijn uitgesloten van deelname aan Right to challenge.
 • Maatwerkvoorzieningen vallen niet onder het Right to challenge. Deze voorzieningen zijn en blijven nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente.
 • Algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen komen wel in aanmerking. Dit zijn alle activiteiten en voorzieningen in de gemeente die voor iedereen toegankelijk zijn. Voorbeelden zijn de laagdrempelige ontmoetings- en dagbestedingsactiviteiten in de kernen. Via deze initiatieven kunnen we aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en hoeven zij niet naar de dure specialistische dagbestedingscentra van de zorginstellingen.
 • De activiteiten en initiatieven moeten vernieuwend zijn. Het initiatief kan een bestaande voorziening vervangen mits de voorziening verbeterd of geïnnoveerd wordt.
 • Het initiatief maakt gebruik van de kracht van de samenleving en de bestaande lokale infrastructuur. Hiermee wordt bedoeld dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de inzet van personen uit alle doelgroepen uit de samenleving. Zo kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden om de activiteit te organiseren of uit te voeren.
 • Het initiatief moet aantoonbaar inspelen op een behoefte/vraag van een groep personen.
 • Voor het initiatief moet aantoonbaar draagvlak zijn.
 • Het initiatief moet aantoonbaar een positieve bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
 • Het college beslist binnen het subsidiebeleid (onderdeel projectsubsidies) over de toekenning van de initiatieven voor Right to challenge.