Slikpolder

De ligging van de Slikpolder

De Slikpolder is een prachtig gebied in de kern Geertruidenberg. Voor de een is het een bekend stukje natuur waar men graag wandelt, voor de ander is het dé plek om de ijzers onder te binden in de winter. Voor een aantal mensen is het zelfs nog een onontdekt stukje Geertruidenberg. Dit mooie gebied is onderwerp van gesprek bij een reeks aan ontwikkelingen.

Informatieavond

Op woensdag 18 januari 2017 organiseerden we een informatieavond in De Schattelijn. Tijdens deze avond zijn diverse partijen aan het woord geweest om hun visie op het gebied te geven.

Raadsbesluit

We gebruikten alle input die we tijdens de informatieavond ophaalden voor een locatieconcept met twee ontwikkelvarianten voor ‘Natuurpark Slikpolder’. Dit is op 6 april 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het locatieconcept gebruiken we voor het opstellen van een concrete inrichtingsschets. Een belangrijk uitgangspunt is dat we het gebied uitsluitend inzetten voor natuurontwikkeling in combinatie met stille, extensieve recreatieve functies. Onderaan deze pagina kunt u het vastgestelde locatieconcept downloaden.

De input die we kregen tijdens de informatieavond gebruikten we ook in het advies aan waterschap Brabantse Delta over versterking van de dijken rond de Slikpolder. We adviseerden het waterschap om te kiezen voor versterking van de bestaande dijk met het alternatief dat zo min mogelijk extra ruimtebeslag inneemt ten opzichte van de bestaande situatie.

Besluit waterschap

Op 16 mei 2017 koos het dagelijks bestuur van het waterschap een voorkeursalternatief voor de dijkversterking: dijkverlegging in combinatie met versterking van de bestaande dijk ten zuiden van de Amercentrale.

Nieuwe waterstanden

In 2018 ontving het waterschap nieuwe waterstanden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het waterschap onderzoekt op dit moment wat de gevolgen daarvan zijn voor het project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Op de projectpagina van de website van het waterschap vindt u meer informatie en documenten over de actuele stand van zaken rondom het project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Vervolg

Het traject van het waterschap met het oog op de nieuwe waterstanden heeft wellicht gevolgen voor de Slikpolder. Gezien de onzekerheden hebben we besloten eerst de resultaten van het onderzoek van het waterschap af te wachten, voordat we aan de slag gaan met het opstellen van een concrete inrichtingsschets voor ‘Natuurpark Slikpolder’. Zodra het inrichtingstraject start, gaan we graag opnieuw met u in gesprek om verder invulling te geven aan de inrichting van de Slikpolder. Zodra een planning bekend is, maken we dit bekend via onder andere deze website, de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en social media.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevr. E. Mulders via e.mulders@geertruidenberg.nl of door te bellen met 140162.

De ligging van de Slikpolder in groter verband

De ligging van de Slikpolder in groter verband